Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Interpretacje prawne»Jak mam dokonać zwrotu fiskalnego nie posiadając oryginału paragonu, jak ma zaksięgować zwrot towaru?

Jak mam dokonać zwrotu fiskalnego nie posiadając oryginału paragonu, jak ma zaksięgować zwrot towaru?

Napisał  środa, 04 kwiecień 2012 11:34

Jak mam dokonać zwrotu fiskalnego nie posiadając oryginału paragonu, jak ma zaksięgować zwrot towaru?

Jak mam dokonać zwrotu fiskalnego nie posiadając oryginału paragonu, jak ma zaksięgować zwrot towaru?
Według Pana Henryka, należy zaksięgować zwrot przedmiotu, zaś zwrot wykonać nie do oryginału paragonu, ale do jego kopii przedrukowanej z komputera, lub nawet do oświadczenia klienta proszącego o zwrot gotówki. Pismo klienta potraktować jako oryginał paragonu i resztę operacji przeprowadzić tak jakby to był oryginalny paragon.

OPIS ZDARZENIA: Pan Henryk realizuje sprzedaż internetową. Klient Pana Henryka zwrócił zakupiony towar nie przedstawiając oryginału paragonu, który zgubił. W zgodzie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. art. 7) klient ma prawo do zwrotu towaru, bez podania przyczyny, do 10 dni od momentu jego otrzymania.

Pan Henryk posiada wątpliwość jak zrealizować zwrot fiskalny bez oryginału paragonu. Klient nie zamierza zrezygnować ze zwrotu stwierdzając, iż ma do tego prawo nawet w wypadku braku paragonu fiskalnego. Paragon jest zaewidencjonowany u Pana Henryka, jednak tylko w drukarce fiskalnej i programie handlowym

W piśmie z dnia 29 listopada 2011 r. Pan Henryk opisał, iż transakcja została zawarta przez w dniu 19 marca 2011 r. o godzinie 19:46. Nazwa i nr aukcji Wysyłka kurierska Data wysyłki 3 sierpnia 2011 r.

Pan Henryk dodatkowo stwierdził, iż do wniosku została dołączona kopia zarówno oświadczenia klienta o rezygnacji z umowy (gdzie podany był nr aukcji), jak i skan potwierdzenia doręczenia z firmy kurierskiej - gdzie podany był nr przesyłki i data doręczenia.


ZAPREZENTOWANA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W myśl art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2011 r. (data wpływu 29 sierpnia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 listopada 2011 r. (data wpływu 1 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rejestrowania zwrotu towaru w przypadku braku oryginału paragonu fiskalnego ? jest prawidłowe.

PRZEDSTAWIONE UZASADNIENIE

29 sierpnia 2011 r. przedłożony został  wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania zwrotu towaru w przypadku braku oryginału paragonu fiskalnego.

Pismem z dnia 29 listopada 2011 r. wniosek został uzupełniony o doprecyzowanie stanu rzeczywistego oraz opłatę.

Dlatego też przedłożona takie zapytanie.

Jak mam dokonać zwrotu fiskalnego nie posiadając oryginału paragonu, jak ma zaksięgować zwrot towaru?

Według Pana Henryka, należy zaksięgować zwrot przedmiotu, zaś zwrot wykonać nie do oryginału paragonu, ale do jego kopii przedrukowanej z komputera, lub nawet do oświadczenia klienta proszącego o zwrot gotówki. Pismo klienta potraktować jako oryginał paragonu i resztę operacji przeprowadzić tak jakby to był oryginalny paragon.

W myśl aktualnego stanu prawnego stanowisko Pana Henryka w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W świetle art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, płatnicy realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym, są zobligowani do rejestracji obrotów poprzez kasy fiskalne.

Reguły realizowanie rejestracji obrotów poprzez kasy fiskalne określono w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 ze zm.).

W świetle § 7 ust. 1 pkt 1 cyt. wyżej rozporządzenia płatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, są zobligowani realizować rejestrację każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy.

Dlatego też, gdy sprzedający jest zobligowany do rejestracji obrotów poprzez kasy fiskalne, dokumentem potwierdzającym fakt sprzedaży jest paragon fiskalny.

W zgodzie z zapisem § 2 pkt 11 ww. rozporządzenia paragon fiskalny jest to wydrukowany dla kupującego przez kasę fiskalną w chwili sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży.

Paragon fiskalny jest specyficznym dokumentem sprzedaży drukowanym przez kasę fiskalną. Do jego otrzymania uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi.

Zaznaczyć należy, że odnosząc się do do treści § 4 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia kasa fiskalna musi zawierać pamięć fiskalną. Pamięć fiskalna to urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia (§ 2 pkt 10 rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych).

