Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Interpretacje prawne»Dom pomocy społecznej, a kasy fiskalne

Dom pomocy społecznej, a kasy fiskalne

Napisał  środa, 11 kwiecień 2012 11:45

Dom pomocy społecznej, a kasy fiskalne

Czy wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wnoszone przez mieszkańców z ich konta depozytowego (za pośrednictwem banku), na konto dochodów budżetowych (za pośrednictwem banku) należy ewidencjonować poprzez kasy fiskalne, czy DPS może z takiej ewidencji wpływów być zwolniony...

Według Zainteresowanego, pobieranie odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS nie wymaga konieczności posiadania kas fiskalnych, ze względu na to, iż w większości jest to obrót bezgotówkowy (przelewy z ZUS, KRUS, OPS-y, MOPS-y oraz przelewy z konta depozytowego mieszkańców na konto dochodów budżetowych).

OPIS ZDARZENIA: Dom Pomocy Społecznej działający na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn zm.) oraz związanymi przepisami prawa, wyświadcza dla mieszkańców usługi pomocy społecznej wraz z zakwaterowaniem (Dział 87 PKWiU z 2008 r.). Usługi te są wyświadczane na bazie decyzji wydawanych przez (na ogół) Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Z decyzji takiej wynika między innymi iż: ?opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi mieszkaniec domu? (art. 61 ustawy o pomocy społecznej). Pozostałą część odpłatności ponoszą odpowiednio zobligowani do alimentacji i/lub ośrodki pomocy społecznej. Odpłatność zgodnie z ww. decyzjami uiszczana jest na konto bankowe DPS. Jest to obrót bezgotówkowy.

Wpłaty za pobyt są dokonywane w formie przelewów bankowych przez ZUS, KRUS, OPS-y, MOPS-y, a także przez mieszkańców DPS z ich konta depozytowego, na konto dochodów budżetowych DPS-u (jest to różnica brakująca do pełnej odpłatności). Wszystkie wpłaty są ewidencjonowane i potwierdzone wyciągami bankowymi.

Do dnia 30 kwietnia 2011 r. Domy Pomocy Społecznej były zwolnione z zobowiązania rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne. Z dniem 1 stycznia 2011 r. obowiązuje nowe rozporządzenie MF (Dz. U. Nr 138, poz. 930), w którym usługi w zakresie opieki społecznej nie są już wymienione jako zwolnione z zobowiązania rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne. Tyczy to wszystkich podmiotów, których sprzedaż usług przekroczyła w roku podatkowym 40.000 zł. (Dz. U. Nr 138, poz. 930, art. 43 pkt 1 ust. 2). Liczba odbiorców jest większa od 20, a ilość transakcji realizowanych w ciągu roku jest większa niż 50, zatem nie mają zastosowania szczególne czynności wymienione w poz. 34 załącznika do rozporządzenia MF z dnia 26 lipca 2010 r. Nr 138, poz. 930.

W Domach Pomocy Społecznej sprzedażą usług na rzecz osób fizycznych są głównie odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS.

Przychody z tytułu wpłat dochodów DPS w roku 2010 wynosiły:

1. Obrót bezgotówkowy:
- Odpłatność za pobyt w DPS - 1.378.290,08 zł.
- Zwroty z tytułu odpłatności za pobyt w DPS - 68.050,21 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń) - 754,60 zł.
2. Obrót gotówkowy:
- Wpływy ze składników majątkowych - 5,85 zł.

Przychody z tyt. wpłat dochodów DPS do dnia 31 sierpnia 2011 r. wynosiły:

1. Obrót bezgotówkowy:
- Odpłatność za pobyt w DPS - 1.085.244,48 zł.
- Zwroty z tytułu odpłatności za pobyt w DPS - 30.962,54 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń) - 480,20 zł.

