Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Interpretacje prawne»Problematyczna nazwa towaru na paragonie

Problematyczna nazwa towaru na paragonie

Napisał  środa, 11 kwiecień 2012 10:59

Problematyczna nazwa towaru na paragonie

Czy osoba wnioskująca postępuje poprawnie specyfikując na paragonie fiskalnym i fakturze VAT poszczególne składniki w przypadku sprzedaży usługi wraz z akcesoriami pogrzebowymi stosując do nich stawkę VAT 8%, czy należałoby zastosować ogólne pojęcie 'usługa pogrzebowa' i jej całkowitą wartość nie specyfikując na paragonie poszczególnych składników...

OPIS ZDARZENIA: W realizowanej działalności gospodarczej osoba wnioskująca realizuje usługi pogrzebowe polegające między innymi na transporcie zwłok z kaplicy lub domu na cmentarz (samochód pogrzebowy i żałobnicy) wraz z odzieżą pogrzebową i wieńcami dla zmarłego lub bez odzieży. Osoba wnioskująca realizuje również handel odzieżą pogrzebową, kwiatami i wieńcami bez świadczenia usług.

W związku z tym osoba wnioskująca opłaca podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów rejestrowanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20.11.1998 r. ( wraz ze zmianami). Osoba wnioskująca rejestruje sprzedaż poprzez kasy fiskalne. Osoba wnioskująca jest płatnikiem podatku VAT .

Sprzedaż usług pogrzebowych z odzieżą, dla osoby zmarłej potwierdzona jest paragonem fiskalnym na którym wyszczególnione są wszystkie pozycje tj. wartość usługi i poszczególne elementy odzieży np. wartość bluzki, garnituru itp. opodatkowując wszystko stawką ryczałtu 8,5% (jako całość usługi).

Sprzedaż odzieży i wieńców bez usługi pogrzebowej opodatkowana jest stawką ryczałtu 3% jako handel.

Do paragonu fiskalnego na żądanie klienta wystawiane są faktury VAT .

Zasadnicza stawka VAT dla odzieży jest 23%, jednak podczas sprzedaży usługi pogrzebowej wraz z odzieżą wszystkie jej składniki zawierają tą samą stawkę VAT 8% właściwą dla usługi pogrzebowej.

W związku z faktem iż osoba wnioskująca ma dwie kasy fiskalne w jednym punkcie, dla przejrzystości prawidłowego zastosowanie stawki ryczałtu i stawki podatku VAT, na jednej kasie ewidencjonuje handel a na drugiej usługi.

W piśmie z dnia 24 listopada 2011 r., będącym uzupełnieniem wniosku, osoba wnioskująca pokazała, iż realizuje działalność gospodarczą w zakresie :

1. usług pogrzebowych
2. usług w zakresie handlu
- 47.71 Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.76 Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin,
- 96.03 Z Pogrzeby i działalność pokrewna.
Osoba wnioskująca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług


ZAPREZENTOWANA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W myśl art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2011 r. (data wpływu 29 sierpnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 listopada 2011 r. (data wpływu 28 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowej nazwy usługi ujętej na paragonie fiskalnym i fakturze VAT - jest nieprawidłowe.

PRZEDSTAWIONE UZASADNIENIE

29 sierpnia 2011 r. przedłożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowej nazwy usługi ujętej na paragonie fiskalnym i fakturze VAT.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 listopada 2011 r.

Dlatego też przedłożona poniższe zapytanie.

Czy osoba wnioskująca postępuje poprawnie specyfikując na paragonie fiskalnym i fakturze VAT poszczególne składniki w przypadku sprzedaży usługi wraz z akcesoriami pogrzebowymi stosując do nich stawkę VAT 8%, czy należałoby zastosować ogólne pojęcie 'usługa pogrzebowa' i jej całkowitą wartość nie specyfikując na paragonie poszczególnych składników...

Według osoby wnioskującej, w wypadku świadczenia usługi pogrzebowej z odzieżą dla osoby zmarłej, osoba wnioskująca wystawia paragon fiskalny na którym wyszczególnia wszystkie pozycje tj. wartość usługi i poszczególne elementy odzieży np. wartość bluzki, garnituru itp. opodatkowując wszystko stawką ryczałtu 8,5% (jako całość usługi) co pozwala klientowi sprawdzić co tak naprawdę zostało sprzedane.

Jednakże sprzedaż odzieży i wieńców bez usługi pogrzebowej osoba wnioskująca opodatkowuje stawką ryczałtu 3% jako handel.

Na prośbę kupującego osoba wnioskująca  wystawia fakturę VAT, która zawiera te same pozycje co paragon fiskalny.

