Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Interpretacje prawne»Jak rejestrować sprzedaż wycieczek przez kasy fiskalne?

Jak rejestrować sprzedaż wycieczek przez kasy fiskalne?

Napisał  wtorek, 01 kwiecień 2014 13:09

Jak rejestrować sprzedaż wycieczek przez kasy fiskalne?

OPIS ZDARZENIA: 13.11.2013 r. przedłożono następujący wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie tyczącej się podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości dokumentowania sprzedaży zarejestrowanej poprzez kasy fiskalne.

ZAPREZENTOWANA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W myśl art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w temacie  upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów oznajmia, iż stanowisko – zaprezentowane we wniosku z dnia 6 listopada 2013 r. (data wpływu 13 listopada 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie poprawności dokumentowania sprzedaży zarejestrowanej przez kasy fiskalne i drukarki fiskalne, jest nieprawidłowe.

PRZEDSTAWIONE UZASADNIENIE

We wniosku zaprezentowano taki stan faktyczny.

Podstawową działalnością prowadzonego przez Panią przedsiębiorstwa jest wykonywanie szkoleń nurkowych oraz sprzedaż sprzętu sportowego. W przedsiębiorstwie dochodzi do wyjazdów poza granice kraju na nurkowania z kursantami bądź innymi osobami w wyniku czego dokonywana jest sprzedaż wycieczek na rzecz obcego biura podróży, za co otrzymywane jest wynagrodzenie w postaci prowizji. Z powyższego wynika, iż świadczy Pani m in. usługę sprzedaży wycieczek zagranicznych jako agent turystyczny. Zgodnie z „ art. 5 ust 1 ” rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących podatnik, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji, zlecając wykonywanie sprzedaży innemu podmiotowi przekazuje kasę lub zobowiązuje go do realizowania rejestracji na swoją rzecz lub w swoim imieniu przez kasy fiskalne własnej tego podmiotu. Na podstawie powyższego artykułu, Biuro Podróży zobowiązało Panią umową do dokonywania ewidencji w jego imieniu przez kasy fiskalne i drukarki fiskalne Pani.

Dlatego też zaprezentowano takie zapytanie:

Czy w zaistniałej sytuacji, będąc wyłącznie pośrednikiem, należność otrzymana za wycieczki od osoby fizycznej sprzedawane przez Przedsiębiorstwo na rzecz lub w imieniu Biura Podróży powinna być rejestrowana przez kasy fiskalne ze wskazaniem na paragonie fiskalnym osobno kwoty netto oraz kwoty podatku należnego, czy też winna powyższą należność rejestrować przy użyciu „zera technicznego” ze stawką 0%, nie wykazując oddzielnie podatku należnego a jedynie wartość sprzedaży brutto.

Pani zdaniem, całą wartość sprzedaży prowadzonej na rzecz lub w imieniu innego podatnika powinno się rejestrować przez kasy fiskalne wykazując na paragonie fiskalnym otrzymaną należność w rozbiciu na kwotę netto oraz kwotę podatku należnego.

Na bazie aktualnego stanu prawnego stanowisko osoby wnioskującej w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zobowiązanie realizowania rejestracji sprzedaży przez kasy fiskalne i drukarki fiskalne wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Na bazie tego zapisu, płatnicy realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym są zobligowani realizować rejestrację obrotu i kwot podatku należnego poprzez kasy fiskalne.

Na podstawie art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy, płatnicy realizujący rejestrację obrotu i kwot podatku należnego przez kasy fiskalne i drukarki fiskalne są zobligowani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

 Odnosząc się do zapisu art. 111 ust. 3b ustawy o podatku od towarów i usług, płatnicy realizujący rejestrację sprzedaży przez kasy fiskalne, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Zagadnienia tyczące się realizowania rejestracji sprzedaży przez kasy fiskalne, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363).

