Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Interpretacje prawne»Czy osobie fizycznej mogę wystawić tylko paragon bez faktury?

Czy osobie fizycznej mogę wystawić tylko paragon bez faktury?

Napisał  środa, 16 maj 2012 11:39

Czy osobie fizycznej mogę wystawić tylko paragon bez faktury?

Czy jeśli klientem będzie osoba prywatna, z którą zostanie zawarta umowa ustna na usługę montażową opodatkowaną stawka 8%, to czy Zainteresowana może wystawić tylko paragon fiskalny bez faktury VAT (jeżeli klient nie podał swoich dokładnych danych do faktury)...

Według pani Ireny, można wystawić tylko paragon fiskalny bez faktury VAT (jeżeli klient nie podał swoich dokładnych danych do faktury).

OPIS ZDARZENIA: Pani Irena realizuje działalność gospodarczą w temacie sprzedaży materiałów budowlanych oraz wykonuje usługi budowlano-remontowe. Zajmuje się głównie sprzedażą oraz montażem okien, drzwi, parapetów, rolet, markiz, itp. Nie jest producentem wyżej wymienionych towarów.

Zawierając umowy z klientami, a będą to umowy ustne lub pisemne głównie z osobami prywatnymi na montaż lub sprzedaż okien, parapetów, rolet, markiz, itp. będzie pobierana kaucja. Kaucja będzie zabezpieczeniem, że klient nie wycofa się z umowy, kaucja będzie zwracana klientowi po wykonaniu usługi lub po odbiorze towaru. Natomiast jeżeli klient wycofa się z umowy kaucja przepadnie na poczet poniesionych kosztów przez firmę Wnioskodawczyni związanych z realizacją danej umowy.

Często klienci którzy zamawiają tylko sam towar czyli VAT 22% przed dostawą decydują się na usługę montażową czyli VAT 8%.

ZAPREZENTOWANA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W myśl art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2011 r. (data wpływu 8 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury VAT przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych, jest prawidłowe.

PRZEDSTAWIONE UZASADNIENIE

8 czerwca 2011 r. przedłożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury VAT przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych.

Dlatego też przedłożono poniższe zapytanie.

Czy jeśli klientem będzie osoba prywatna, z którą zostanie zawarta umowa ustna na usługę montażową opodatkowaną stawka 8%, to czy Zainteresowana może wystawić tylko paragon fiskalny bez faktury VAT (jeżeli klient nie podał swoich dokładnych danych do faktury)...

Według pani Ireny, można wystawić tylko paragon fiskalny bez faktury VAT (jeżeli klient nie podał swoich dokładnych danych do faktury).

Na podstawie aktualnego stanu prawnego stanowisko osoby wnioskującej w temacie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zobowiązanie w temacie realizowania rejestracji sprzedaży poprzez kasy fiskalne wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).

Na podstawie ust. 1 tego przepisu, płatnicy realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym są zobligowani do realizowania rejestracji sprzedaży poprzez kasy fiskalne.

Zobowiązanie rejestracji sprzedaży poprzez kasy fiskalne tyczy się bowiem tych transakcji, w przypadku których nie ma bezwzględnego obowiązku wystawiania faktur je dokumentujących (faktury wystawiane są wyłącznie na żądanie nabywców - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych).

Jednak obowiązujące od dnia 1 grudnia 2008 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 ze zm.) określa m. in. warunki stosowania kas przez podatników.

I tak, § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia stanowi, iż płatnicy realizujący rejestrację poprzez kasy fiskalne, z zastrzeżeniem ust. 2 są obowiązani spełniać następujące warunki przy prowadzeniu rejestracji poprzez kasy fiskalne dokonywać ewidencji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy.

Przez sprzedaż rozumie się, w zgodzie z art. 2 pkt 22 ustawy, odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Pojęcie świadczenie usług zostało określone w art. 8 ust. 1 tej ustawy. W zgodzie z tym przepisem przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7(?).

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy płatnicy, o których mowa w art. 15, są zobligowani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Odnośnie dokumentowania wszystkich transakcji fakturami VAT należy wskazać, iż stosownie do treści art. 106 ust. 4 podatnicy, o których mowa w ust. 1 ? 3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Dodatkowo na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami 'FAKTURA VAT'.

Dlatego, jeśli osoba wnioskująca wykona sprzedaż towaru lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych i będzie miała zobowiązanie zarejestrowania taką sprzedaż przez kasy fiskalne czy też drukarki fiskalne to będzie ona zobowiązana do wydania klientowi paragonu. Fakturę natomiast wystawia się tylko na żądanie osoby fizycznej - art. 106 ust. 4 ustawy.

Dlatego też niezależnie, czy nabywca poda swoje dane czy nie, osoba wnioskująca, o ile powstanie wobec niej zobowiązanie rejestracji sprzedaży poprzez kasy fiskalne, będzie zobowiązana do rejestracji sprzedaży poprzez kasy fiskalne.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy

kasa fiskalna

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 maj 2012 11:52