25 lat doświadczeń na rynku urządzeń fiskalnych

 

Płatności

REGULAMIN SKLEPU

Regulamin sklepu internetowego

 

W związku z koniecznością dostosowania do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wejdą w życie z dn. 25.05.2018, dokonana została w dniu 24.05.2018 nowelizacja niniejszego regulaminu. 

 

§ 1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy soft-bit.pl, dostępny pod adresem internetowym www.soft-bit.pl  prowadzony jest przez SOFT-BIT sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, KRS 0000759939, NIP 5732907860, REGON 381902813

 

§ 2

Definicje

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca - SOFT-BIT sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, KRS 0000759939, NIP 5732907860, REGON 381902813

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.soft-bit.pl

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1.Adres Sprzedawcy: 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 44b

2.Adres e-mail Sprzedawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.Numer telefonu Sprzedawcy: 032 270-39-37,032 733-53-46, 0-572-570-179 lub 0-572-570-177

4.Numer rachunku bankowego Sprzedawcy

mBank - 83 1140 2004 0000 3802 7827 1107

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Mozilla Firefox, Opera, itp,

b.aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.włączona obsługa plików cookies,,

d.zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5

Informacje ogólne

1.Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta w tym telefonicznie.

3.Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1.Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imienia / nazwy użytkownika, nazwy użytkownika, adresu email i hasła.

2.Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

I. Złożyć zamówienie przez sklep internetowy:

1.Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2.Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia lub wybrać Produkt z podanymi opcjami dodatkowymi, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

3.Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4.Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.Kliknąć przycisk “Potwierdzam zamówienie”,

6.Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

II. Złożyć zamówienie przez adresy mailowe podane w § 3, pkt 2.

III. Złożyć zamówienie za pośrednictwem telefonów podanych w § 3, pkt3.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 44b
d. Odpłatna dostawa do klienta po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu.

2.Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze
b. Płatność za pobraniem
c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d. Płatności elekroniczne i Blik

3.Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

4.W momencie odbioru przesyłki, odbiorca powinien sprawdzić, czy przesyłka jest oryginalnie zapakowana. W przypadku stwierdzenia, że taśmy zostały naruszone lub paczka jest uszkodzona w sposób widoczny, należy w obecności kuriera spisać protokół. Po odbiorze, należy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z przedmiotem zamówienia oraz czy towary nie są uszkodzone. W razie wykrycia nieprawidłowości, należy spisać protokół i skontaktować się z naszą firmą. Protokół odbioru spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą do uznania ewentualnych reklamacji.

5.Zapłata za zakupiony sprzęt o wartości powyżej 4999 brutto.
W wypadku dokonania zakupu o wartości powyżej 4999 brutto klient ma obowiązek wpłacić a konto zamówionego w sklepie sprzętu zaliczkę w wysokości 35% wartości zamówionego sprzętu. Dopiero po dokonaniu na konto sklepu wpłaty zaliczki zamówienie klienta będzie realizowane.
Niniejszy punkt nie dotyczy zakupu urządzeń fiskalnych (z aktywnym modułem fiskalnym).

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje automatycznie po jego złożeniu przez Klienta na adres mailowy podany przez Klienta w Formularzu i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym Produktu, Klient obowiązany jest dokonać płatności w dniu odbioru zakupionego Produktu.

4.Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. W wypadku zażądania dostarczenie Produktów częściami Klient za każdą częściową wysyłkę płaci kwotę wyszczególnioną w zamówieniu.

6.Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

7.W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu, czy też zgodnie z ustaleniami mailowymi, czy też telefonicznymi.

8.W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

9.Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski, za wyjątkiem indywidualnych ustaleń z Klientem.

11.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Cennik usług” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

12.Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1.>Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6.Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

7.W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8.Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, koszty wynikające z zakupionych Produktów. c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem i sprawdzenia stanu zwracanego Produktu.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu.
g. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, jak również za uszkodzenia stwierdzone przez Sprzedającego w momencie odebrania wysłanej przez Klienta przesyłki z Produktem, w związku z którym odstąpił od umowy. W wypadku uszkodzeń, których naprawa przekracza cenę początkową Produktu, Sprzedawca ma prawo odmówić zwrotu związanego z odstąpieniem od umowy.