Od września 2011 r. wszelkie wpłaty tyczące się wpływów za usługi dokonywane są za pośrednictwem banku, a z ewidencji dowodów dokumentujących transakcje jednocześnie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

ZAPREZENTOWANA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W zgodzie z art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, przedstawione we wniosku z dnia 6 września 2011 r. (data wpływu 7 września 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 listopada 2011 r. (data wpływu 14 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zobowiązania rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne  - jest prawidłowe.

PRZEDSTAWIONE UZASADNIENIE

7 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku towarów i usług opodatkowania w zakresie zobowiązania rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 10 listopada 2011 r. (data wpływu 14 listopada 2011 r.) o dokument, z którego wynika prawo do występowania osoby upoważnionej w imieniu Zainteresowanego.

Dlatego też przedłożono poniższe zapytanie.

Czy wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wnoszone przez mieszkańców z ich konta depozytowego (za pośrednictwem banku), na konto dochodów budżetowych (za pośrednictwem banku) należy ewidencjonować poprzez kasy fiskalne, czy DPS może z takiej ewidencji wpływów być zwolniony...

Według Zainteresowanego, pobieranie odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS nie wymaga konieczności posiadania kas fiskalnych, ze względu na to, iż w większości jest to obrót bezgotówkowy (przelewy z ZUS, KRUS, OPS-y, MOPS-y oraz przelewy z konta depozytowego mieszkańców na konto dochodów budżetowych).

Z rejestru i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Według Zainteresowanego, mając na uwadze bieżące normatywy prawne instalowanie kasy fiskalnej u Wnioskującego wydaje się przedsięwzięciem nieuzasadnionym, generującym dodatkowe koszty. Zainteresowany dodaje, iż w roku 2010 obroty gotówkowe za świadczone usługi nie przekroczyły progu 40.000 zł, a w pozostałych przypadkach zapłata nastąpiła za pośrednictwem banku.

W myśl aktualnego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanego w temacie oceny prawnej zaprezentowanego stanu rzeczywistego uznaje się za prawidłowe.

W zgodzie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Odnosząc się do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zobowiązanie użytkowania kasy fiskalnej w celu rejestrowania sprzedaży towarów lub usług wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy. W ust. 1 powołanego artykułu postanowiono, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani do  rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne.

Wyżej podany zapis opisuje podstawową regułę, z której wynika, iż zobowiązanie rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne tyczy się wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Dlatego też zasadniczym kryterium decydującym o zobowiązaniu rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Znaczy to, iż nie podlega zobowiązaniu rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani do rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne.

Trzeba jednakże stwierdzić, że opodatkowanie transakcji podatkiem od towarów i usług nie jest kryterium determinującym powstanie zobowiązania rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne.

Przedmiotowy obowiązek tyczy się bowiem także wypadku, kiedy czynności sprzedaży są zwolnione od podatku lub wykonuje je podatnik zwolniony od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy.

Wyżej podaną tezę wspiera pośrednio art. 111 ust. 5 ustawy, zgodnie z którym w wypadku, kiedy płatnik zaczął rejestrowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest płatnikiem zwolnionym od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku przez płatnika.

Z wyżej zaprezentowanej normy prawnej wprost wynika, iż zamiarem ustawodawcy jest objęcie zobowiązaniem rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz konkretnych nabywców, a mianowicie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych bez względu na to czy dokonywane transakcje podlegają opodatkowaniu i czy są dokonywane przez podatników będących podatnikami podatku od towarów i usług.

Trzeba dodatkowo stwierdzić że osoby, o których mowa w przepisie art. 111 ust. 1, są ostatecznymi konsumentami, u których nie występuje podatek należny i nie dokonują odliczeń. Wobec tego, że wymienieni nabywcy nie są zainteresowani w wykazywaniu podatku naliczonego, w praktyce mogłoby dojść do nieprawidłowości w ewidencjonowaniu kwot należnych z tytułu sprzedaży towarów i świadczenia usług na ich rzecz. W związku z czym celem wprowadzenia kas fiskalnych była przede wszystkim potrzeba zapewnienia kontroli nad rzetelnością deklarowanych przez pewne grupy podatników podstaw opodatkowania.