Na bazie § 2 pkt 3 ww. rozporządzenia, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o innym podmiocie – rozumie się przez to agenta, zleceniobiorcę, pośrednika lub inną osobę, która na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innej umowy o podobnym charakterze dokonuje sprzedaży w imieniu lub na rzecz podatnika zobowiązanego do prowadzenia ewidencji.

W myśl § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, podatnik, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji, zlecając wykonywanie sprzedaży innemu podmiotowi, przekazuje kasę powierzoną lub zobowiązuje go do prowadzenia ewidencji na swoją rzecz lub w swoim imieniu przy zastosowaniu kasy własnej tego podmiotu.

Jeśli inny podmiot zobligowany jest także do realizowania rejestracji własnej sprzedaży, ewidencjonuje na potrzeby obliczenia osiąganego przez siebie obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej i prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników – § 5 ust. 2.

Odnosząc się do zapisu § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia, przekazanie innemu podmiotowi kasy powierzonej w celu prowadzenia ewidencji lub zobowiązanie innego podmiotu do realizowania tej rejestracji przy zastosowaniu kasy własnej, następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

W myśl § 6 ust. 1 pkt 6 powołanego rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych, płatnicy, realizujący sprzedaż m.in. przyporządkowują dowolną wolną literę, z wyjątkiem litery „A”, wartości 0% (tzw. zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy; przyporządkowanie odpowiedniej litery dla tego rodzaju sprzedaży odnotowuje serwisant w książce kasy.

Na podstawie § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia, paragon fiskalny zawiera co najmniej:

1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
2. numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
3. numer kolejny wydruku;
4. datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
5. oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;
6. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;
7. cenę jednostkową towaru lub usługi;
8. ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;
9. wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
10. wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;
11. wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
12. łączną kwotę podatku;
13. łączną kwotę sprzedaży brutto;
14. oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;
15. kolejny numer paragonu fiskalnego;
16. numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;
17. numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) - na żądanie nabywcy;
18. logo fiskalne i numer unikatowy kasy.
Wątpliwości Pani sprowadzają się do rozstrzygnięcia kwestii sposobu ewidencjonowania sprzedaży dokonanej w imieniu organizatora wycieczki.

Trzeba teraz zaznaczyć, iż reguły opodatkowania usług turystyki (a zatem także sprzedaży wycieczek) przez biura podróży reguluje przepis art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podstawą opodatkowania – stosownie do art. 119 ust. 1 – przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5.

Przez marżę, o której mowa w ust. 1, rozumie się różnicę między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie (art. 119 ust. 2).

Ze złożonego wniosku wynika, że dokonuje Pani sprzedaży wycieczek w imieniu innego podatnika, jakim jest Biuro Podróży. Z tego tytułu otrzymuje Pani wynagrodzenie w postaci prowizji.

Na mocy powołanego przepisu art. 119 ust. 1 ustawy, należy wskazać, iż w przypadku sprzedaży wycieczek znajdą zastosowanie określone w nim zasady.

Dlatego, przenosząc powołane przepisy na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro Biuro Podróży – zgodnie z powołanym § 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych  zobowiązało Panią na podstawie umowy do prowadzenia w jego imieniu rejestracji sprzedaży poprzez ksasy fiskalne, to rejestrując sprzedaż wycieczek w imieniu tego Biura, stosownie do zapisu powołanego § 5 ust. 2 w powiązaniu z § 6 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia, powinna Pani stosować tzw. „zero techniczne”, przyporządkowując stawkę podatku 0% dowolnej wolnej literze (z wyjątkiem litery A), a nie jak Pani wskazała, wykazując na paragonie fiskalnym otrzymaną należność w rozbiciu na kwotę netto oraz kwotę podatku należnego.

Interpretacja otyczy się stanu aktualnego zaprezentowanego przez osobę wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

kasy

kasa fiskalna

drukarki fiskalne

Ostatnio zmieniany wtorek, 01 kwiecień 2014 13:15