9.Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
c. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
f. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

§ 11

Reklamacje,gwarancje i zwroty

1.Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.

2.Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.Nowe fabrycznie Produkty sprzedawane w sklepie internetowym SOFT-BIT SP. ZO.O. są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi, na Produkty używane jest udzielana gwarancja Sprzedawcy, która znajduje się na karcie Produktu. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4.W wypadku reklamacji na urządzenia fiskalne przed ich fiskalizacją należy kontaktować się wyłącznie z firmą SOFT-BIT SP. ZO.O. w celu ustalenia sposobu ich dostarczenia. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną, czy też dołączyć do reklamowanego Produktu na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5.Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7.W przypadku konieczności wysyłki wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które Klient otrzymał przy zakupie (okablowanie, sterowniki, instrukcje itp., wraz z kopią dowodu zakupu) i przesłać, na swój koszt, na adres § 3 niniejszego Regulaminu. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków reklamowany sprzęt będzie odsyłany na koszt adresata.

8.Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie od 7 do 30 dni.

9.Towar po naprawie gwarancyjnej jest wysyłany do adresata na koszt firmy SOFT-BIT SP. ZO.O. lub dowożony.

10.W przypadku braku możliwości usunięcia wady towar zostanie wymieniony na nowy, a w przypadku gdy jest on już niedostępny, zaproponowany będzie inny towar, bądź zwrócone będą pieniądze. Nie dotyczy urządzeń fiskalnych z aktywnym modułem fiskalnym.

11.Zwroty w przypadku urządzeń fiskalnych dotyczą tylko i wyłącznie urządzeń przed fiskalizacją.

12.Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego używania, w oryginalnym opakowaniu, do przesyłki należy dołączyć pismo informujące, że sprzęt zostaje odesłany na zasadach zwrotu, dołączyć oryginał faktury oraz podać numer konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze.

13.Zwrot wartości produktu zrealizowany będzie na dane w zgodzie z pkt. 12 niniejszego paragrafu.

14.Nie podlegają zwrotowi koszty dostawy oraz odesłania towaru do firmy SOFT-BIT SP. ZO.O.

15.SOFT-BIT SP. ZO.O. nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych pod adresem firmy za pobraniem.

16.Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności spedytora.

17.Towar, którego zwrot, reklamacja lub wymiana nie zostanie uznana (odesłanie po upływie wymaganego terminu, brak wymaganych dokumentów lub oryginalnego opakowania itp.) będzie odesłany na koszt Klienta.

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca – SOFT-BIT SP. ZO.O., z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Chorzowskiej 44b.

2.Dane osobowe dobrowolnie przekazywane przez Klientów zbierane są przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym Sprzedawcy, który polega nade wszystko na przesyłaniu Klientowi informacji o charakterze handlowym i które tyczy się produktów oraz usług Sprzedawcy. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r.

3.Dane Klienta będą przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. tylko w związku z realizacją zamówień. Dane nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane innym podmiotom lub przetwarzane dla innych celów. Każdej osobie przesyłającej wypełniony formularz przysługuje prawo i możliwość wglądu do własnych danych i ich korekty oraz uprawnienia wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r.

4.Rejestrujący się w sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zamówienia oraz przesyłania informacji handlowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r.

5.Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a.  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

6.Sprzedawca wprowadził konieczne instrumenty techniczne i organizacyjne, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, które udostępnia Klient, w głównej mierze nie pozwalające na dostęp do tych danych osobom trzecim, czy też ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

8.Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione:
a. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b. innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Klienta.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Copyright © 2007-2023 Kasy i drukarki fiskalne, sprzedaż, serwis, obsługa. All rights reserved.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się do swojego konta