Zobowiązanie w zakresie prowadzenia rejestracji poprzez kasy fiskalne umożliwia także realizację prawa konsumenta w zakresie otrzymania dokumentu (paragonu) zawierającego podstawowe dane o zawartej transakcji, w tym strukturze ceny.

Poprzez sprzedaż rozumie się, w myśl art. 2 pkt 22 ustawy, odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy stwierdzono, iż Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Kwestie tyczące się zwolnień z zobowiązania rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w obecnym stanie prawnym, tj. od dnia 1 stycznia 2011 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z zobowiązania rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne (Dz. U. Nr 138, poz. 930).

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z zobowiązania rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne ze względu na rodzaj prowadzonej działalności ? zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu ? do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Odnosząc się do § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z zobowiązania rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne , do dnia 31 grudnia 2012 r., zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania, podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich zobowiązanie rejestrowania, z zastrzeżeniem ust. 6.

Na bazie § 3 ust. 6 ww. rozporządzenia, zwolnienie o którym mowa w ust. 1 pkt 2, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Na podstawie § 5 rozporządzenia, płatnicy, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy, osiągnięty obrót ewidencjonują jako obrót zwolniony od podatku od towarów i usług.

Trzeba pokazać, że każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ma wpływ na wielkość obrotu wyznaczającego zobowiązanie rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne. Kwotę obrotu uprawniającą do zwolnienia z zobowiązania rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne określa się sumując całą sprzedaż (w danym roku) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Obliczając powyższą kwotę obrotu nie wyłącza się zatem sprzedaży towarów i usług, które na mocy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących jako wymienione w załączniku do rozporządzenia zostały przedmiotowo zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. Do obrotu wlicza się tym samym sprzedaż ze wszystkich czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (wszystkie rodzaje działalności).

Jednakże odnosząc się do zapisu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z zobowiązania rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne, do dnia 31 grudnia 2012 r. ? sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 37 ww. załącznika wymieniono świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła 2).

Z objaśnień zawartych w punkcie 2) wynika, iż zwolnienie to nie tyczy się płatników, którzy rozpoczęli rejestrowanie tych czynności przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Dlatego by Zainteresowany miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z zobowiązania rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

- zapłata za usługę w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
- z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła,
- Zainteresowany nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Niewystąpienie któregokolwiek z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z zobowiązania rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne.

Dodatkowo w poz. 34 tego załącznika wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 3)

- każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę;
- liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20 3).

Z wyjaśnień do załącznika wynika, iż:

- Nie tyczy się płatników, którzy zaczęli rejestrowanie tych czynności przed dniem 1 stycznia 2011 r.
- tyczy się także płatników rozpoczynających w 2011 r. lub 2012 r. wykonywanie sprzedaży, jeżeli do końca 2011 r. lub 2012 r. podatnik spełni warunki, o których mowa w poz. 34 załącznika, z tym że w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w drugiej połowie 2011 r. lub 2012 r., jeżeli liczba operacji świadczenia tych usług do końca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług ? 10.

Ustosunkowując się do poz. 34 załącznika do ww. rozporządzenia, Zainteresowany sam pokazał, że zawarte w nim uwarunkowania ? dotyczące ilości dokonanych operacji świadczenia usług i liczby odbiorców ? nie zostały przez niego spełnione, więc nie ma on w przedmiotowej sprawie zastosowania.

Trzeba pokazać, że w zgodzie z art. 139 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie ? po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ? podlegają potrąceniu, z uwzględnieniem art. 141, należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych ? na wniosek dyrektorów tych placówek.

Jednakże art. 140 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy, potrącenia, z zastrzeżeniem art. 141, nie mogą przekraczać 65% miesięcznego świadczenia ? jeżeli potrąceniu podlegają należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10.

Art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) stanowi, iż pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Odnosząc się do art. 61 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o pomocy społecznej, opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.

