Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Interpretacje prawne»Prawidłowe używanie kas fiskalnych po odczycie pamięci fiskalnej.

Prawidłowe używanie kas fiskalnych po odczycie pamięci fiskalnej.

Napisał  środa, 22 maj 2013 12:34

Prawidłowe używanie kas fiskalnych po odczycie pamięci fiskalnej.

OPIS ZDARZENIA: 1.06.2012 r. przedłożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji zapisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie tyczącej się podatku od towarów i usług w temacie używania kas fiskalnych.

 

 

ZAPREZENTOWANA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W zgodzie z art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów oznajmia, iż stanowisko zaprezentowane we wniosku z dnia 29 maja 2012 r. (data wpływu 1 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji zapisów prawa podatkowego tyczącej się podatku od towarów i usług w temacie używania kas fiskalnych, jest prawidłowe.

PRZEDSTAWIONE UZASADNIENIE

W przedmiotowym wniosku zaprezentowano taki stan faktyczny.

Osoba wnioskująca realizuje działalność gospodarczą w temacie sprzedaży detalicznej tkanin odzieżowych w kilkunastu sklepach. Jest zobligowany do ewidencjonowania własnych przychodów przez kasy fiskalne. W każdym sklepie taka kasa fiskalna jest zamontowana. Na kilku sklepach pamięć fiskalna w kasie fiskalnej została w całości wyczerpana. W związku z czym wykonano odczyty tych kas przy udziale pracowników urzędu skarbowego i serwisanta. Protokoły odczytu przechowywane są w dokumentacji firmy. W związku z faktem, iż kasy fiskalne były już stare, a wymiana modułu jest kosztowna, kupiono nowe kasy fiskalne, które są zgłoszone do urzędu skarbowego. Stare kasy fiskalne w całości przechowywane są w siedzibie firmy. Osoba wnioskująca posiada wątpliwości, czy ciążą na nim zobowiązania w temacie przechowywania pamięci fiskalnej kasy w wypadku, gdy wykonano odczyty z kasy i zaprzestano użytkowania kasy.

Dlatego też  zaprezentowano takie zapytanie:

Czy po wykonaniu odczytu modułu kasy fiskalnej w związku z jej zapełnieniem i zaprzestaniem rejestracji przy pomocy danej kasy fiskalnej płatnik może niezwłocznie przekazać kasę fiskalną razem z modułem fiskalnym do utylizacji, czy też na płatniku ciąży zobowiązanie przechowywania tych urządzeń, a jeśli tak, to przez jaki okres czasu...

Wg osoby wnioskującej, w wypadku gdy w związku z zaprzestaniem realizowania ewidencjonowania poprzez kasy fiskalne z powodu jej wymiany na inny model lub z powodu zapełnienia pamięci fiskalnej, wykonano odczyty zapisów kas, zgodnie z § 7 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne i drukarki fiskalne, jak również warunków ich wykorzystywania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.), na płatniku nie ciąży zobowiązanie przechowywania kasy lub modułu fiskalnego. Wg osoby wnioskującej płatnik użytkujący kasy fiskalne posiada zobowiązanie przechowywania tych urządzeń jedynie do czasu dokonania odczytu, zgodnie z § 7 ust. 8 ww. rozporządzenia. Po tej dacie urządzenia te tracą swoją wartość dowodową, która jest zastępowana wydrukiem historii pracy kasy od początku fiskalizacji do dnia odczytu. Bezpośrednimi dowodami są więc rolki z kasy fiskalnej i wydruki raportów dobowych i miesięcznych w wersji papierowej. Dlatego też kasę po wykonaniu odczytów będzie można przekazać do utylizacji zgodnie z odrębnymi procedurami.

Na podstawie aktualnego stanu prawnego stanowisko osoby wnioskującej w temacie oceny prawnej zaprezentowanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054), płatnicy realizujący sprzedaż osobom  fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym są zobligowani realizować rejestrację obrotu i kwot podatku należnego przez kasy fiskalne.

Reguły realizowania rejestracji obrotu i kwot podatku należnego przez kasy fiskalne opisano w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne i drukarki fiskalne, jak również warunków ich użytkowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338).

