Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Interpretacje prawne»Czy mogę przestać sprzedawać przez kasy fiskalne, jeśli nie sprzedaję już osobom fizycznym?

Czy mogę przestać sprzedawać przez kasy fiskalne, jeśli nie sprzedaję już osobom fizycznym?

Napisał  wtorek, 03 kwiecień 2012 13:15

Czy mogę przestać sprzedawać przez kasy fiskalne, jeśli nie sprzedaję już osobom fizycznym?

Czy istnieje możliwość rezygnacji z posiadania kas fiskalnych związane z trwałym zaprzestaniem sprzedaży na rzecz osób fizycznych...
Według osoby wnioskującej, w wypadku świadczenia jedynie usług na rzecz podmiotów gospodarczych nie ma przeszkód, aby zrezygnować z posiadania kas fiskalnych, które nie są użytkowane. Wynika to z faktu, że aktualnie i w przyszłości też osoba wnioskująca planuje prowadzić działalność gospodarczą tylko w zakresie usług marketingowych świadczonych dla firm. Jak pokazuje art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług jedynie płatnicy realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym są zobligowani realizować rejestrację poprzez kasy fiskalne podatku należnego. Według osoby wnioskującej, by zakończyć pracę kas w trybie fiskalnym konieczne będzie jedynie dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej kas fiskalnych oraz sporządzenie protokołu z czynności odczytania pamięci w obecności pracownika organu podatkowego.

OPIS ZDARZENIA: Od 1 kwietnia 2003r. zgłoszono jednoosobowa działalność gospodarcza w zakresie usług marketingowych, sprzedaży detalicznej (sklep spożywczo-przemysłowy) oraz usług gastronomicznych (bar). Usługi marketingowe są świadczone dla podmiotów gospodarczych, jednak w sklepie i barze prowadzono sprzedaż na rzecz osób fizycznych. Handel tam odbywał się poprzez kasy fiskalne (dwa punkty sprzedaży).

Jednakże już w sierpniu 2010r. likwidacji uległ sklep, natomiast w sierpniu 2011r. likwidacji uległ także . W związku z czym zaprzestano także sprzedaży na rzecz osób fizycznych i wykreślono dwa punkty sprzedaży z ewidencji działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza będzie nadal prowadzona jednak tylko w temacie usług marketingowych dla podmiotów gospodarczych. W takim przypadku od chwili zmiany zakresu prowadzonej działalności gospodarczej kasy fiskalne pozostają bezużyteczne.

ZAPREZENTOWANA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko osoby wnioskującej, zaprezentowane we wniosku z dnia 6 października 2011r. (data wpływu 24 października 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości likwidacji kas fiskalnych - jest prawidłowe.

PRZEDSTAWIONE UZASADNIENIE

24 października 2011r. przedłożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości likwidacji kas fiskalnych.

Dlatego też przedłożono takie zapytanie:

Czy istnieje możliwość rezygnacji z posiadania kas fiskalnych związane z trwałym zaprzestaniem sprzedaży na rzecz osób fizycznych...

Według osoby wnioskującej, w wypadku świadczenia jedynie usług na rzecz podmiotów gospodarczych nie ma przeszkód, aby zrezygnować z posiadania kas fiskalnych, które nie są użytkowane. Wynika to z faktu, że aktualnie i w przyszłości też osoba wnioskująca planuje prowadzić działalność gospodarczą tylko w zakresie usług marketingowych świadczonych dla firm. Jak pokazuje art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług jedynie płatnicy realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym są zobligowani realizować rejestrację poprzez kasy fiskalne podatku należnego. Według osoby wnioskującej, by zakończyć pracę kas w trybie fiskalnym konieczne będzie jedynie dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej kas fiskalnych oraz sporządzenie protokołu z czynności odczytania pamięci w obecności pracownika organu podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zobowiązanie rejestrowania poprzez kasy fiskalne wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. z 2011r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT.

W zgodzie z regulacjami art. 111 ust. 1 ww. ustawy płatnicy realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom  ryczałtowym są zobligowanie realizować rejestrację obrotu i kwot podatku należnego przez kasy fiskalne.

Kasa fiskalna jest szczególnego rodzaju rejestracją podatkową. Ma ona charakter rejestracji sprzedaży, ponieważ zaewidencjonowaniu w niej podlegają transakcje opodatkowane wykonane przez płatnika. Rejestracja realizowana przez kasy fiskalne jest niezależna od rejestracji, której realizowania wymagają inne przepisy w szczególności art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Rejestracja poprzez kasy fiskalne tyczy się bowiem jedynie części sprzedaży płatnika ściśle wskazanej w art. 111 ust. 1 ustawy.

