Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Poradnik fiskalny»Rejestracja obrotów w kancelarii, a kasy fiskalne

Rejestracja obrotów w kancelarii, a kasy fiskalne

Napisał  piątek, 30 grudzień 2011 12:14

Rejestracja obrotów w kancelarii, a kasy fiskalne

Naczelna Rada Adwokacka zasypywana jest zapytaniami z okręgowych rad adwokackich, tyczących się rejestrowania sprzedaży poprzez kasy fiskalne. Niżej przedstawiamy opinię zrealizowaną na zlecenie Prezydium NRA przez p. Barbarę Kułakow, doradcę podatkowego.


Wprowadzenie:

Zobowiązanie rejestrowania poprzez kasy fiskalne są normowane przez:
- art.  111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Resortu Finansów z dnia 26 lipca  2010 r  w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia rejestracji poprzez kasy fiskalne (Dz. U. Nr 138, poz. 930). Rozporządzenie MF z dnia 26 lipca 2010 r  reguluje zwolnienia z zobowiązania rejestrowania przez kasy fiskalne do  dnia  31 grudnia 2012 r.,
tak więc nie należy spodziewać się żadnych zmian na 2012 r. Zobowiązanie użytkowania kas fiskalnych przez adwokatów zostało wprowadzone przez ?usunięcie? z załącznika do rozporządzenia MF obowiązującego do dn. 31 grudnia 2010 r. przedmiotowego zwolnienia dla usług prawniczych. Na podstawie obecnie obowiązującego  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w okresie do 30 kwietnia 2011 r. usługi prawnicze zwolnione były z zobowiązania prowadzenia rejestru poprzez kasy fiskalne [ §2 ust. 1 pkt 2 lit. a].

Zmiany od 1 maja 2011r. - jakie są zwolnienia

Z dniem 1 maja 2011 r zwolnienie czasowe dla usług prawniczych przestało obowiązywać, dlatego też do dnia 31 grudnia 2012 r. adwokaci, którzy zaczęli prowadzenie  działalności przed 1 stycznia 2011 r. mają prawo korzystać ze zwolnienia podmiotowego, jeśli ich obroty w odniesieniu do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł oraz wcześniej nie powstał u nich zobowiązanie rejestrowania obrotów przez kasy fiskalne [§ 3 ust. 1 pkt 2].
Przekroczenie wyżej wymienionej kwoty znaczy utratę prawa do zwolnienia i zobowiązanie zaczęcia rejestrowania przez kasy fiskalne w ciągu dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono obrót 40 000 zł [§ 3 ust. 1 pkt. 6]. Adwokaci zaczynający sprzedaż w trakcie roku podatkowego (2011 lub 2012)  mogą korzystać ze zwolnienia z zobowiązania rejestrowania obrotu w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych  do kwoty 20 000 zł. Zwolnienie traci moc z dniem przekroczenia w/w kwoty, co jest jednoznaczne z rejestrowaniem poprzez kasy fiskalne każdej kolejnej  sprzedaży  [§ 3 ust. 1 pkt 7]. Wyżej wymienione limity obejmują tylko sprzedaż w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Nie dolicza się do nich sprzedaży na rzecz innych podmiotów, w tym przychodów z tzw. ?urzędówek?. Adwokaci mogą dodatkowo, na podstawie załącznika do rozporządzenia, korzystać ze zwolnienia z rejestrowania obrotów przez kasy fiskalne z tytułu wyświadczenia usług udokumentowanych fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę, jeżeli liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług w poprzednim roku podatkowym  nie przekroczyła 50, zaś liczba odbiorców tych usług  w  tym okresie była mniejsza niż 20. Dla osób, które zaczęły działalność gospodarczą w drugiej połowie 2011 lub 2012 roku powyższe limity wynoszą odpowiednio: 25 i 10 [zał. poz. 34]. Zwolnione z rejestrowania jest świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (na rachunek podatnika), pod warunkiem prowadzenia ewidencji,
z której jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła [zał. poz. 37]. Zwolnienie to uprawnia więc podmioty przyjmujące wynagrodzenie od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych  wyłącznie  na konto w banku lub  w spółdzielczej kasie oszczędnościowo?kredytowej  do skorzystania ze zwolnienia w zakresie  ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej w roku 2011 i 2012 bez względu na wysokość obrotów z tymi podmiotami.
Adwokaci, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie na kasie fiskalnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych, za które zapłata w całości następuje na konto bankowe za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej  w roku 2011 (lub rozpoczną  ewidencjonowanie  w  roku  2012) mogą
nie ewidencjonować tych obrotów na kasie fiskalnej, pomimo że inne obroty (opłacone gotówką),  na rzecz w/w osób, winny być zafiskalizowane [zał. poz. 37].