Zasadnicza stawka VAT dla odzieży jest 23%, natomiast przy sprzedaży usługi pogrzebowej wraz z odzieżą wszystkie jej składniki zawierają tą samą stawkę VAT 8% właściwą dla usługi pogrzebowej.

W związku z faktem, iż osoba wnioskująca ma dwie kasy fiskalne w jednym punkcie, dla przejrzystości poprawnego zastosowania stawki ryczałtu i stawki podatku VAT, na jednej kasie ewidencjonuje handel a na drugiej usługi.

W załączeniu osoba wnioskująca przysłała fakturę VAT sprzedaży usługi.

W uzupełnieniu wniosku osoba wnioskująca poinformowała, że postępuje poprawnie stosując na paragonie specyfikację sprzedanych towarów łącznie z usługą pogrzebową (Paragraf 5 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Min. Fin. z 28 11.2008r. lit e)

Paragon fiskalny powinien zawierać m.in. ,,nazwę towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy.

W myśl aktualnego stanu prawnego stanowisko osoby wnioskującej w temacie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W zgodzie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, płatnicy  realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym są zobligowani realizować rejestrację obrotu i kwot podatku należnego poprzez kasy fiskalne.

Reguły realizowania rejestru obrotu i kwot podatku należnego poprzez kasy fiskalne zostały opisane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.

W zgodzie § 2 pkt 11 rozporządzenia, przez paragon fiskalny rozumie się wydrukowany dla kupującego przez kasę w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży.

W myśl § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko lub nazwę płatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych ? adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
- numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),
- numer kolejny wydruku,
- datę i czas ( godzinę i minutę) sprzedaży,
- nazwę towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,
- cenę jednostkową towaru lub usługi,
- ilość i wartość sprzedaży,
- wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku,
- wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,
- łączną kwotę podatku,
- łączną kwotę należności,
- kolejny numer paragonu fiskalnego,
- kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera ? przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,
- logo fiskalne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, oraz numer unikatowy kasy,
- oznaczenie waluty przynajmniej przy łącznej kwocie należności, o której mowa w lit. k, w której dokonywana jest rejestracja sprzedaży.

Dodatkowo, stosownie do § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, płatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani spełniać następujące warunki podczas realizowania  rejestru  poprzez kasy fiskalne - realizować rejestrację każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu kupującego.

Równocześnie trzeba zaznaczyć, że stosownie do § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, płatnicy realizujący rejestację poprzez kasy fiskalne są zobligowani do weryfikacji poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów i usług oraz ich właściwego przyporządkowania do stawek podatku.

Dlatego z przytoczonych przepisów wynika, jakie wymagania musi spełniać paragon fiskalny. Jednym z nich jest wymóg zawarcia na wydruku nazwy towaru lub usługi. Handlujący zobligowany jest więc do wskazania nazwy towaru lub usługi tak, aby możliwe było przyporządkowanie temu towarowi lub usłudze odpowiedniej stawki podatku VAT.

W zgodzie z art. 106 ust. 1 ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące płatnika i kupujący, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Płatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednak na prośbę tych osób płatnicy są zobligowani do wystawienia faktury (art. 106 ust. 4 ustawy).

Odnosząc się do § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

- imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
- numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
- numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";
- dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
- miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
- cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
- wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
- stawki podatku;
- sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
- kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
- kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Pomomo faktu, iż przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia ?nazwa towaru/usługi? oraz nie określają źródła stosowania tych nazw, jednakże przez nazwę towaru lub usługi należy rozumieć, zgodnie ze ?Słownikiem Języka Polskiego? (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005) nazwę jednostkową, tj. nazwę mającą tylko jeden desygnat.

Nazwa towaru lub usługi ma spełniać cele, dla jakich podatnik został zobligowany do rejestrowania. Handlujący jest zobligowany na fakturze VAT oraz na paragonie opisać każdy towar (usługę), podać jego nazwę. Nie może być to przy tym nazwa bardzo ogólna. Umieszczona na fakturze VAT i na paragonie fiskalnym nazwa towaru winna oznaczać określoną grupę asortymentową sprzedawanego towaru, tak aby do użytej nazwy towaru lub usługi możliwe było przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatkowej i aby użyta nazwa była, co do istoty, zgodna z będącym przedmiotem obrotu towarem (usługą), a ponadto by powiązanie tej nazwy z ceną pozwoliło na indywidualne określenie sprzedanego towaru (usługi).