W myśl art. 62 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgodą opłata może być potrącana:

- z emerytury lub renty mieszkańca domu ? przez właściwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
- z zasiłku stałego mieszkańca domu ? przez ośrodek pomocy społecznej dokonujący wypłaty świadczenia; opłatę za pobyt ośrodek pomocy społecznej przekazuje na rachunek bankowy domu pomocy społecznej.

Z przedstawionego wniosku wynika, iż Zainteresowany ? Dom Pomocy Społecznej działający na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz związanymi przepisami prawa, świadczy dla mieszkańców usługi pomocy społecznej wraz z zakwaterowaniem (Dział 87 PKWiU z 2008 r.). Usługi te są świadczone na podstawie decyzji wydawanych przez (na ogół) Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Z decyzji takiej wynika między innymi, iż opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi mieszkaniec domu. Pozostałą część odpłatności ponoszą odpowiednio zobowiązani do alimentacji i/lub ośrodki pomocy społecznej. Odpłatność zgodnie z ww. decyzjami uiszczana jest na konto bankowe DPS. Jest to obrót bezgotówkowy. Wpłaty za pobyt są dokonywane w formie przelewów bankowych przez ZUS, KRUS, OPS-y, MOPS-y, a także przez mieszkańców DPS z ich konta depozytowego, na konto dochodów budżetowych DPS-u (jest to różnica brakująca do pełnej odpłatności). Wszystkie wpłaty są ewidencjonowane i potwierdzona wyciągami bankowymi.

Od m-ca września 2011 r. wszelkie wpłaty dotyczące wpływów za usługi dokonywane są za pośrednictwem banku, a z ewidencji dowodów dokumentujących transakcje jednocześnie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Prawo do zwolnienia z zobowiązania rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy zapłata za świadczone usługi w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, bez względu na rodzaj wykonywanej usługi. Wyrażenie ?w całości? odnosi się do poszczególnych usług świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega usługa, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest bowiem to, aby konkretna usługa została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub poczty oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

Objaśnić teraz trzeba, że na bazie zapisów zawartych w § 2 obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z zobowiązania rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne (Dz. U. Nr 224, poz. 1797) zwolniono z zobowiązania rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W poz. 26 tego załącznika wymieniono świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU 85).

Jednakże z zapisu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a tego rozporządzenia wynika natomiast, iż zwalnia się z zobowiązania rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne do dnia 30 kwietnia 2011 r. czynności objęte do dnia 31 grudnia 2010 r. zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z zobowiązania rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne, niewymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że ? z uwagi na fakt niewymienienia w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z zobowiązania rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne ? od dnia 1 maja 2011 r. nie mogą już korzystać ze zwolnienia z zobowiązania rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne między innymi usługi w zakresie opieki społecznej ? sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 85 według obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r., natomiast według obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r. PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) ? sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 87 ?Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem?.

Z powyższych uregulowań wynika zatem, iż do dnia 30 kwietnia 2011 r. zostało przedłużone zwolnienie z zobowiązania rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne w wypadku świadczenia usług w zakresie opieki społecznej, jako niewymienionych w załączniku do rozporządzenia z dnia 26 lipca 2010 r. Tym samym, od dnia 1 maja 2011 r. wobec podatników świadczących usługi w ww. zakresie, powstaje obowiązek dotyczący prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na zasadach ogólnych.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe przepisy i opis sprawy, odnosząc się do kwestii tyczącej się zobowiązaniu rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne w sytuacji wpływów z tytułu odpłatności za pobyt uzyskanych poprzez przekazanie kwot z konta depozytowego mieszkańców na konto dochodów budżetowych (celem uzupełnienia brakującej części odpłatności za pobyt), wskazać należy, że jeśli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata tyczyła się Zainteresowany może skorzystać ze zwolnienia z zobowiązania rejestracji dochodów poprzez kasy fiskalne  w stosunku do tych czynności.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

fiskalne

kasy

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 maj 2012 12:03