Jakie są sankcje za naruszenie zobowiązanie rejestrowania?

Płatnicy, którzy zaczęli rejestrowanie poprzez kasy fiskalne nie mogą zaprzestać prowadzenia ewidencji, poza wypadkami dopuszczanymi przepisami prawa, bez względu na wielkość obrotu w kolejnych latach, nawet w przypadku rozpoczęcia ewidencjonowania bez wyraźnego obowiązku wynikającego z w/w przepisów.
Zatrzymanie rejestrowania, czy też nie fiskalizowanie obrotu zagrożone jest  karą za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe;  ewentualnie  sankcją
w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej  30% kwoty podatku naliczonego  przy nabyciu towarów i usług za okres do momentu
rozpoczęcia prowadzenia ewidencji [art. 111 ust.2 ustawy o VAT].

Jak prowadzić rejestrację przez kasy fiskalne?

Kasa fiskalna służy do wykonywania rejestracji obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych [art. 111  ust. 1 ustawy o VAT] - również sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych udokumentowanej fakturami, za które zapłata pobierana jest gotówką. Adwokat ma prawo także rejestrować przez kasę fiskalną inne obroty, np. z tytułu tzw.
?urzędówek.

W rzeczywistości kancelaria adwokacka dokonuje wyboru:

- rejestruje jedynie obroty na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, za które zapłata pobierana jest gotówką,
- rejestruje wszelkie obroty.

Jednakże obrotu nie można utożsamiać tylko z kwotami wynagrodzeń otrzymanymi gotówką lub na konto bankowe. Przez kasę fiskalną winien być rejestrowany obrót w dacie powstania obowiązku podatkowego, bez względu na to czy klient zapłacił za usługę.

Dla usług prawniczych obowiązek podatkowy zaistnieje:
- z chwilą wykonania usługi [art. 19 ust. 1 ustawy o VAT],
- z chwilą otrzymania części należności przed wykonaniem usługi w postaci: przedpłaty, zaliczki, zadatku czy raty [art. 19 ust. 11 ustawy o VAT].

Ryzyko zapłaty podatku VAT od usługi nieopłaconej przez klienta może być wyeliminowane wyłącznie poprzez organizację pracy kancelarii  (przyjęcie zapłaty  za usługę przed jej wykonaniem).

Jakie są odliczenia?

Płatnicy zaczynający rejestrowanie przez kasy fiskalne w obowiązkowym terminie mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas fiskalnych  w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku VAT), nie więcej  niż 700 zł. Warunkiem odliczenia jest przedłożenie przez płatnika ( a nie instalatora kasy, informatyka ) w Urzędzie Skarbowym, przed terminem zaczęcia rejestrowania, pisemnego oświadczenia o liczbie kas fiskalnych i miejscu ich zainstalowania.
Mimo rozbieżności w orzecznictwie NSA przyjmuje się, że ulga przysługuje płatnikowi jedynie z tytułu zamontowania kas na dzień zaistnienia zobowiązania, bez możliwości skorzystania z odliczenia przy fiskalizacji kas zgłoszonych w dalszych terminach [art. 111 ust. 4 ustawy o VAT].

Jakie są zmiany od 1 września 2011 r?

Od 1 września 2011 r wprowadzono do ustawy o VAT w art. 111 ust. 3a zobowiązania wynikające wcześniej z rozporządzenia  Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r
w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne oraz warunków ich użytkowania. W/g tych regulacji płatnicy dokonujący rejestracji  obrotu i kwot podatku należnego poprzez kasy fiskalne zobligowani są m.in.:
- wykonywania wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z  każdej sprzedaży oraz wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu,
- wykonywania niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas fiskalnych każdej nieprawidłowości w pracy kasy,
- udostępniania kas fiskalnych do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów,
- zgłaszania kas fiskalnych do zobligowanego przez Resort Finansów przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi (co 2 lata  ? brak przeglądu w obowiązującym terminie zagrożone jest sankcją w postaci zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej; karą z kks),
- przechowywania kopii dokumentów kasowych przez okres wymagany w art. 112 ustawy o VAT; tj. do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
- dokonywania wydruku drukowanych przez kasę fiskalną dokumentów i ich kopii na nośniku papierowym,
- prowadzenia i przechowywania dokumentacji o przebiegu eksploatacji kasy fiskalnej. (Źródło: prawnik-online.eu, autor artykułu: Barbara Kułakow, data artykułu: 23-12-2011)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

drukarki fiskalne

drukarka fiskalna

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maj 2012 09:33