Sposób przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług określa sam sprzedawca uwzględniając asortyment sprzedawanych towarów i usług. Równocześnie, im większy jest zakres towarów i usług w danej grupie, to wymaga on bardziej szczegółowego określenia nazwy towaru lub usługi w celu jej poprawnej identyfikacji.

Dlatego też, to handlujący zobligowany jest dołożyć wszelkich starań aby nazwa towaru lub usługi na fakturze VAT i na paragonie była tak skonstruowana, by można było na jej podstawie dokładnie określić indywidualnie sprzedany towar lub usługę oraz by umożliwiała ona ich właściwe przyporządkowanie do odpowiedniej stawki podatku.

Pojęcie ?(...) opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy (...)?, o którym mowa w ww. przepisie § 5 ust. 1 pkt 6 lit. e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r., odnosi się do rozwinięcia nazwy towaru lub usługi, natomiast nie daje podstaw do wyszczególniania elementów kompleksowej usługi w odrębnych pozycjach dokumentu potwierdzającego sprzedaż.

Odnosząc się do art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej.

Pokazać trzeba, że przedmiotem opodatkowania jest skonkretyzowana usługa, nie zaś zbiór wyodrębnionych w jej ramach czynności. Znaczy to, iż w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży będzie usługa, co do której stosuje się preferencyjną stawkę podatku, stawka ta odnosi się do całej usługi głównej. Zasadą opodatkowania jest bowiem kwota należna z tytułu sprzedaży określonej usługi.

Z zaprezentowanego we wniosku powstałego stanu faktycznego wynika, iż w prowadzonej działalności gospodarczej osoba wnioskująca realizuje usługi pogrzebowe polegające między innymi na transporcie zwłok z kaplicy lub domu na cmentarz (samochód pogrzebowy i żałobnicy) wraz z odzieżą pogrzebową i wieńcami dla zmarłego lub bez odzieży. Osoba wnioskująca realizuje też handel odzieżą pogrzebową, kwiatami i wieńcami bez świadczenia usług. Sprzedaż usług pogrzebowych z odzieżą, dla osoby zmarłej potwierdzona jest paragonem fiskalnym na którym wyszczególnione są wszystkie pozycje tj. wartość usługi i poszczególne elementy odzieży np. wartość bluzki, garnituru itp. Do paragonu fiskalnego na żądanie klienta wystawiane są faktury VAT.

Jak pokazała osoba wnioskująca, podstawowa stawka VAT dla odzieży jest 23%, natomiast przy sprzedaży usługi pogrzebowej wraz z odzieżą wszystkie jej składniki zawierają tą samą stawkę VAT 8% właściwą dla usługi pogrzebowej.

Organ stwierdza, że czynnikiem wyróżniającym konkretną czynność jako usługę jest przede wszystkim to, że świadczenie tej czynności zmierza do realizacji złożonego zamówienia.

Dlatego też wyodrębnianie z kompleksowej usługi pogrzebowej świadczonej przez jeden podmiot poszczególnych jej elementów jako odrębnych pozycji nie jest właściwe, jeśli wszystkie elementy zmierzają do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego. W związku z czym w transakcjach, które w swoim przedmiocie składają się z kompleksu czynności usługowych zmierzających do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego, brak jest podstaw do ich odrębnego wykazywania na paragonie z kasy rejestrującej oraz na fakturze, ponieważ usługodawca sprzedaje określoną usługę pogrzebową a nie elementy (koszty), które się na nią składają. Ponadto to właśnie ta określona usługa, a nie poszczególne jej elementy, korzysta z preferencyjnej 8% stawki podatku VAT. Zgodnie z poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy, usługi sklasyfikowane do PKWiU 96.03 - Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną? opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

Dlatego też, jeśli rodzina zmarłego zleca wykonanie jednej kompleksowej usługi pogrzebowej, to winna ona być traktowana jako usługa pogrzebowa stanowiąca jedną czynność bez rozbicia na poszczególne elementy składowe.

Podsumowując trzeba pokazać, że w wypadku, kiedy osoba wnioskująca handluje usługę opodatkowaną stawką 8%, sklasyfikowaną według PKWiU 96.03 ?Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną?, nie ma podstaw do wyszczególniania na paragonie fiskalnym oraz na fakturze poszczególnych elementów tej usługi (akcesoriów pogrzebowych). Poszczególne elementy usługi pogrzebowej będą umieszczane na paragonie fiskalnym i na fakturze oddzielnie w sytuacji, kiedy osoba wnioskująca zrealizuje sprzedaży np. odzieży pogrzebowej, kwiatów, wieńców, poza usługą pogrzebową.

Oceniając zatem całościowo stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać je za nieprawidłowe.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy fiskalne

fiskalne

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 maj 2012 12:05