Z zaprezentowanego opisu tematu wynika, iż Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną tkanin w kilkunastu sklepach. Rejestracja obrotu i kwot podatku należnego realizowana jest poprzez kasy fiskalne. Po wyczerpaniu w całości pamięci fiskalnej kasy realizowany jest odczyt tych kas przy udziale pracowników urzędu skarbowego i serwisanta, a protokoły odczytu przechowywane są w dokumentacji firmy. Ze względu na stopień zużycia fizycznego kasy i wysokie koszty wymiany modułu fiskalnego nieopłacalne jest dalsze wykorzystywanie tych kas w działalności, zatem zakupiono nowe kasy, które są zgłoszone do urzędu skarbowego.

Na podstawie § 2 pkt 6 rozporządzenia, przez moduł fiskalny kasy rozumie się urządzenie rejestrujące obrót i wyliczające kwoty podatku należnego, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy.

Jednak na podstawie § 2 pkt 10 rozporządzenia, pod pojęciem pamięci fiskalnej kasy rozumie się urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia.

W zgodzie zz § 7 ust. 8 rozporządzenia, zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez każdą kasę lub wymiana pamięci fiskalnej kasy wymaga dokonania, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy, z której sporządza się protokół według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Pamięć fiskalna podlegająca wymianie, po dokonanych czynnościach określonych w ust. 8, jest przechowywana w zgodzie z ust. 1 pkt 8 przez płatnika w warunkach umożliwiających jej odczyt. Zobowiązanie przechowywania nie tyczy się wypadku, gdy był wykonany odczyt pamięci fiskalnej za cały okres pracy kasy i fakt ten potwierdzają zapisy protokołu, o którym mowa w ust. 8. zobowiązanie to także tyczy się wypadku, kiedy producent krajowy lub importer dokonujący wymiany pamięci fiskalnej kasy potwierdzi w książce kasy brak możliwości odczytu pozostałej części zapisów tej pamięci niezawartych w protokole (§ 7 ust. 9 rozporządzenia).

Bazując na podanym wyżej wymieniony protokół z czynności odczytania zawartości pamięci Naczelnik właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego dokonuje wykreślenia tej kasy z rejestru urządzeń kasowych. Równocześnie trzeba pokazać, że ustawodawca nie określił terminu przechowywania ani sposobu likwidacji zużytych kas, a ochroną objął tylko pamięć fiskalną kas fiskalnych.

Z podanych wyżej zapisów jednoznacznie wynika, że pamięć kasy fiskalnej po zapełnieniu staje się bezużyteczna, w związku z tym istnieje konieczność jej likwidacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne i drukarki fiskalne, jak również warunków ich użytkowania.

Równocześnie trzeba pokazać, że w wypadku zaprzestania użytkowania kasy przez podmiot, dla którego została ufiskalniona, trzeba wykonać likwidację pamięci fiskalnej, a nie kasy fiskalne. Dopuszczalna jest bowiem wymiana modułu z pamięcią fiskalną kasy rejestrującej, pod warunkiem, że konstrukcja urządzenia umożliwia instalację nowego modułu fiskalnego. Jeśli więc zostanie wykonana wymiana pamięci fiskalnej, a uprawniony urząd nada ufiskalnionej kasie nowy numer ewidencyjny, użytkowanie przedmiotowej kasy przez Spółkę będzie możliwe.

Bazując na podanym stanie faktycznym, jak również przywołane wyżej zapisy prawne trzeba zaznaczyć, że w konsekwencji, po wycofaniu kas fiskalnych z użytku i wykonaniu wszelkich formalności określonych przepisami prawa, rozporządzenie kasami pozostaje w gestii Spółki.

Jednakże zobowiązanie przechowywania pamięci fiskalnej po zakończeniu pracy kasy fiskalnej w trybie fiskalnym nie tyczy się wypadku, gdy był dokonany odczyt pamięci fiskalnej za cały okres pracy kasy i fakt ten potwierdzają zapisy protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne i drukarki fiskalne, jak również warunków ich użytkowania.

Dlatego też stanowisko Spółki trzeba w pełni uznać za poprawne.

Interpretacja tyczy się stanu faktycznego zaprezentowanego przez osobę wnioskującą, jak również stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

 

drukarki fiskalne

drukarka fiskalna

Ostatnio zmieniany środa, 22 maj 2013 12:41