Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Interpretacje prawne»Czy mogę użyć w nowej firmie starej kasy bez wymienionej pamięci fiskalnej?

Czy mogę użyć w nowej firmie starej kasy bez wymienionej pamięci fiskalnej?

Napisał  środa, 04 kwiecień 2012 13:02

Czy mogę użyć w nowej firmie starej kasy bez wymienionej pamięci fiskalnej?

Czy mogę użyć w nowej firmie starej kasy użytkowanej w zamkniętej już firmie, po dokonanym odczycie pamięci fiskalnej, ale bez wymienionej pamięci fiskalnej?

Według Pani Ani, ma ona prawo do ponownego używania tej samej kasy w kolejnej jednoosobowej działalności gospodarczej. Serwis dokonujący przeglądów technicznych kasy, uznał jej stan techniczny za pozwalający na dalsze używanie. Podobne stanowisko w tej sprawie zajęła Krajowa Informacja Podatkowa.

OPIS ZDARZENIA: Dnia 1.08.2011 r. Pani Ania przedłożyła w urzędzie skarbowym zawiadomienie o miejscu instalacji kasy fiskalnej dotyczącej firmy ?R.?. Wcześniej kasa fiskalna była używana w jednoosobowej działalności gospodarczej Pani Ani. Działalność jednak została zakończona z dniem 31.12.2009 r. W dniu 22.09.2010 r. został zrobiony odczyt pamięci fiskalnej przedmiotowej kasy na kwotę 41.551,79 zł.

W zaprezentowanym piśmie z dnia 16 listopada 2011 r., będącym uzupełnieniem wniosku, Pani Ania wskazała, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

ZAPREZENTOWANA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W myśl art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2011 r. (data wpływu 25 sierpnia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 listopada 2011 r. (data wpływu 21 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego tyczącej się podatku od towarów i usług w zakresie używania tej samej kasy fiskalnej w kolejnej działalności gospodarczej bez wymiany modułu fiskalnego kasy ? jest nieprawidłowe.

PRZEDSTAWIONE UZASADNIENIE

25 sierpnia 2011 r. przedłożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie używania tej samej kasy fiskalnej w kolejnej działalności gospodarczej bez wymiany modułu fiskalnego kasy.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 listopada 2011 r. (data wpływu 21 listopada 2011 r.) o doprecyzowanie stanu faktycznego oraz pełnomocnictwo.

Dlatego też przedłożono takie zapytanie.

Czy mogę użyć w nowej firmie starej kasy użytkowanej w zamkniętej już firmie, po dokonanym odczycie pamięci fiskalnej, ale bez wymienionej pamięci fiskalnej?

Według Pani Ani, ma ona prawo do ponownego używania tej samej kasy w kolejnej jednoosobowej działalności gospodarczej. Serwis dokonujący przeglądów technicznych kasy, uznał jej stan techniczny za pozwalający na dalsze używanie. Podobne stanowisko w tej sprawie zajęła Krajowa Informacja Podatkowa.

W myśl aktualnego stanu prawnego stanowisko pani Ani w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W zgodzie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, płatnicy realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym są zobligowanie do rejestrowania przez kasy fiskalne.

Reguły realizowania rejestracji obrotu i kwot podatku należnego przez kasy fiskalne określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 ze zm.), zwanym dalej rozporządzeniem.

W myśl § 2 pkt 6 rozporządzenia przez moduł fiskalny kasy rozumie się urządzenie rejestrujące obrót i wyliczające kwoty podatku należnego, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy.

Jednak, w zgodzie § 2 pkt 10 cyt. rozporządzenia, pod pojęciem pamięci fiskalnej kasy rozumie się urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia.

Na mocy § 7 ust. 8 ww. rozporządzenia, zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez każdą kasę lub wymiana pamięci fiskalnej kasy wymaga dokonania, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy, z której sporządza się protokół według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Opierając się o powołane zapisy trzeba zauważyć, że w chwili zakończenia pracy w trybie fiskalnym, płatnik zobowiązany jest do dokonania odczytu zawartości modułu fiskalnego w obecności pracownika urzędu skarbowego oraz serwisanta, czyli do wykonania wydruku łącznego raportu fiskalnego dotyczącego okresu działania kasy.

W przedstawionym opisie sprawy Pani Ania pokazała, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W dniu 1.08.2011 r. złożyła w urzędzie skarbowym zawiadomienie o miejscu instalacji kasy fiskalnej dotyczącej firmy ?R.?. Wcześniej kasa ta była używana w jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni. Działalność została zakończona z dniem 31.12.2009 r. W dniu 22.09.2010 r. został zrobiony odczyt pamięci fiskalnej przedmiotowej kasy na kwotę 41.551,79 zł.

Wątpliwość Pani Ani tyczy się, czy kasa fiskalna, będąca w stanie technicznym umożliwiającym poprawne rejestrowanie przez kasy fiskalne, może być używana w kolejnej jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, mimo iż uprzednio nie dokonano wymiany modułu fiskalnego tej kasy.

Odnosząc się do powołanych przepisów prawa oraz odnosząc się do opisu stanu faktycznego trzeba zauważyć, że skoro Pani Ania zaprzestała prowadzić rejestrację  obrotu i kwot podatku należnego przez kasy fiskalne oraz zgłosiła właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego używaną dotychczas kasę do dokonania odczytu, to tym samym zakończyła pracę tego urządzenia w trybie fiskalnym zgodnie z § 7 ust. 8 powołanego rozporządzenia. Dlatego też kasa fiskalna bez wymiany modułu fiskalnego nie może być używana w kolejnej jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni.

Natomiast wymiana modułu z pamięcią fiskalną kasy fiskalnej jest dopuszczalna pod warunkiem, iż konstrukcja urządzenia umożliwia instalację nowego modułu fiskalnego, przy jednoczesnym zachowaniu warunków wskazanych w powyższym rozporządzeniu. Jeśli więc zostanie dokonana wymiana modułu z pamięcią fiskalną, a uprawniony urząd nada ufiskalnionej kasie nowy numer ewidencyjny, to wówczas użytkowanie przedmiotowej kasy przez Panią Anię będzie możliwe.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy fiskalne

fiskalne

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 maj 2012 12:06