Z podanego powyżej art. 111 ust. 1 ustawy o VAT jednoznacznie wynika, iż zobowiązanie rejestrowania poprzez kasy fiskalne obrotu ciąży na płatnikach realizujących  sprzedaż na rzecz dwóch rodzajów podmiotów, mianowicie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Należy podkreślić, iż obowiązek ten dotyczy wyłącznie sprzedaży, która została dokonana na rzecz tych wyżej wymienionych podmiotów. Dlatego też zobowiązanie rejestrowania poprzez kasy fiskalne nie nastąpi w wypadku sprzedaży na rzecz innych podmiotów, tj. firm, przedsiębiorstw, organizacji.

Z zaprezentowanego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż osoba wnioskująca od 1 kwietnia 2003r. prowadzi działalność gospodarczą na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Osoba wnioskująca od sierpnia 2011r. całkowicie zaprzestał sprzedaży detalicznej i obecnie prowadzi sprzedaż tylko i wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Biorąc pod uwagę treść powyżej powołanych przepisów prawa trzeba zauważyć, iż zobowiązanie rejestrowania obrotów poprzez kasy fiskalne uzależnione jest od wystąpienia sprzedaży, która podlegać będzie zobowiązaniu rejestracji przez kasy fiskalne.

Dlatego też, jeśli nie nastąpi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, nie nastąpi także zobowiązanie rejestracji poprzez kasy fiskalnej. Dlatego też, skoro nie wystąpi zobowiązanie rejestrowania przez kasy fiskalne, nie ma potrzeby posiadania kasy fiskalnej.

Trzeba zgodzić się z osobą wnioskującą, iż w aspekcie braku w przyszłości sprzedaży na rzecz osób fizycznych, utrzymywanie kasy fiskalnej jest nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Trzeba jednakże podkreślić, iż powyższe nie ma wpływu na fakt, że osoba wnioskująca ma zobowiązanie zarejestrowania przez kasy fiskalnej każdej sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym, o ile taka sprzedaż wystąpi, a nie będzie objętej zwolnieniem z tego obowiązku. Bowiem ekonomiczne aspekty prowadzonej działalności mają charakter drugorzędny i nie mogą wpływać na obowiązki podatkowe ciążące na podatniku.

Dlatego też, jeśli osoba wnioskująca nie będzie realizowała sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym, nie powstanie wobec niej zobowiązanie rejestrowania poprzez kasy fiskalne obrotu i kwot podatku należnego, tym samym osoba wnioskująca nie będzie zobowiązana do utrzymywania kasy, zatem istnieje możliwość zlikwidowania takiej kasy mając na względzie obowiązujące przepisy prawa podatkowego.

Zauważyć także potrzeba, iż w myśl z § 7 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 ze zm.), zakończenie pracy w trybie fiskalnym, przez każdą kasę lub wymiana pamięci fiskalnej kasy wymaga dokonania z udziałem pracownika urzędu skarbowego oraz uprawnionego serwisanta kas fiskalnych czynności określonych w załączniku na 4 do ww. rozporządzenia, a mianowicie spisania protokołu odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy fiskalnej.

W oparciu o wymieniony powyżej przepis, protokół z czynności odczytania zawartości pamięci Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonuje wykreślenia tej kasy z rejestru urządzeń kasowych.

Ust. 9 ww. przepisu stanowi, że pamięć fiskalna kasy podlegająca wymianie, po dokonanych czynnościach określonych w ust. 8, jest przechowywana zgodnie z ust. 1 pkt 8 przez podatnika w warunkach umożliwiających jej odczyt. Obowiązek przechowywania nie dotyczy sytuacji, kiedy był dokonany odczyt pamięci fiskalnej za cały okres pracy kasy i fakt ten potwierdzają zapisy protokołu, o którym mowa w ust. 8. Obowiązek ten również nie dotyczy sytuacji, gdy producent krajowy lub importer dokonujący wymiany pamięci fiskalnej kasy potwierdzi w książce kasy brak możliwości odczytu pozostałej części zapisów tej pamięci niezawartych w protokole.

Z powołanych przepisów jednoznacznie wynika, iż pamięć fiskalna kasy użytkowanej przez przedsiębiorstwo podlegające likwidacji staje się bezużyteczna w związku z tym istnieje konieczność jej likwidacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy, uznać należy za prawidłowe.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy

kasa fiskalna

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 maj 2012 12:16