Cecha ta powoduje brak możliwości zarejestrowania na kasie fiskalnej zwrotu bądź reklamacji towarów. Zdarzenia tego typu winny być objęte odrębną ewidencją korekt, prowadzoną zgodnie z wymogami art. 109 ust. 3 ustawy.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 22, art. 30 ? 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W zgodzie z art. 29 ust. 4 ustawy podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, upustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartości zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Z treści przepisu wynika, że możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania m. in.: o kwoty odpowiadające wartości zwróconych towarów i uznanych reklamacji może nastąpić pod warunkiem, że zwrot towaru lub reklamacja są prawnie dopuszczalne i zwroty te zostały udokumentowane. Zobowiązaniem płatnika jest więc w rozumieniu tego przepisu odpowiednie udokumentowanie zwrotu wartości towaru w wyniku bądź odstąpienia od umowy sprzedaży, bądź to w wyniku uznania reklamacji (postępowanie w przypadku obniżenia obrotu o kwoty odpowiadające wartości zwróconych towarów w wyniku ich reklamacji bądź też zwrotu winno być takie same).

Zarówno odstąpienie od umowy sprzedaży i w konsekwencji dokonany przez sprzedawcę zwrot wartości towaru, jak i zwrot kwoty wartości towaru dokonany w wyniku realizacji roszczeń nabywcy z tytułu reklamacji, co do reguły są prawnie dopuszczalne i są przedmiotem regulacji prawa cywilnego. Zapisy ustawy nie wprowadzają na użytek postępowania podatkowego żadnych szczególnych regulacji w odniesieniu do trybu, zasad i dopuszczalności odstąpienia od umowy sprzedaży, jak i dodatkowych szczególnych warunków co do trybu realizacji roszczeń z tytułu reklamacji.

Podsumowując trzeba zaznaczyć, że zapisy ustawy nie uzależniają pomniejszenia obrotu o kwoty odpowiadające wartości zwróconych towarów i uznanych reklamacji, od posiadania przez podatnika oryginału paragonu fiskalnego, potwierdzającego zakup towaru lub usługi.

Paragon fiskalny stanowi dla kupującego dowód dokonania zakupu (z którym wiążą się m. in. uprawnienia rękojmi i gwarancji) natomiast dla sprzedawcy bezsporne potwierdzenie tożsamości towaru w przypadku np.: zwrotu towaru. Regułą jest więc dokonywanie korekty obrotu i podatku należnego przy jednoczesnym zwrocie (okazaniu) przez klienta paragonu fiskalnego.

Warunkiem zrealizowania korekty obrotu i kwoty podatku należnego jest potwierdzenie rozliczenia tej sprzedaży przez płatnika. Potwierdzenie tej okoliczności jest oczywiste w przypadku okazania przez kupującego oryginału paragonu. Jest dopuszczalne w określonych sporadycznych sytuacjach w wypadku braku oryginału paragonu, oparcie się na innych dowodach (np. dokumencie gwarancji, numerze seryjnym itp.). Taka korekta jest również dopuszczalna w sytuacji, kiedy płatnik ma pewność, iż towar został przez niego sprzedany i jest w stanie, w sposób niebudzący wątpliwości fakt ten wykazać.

Z zaprezentowanego we wniosku zaistniałego stanu rzeczywistego wynika, że Pan Henryk prowadzi sprzedaż internetową. Klient Pana Henryka zwrócił zakupiony towar nie przedstawiając oryginału paragonu, który zgubił. Paragon jest zaewidencjonowany u Pana Henryka jedynie w drukarce fiskalnej i programie handlowym. Wnioskodawca, na potwierdzenie dokonanej sprzedaży, posiada dokumenty dotyczące m.in. daty zawarcia transakcji, nazwy towaru, numeru aukcji, wysyłki kurierskiej uprawdopodabniające zawarcie transakcji.

Odwołując się do przywołanych przepisów prawa podatkowego oraz stanu rzeczywistego przedstawionego we wniosku trzeba zauważyć, iż w przedmiotowej sprawie, Panu Henrykowi przysługuje prawo do korekty obrotu i podatku należnego zarejestrowanego przez drukarki fiskalne, pod warunkiem udokumentowania ich wpisem do ewidencji korekt. Dlatego należy zaznaczyć, iż oryginał paragonu nie jest jedynym dokumentem przesądzającym o stanie faktycznym, który znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Dowodzenie odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zwrotu zapłaconej ceny, będących podstawą dokonania korekty, na podstawie innych dokumentów aniżeli oryginał paragonu fiskalnego, nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. W tym przypadku, ciężar dowodu znajduje się po stronie podatnika, który w prowadzonej przez siebie dokumentacji powinien posiadać dowody potwierdzające stan rzeczywisty i w sposób niebudzący wątpliwości wykazać fakt zwrotu towaru.

Dlatego też stanowisko Pana Henryka należy uznać za prawidłowe.

Podsumowując należy stwierdzić, że analiza załączników dołączonych do wniosku o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem tut. Organ w związku z § 2 i § 5a ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest uprawniony do oceny załączników dołączonych do wniosku, a niniejszą interpretację wydano jedynie w oparciu o opis stanu faktycznego w nim przedstawiony.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy

kasa fiskalna

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 maj 2012 12:14