Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Interpretacje prawne»Czy sprzedaż w kantorach ma prawo korzystać ze zwolnienia z zobowiązania rejestrowania przez kasy fiskalne?

Czy sprzedaż w kantorach ma prawo korzystać ze zwolnienia z zobowiązania rejestrowania przez kasy fiskalne?

Napisał  wtorek, 21 maj 2013 12:55

Czy sprzedaż w kantorach ma prawo korzystać ze zwolnienia z zobowiązania rejestrowania przez kasy fiskalne?

OPIS ZDARZENIA: 24.05.2012 r. przedłożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji zapisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie tyczącej się podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z zobowiązania rejestrowania przez kasy fiskalne. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 lipca 2012 r. (data wpływu 2 sierpnia 2012 r.) o doprecyzowanie zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego, przeformułowanie pytania oraz o oryginał podpisu osoby wnioskującej.

ZAPREZENTOWANA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


W zgodzie z art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów oznajmia, iż stanowisko, zaprezentowane we wniosku z dnia 22 maja 2012 r. (data wpływu 24 maja 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 lipca 2012 r. (data wpływu 2 sierpnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego tyczącej się podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z zobowiązania rejestrowania obrotu przez kasy fiskalne, jest prawidłowe.

PRZEDSTAWIONE UZASADNIENIE

W przedmiotowym wniosku zaprezentowane taki stan faktyczny.

Osoba wnioskująca realizuje m.in. kantory i w wyniku zbiegu okoliczności (był to pierwszy lub drugi rok wprowadzający zobowiązanie ewidencjonowania sprzedaży przez kasy fiskalne, i proporcja sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej w firmie o tym decydowała – u Zainteresowanego była przewaga sprzedaży opodatkowanej) jest zmuszony (jako jeden z nielicznych prowadzących kantory) do zainstalowania kas fiskalnych na stanowiskach kasowych. Osoba wnioskująca posiada 3 drukarki fiskalne, dwie PX jedną PT. Tę ostatnią Zainteresowany zakupił w 1999 r., a w 2006 r. wymieniony został w niej moduł fiskalny. Obecnie pamięć w niej znowu się zapełniła i potrzeba by znowu wymienić moduł. I tu okazało się, że jest olbrzymi problem. Firma obsługująca osobę wnioskującą stwierdza, iż nie ma w zapasie takich modułów jakie były kiedyś, a Zainteresowany nie może kupić nowej drukarki, gdyż jak twierdzi serwisant obecnie produkowane mają zaokrąglenia tylko do dwóch miejsc po przecinku. Zainteresowany sprzedaje np. 2 korony po 0,1635 zł. Przy zaokrągleniu do dwóch miejsc da to 0,32 zł, a przy zaokrągleniu do 4 miejsc 0,33 zł. Raport fiskalny dobowy nie zgodzi się z wydrukiem z programu komputerowego. Z problemem tym osoba wnioskująca zwróciła się w dniu 15 maja br. do producenta drukarek Firmy Po. Tego samego dnia otrzymał następującą odpowiedź:

„Firma Po., jako producent Pańskiej drukarki, zaprzestał juz supportu serwisowego tego urządzenia. My jako Centrala, jak również żaden nasz oddział nie posiada modułów fiskalnych do tego modelu. Z danych którymi dysponujemy, istnieje niewielka szansa, że mógłby Pan, dokonać wymiany pamięci fiskalnej u naszego przedstawiciela regionalnego:

1. Sp. J. <dojazd> ul. (...)”.

Zainteresowany niezwłocznie napisał do ww. firmy i jeszcze tego samego dnia wpłynęła następująca odpowiedź:

„Według mojego rozeznania żadna drukarka fiskalna w swoich obliczeniach nie brała pod uwagę więcej niż dwa miejsca po przecinku. To co twierdzi Pana serwisant raczej nie ma wiele wspólnego ze stanem faktycznym. »2 korony po 0,1635 zł. Przy zaokrągleniu do dwóch miejsc da to 0,32 zł, a przy zaokrągleniu do 4 miejsc 0,33 zł«.

Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie w kartotece waluty, ceny za 100 sztuk. W wypadku sprzedaży 1 szt. »nabijamy« 0,01. Rachunki zawsze będą się zgadzały. Modułów pamięci do drukarek fiskalnych o nr unikatowym z prefixem »FT« już nie posiadamy. Ostatnie sprzedaliśmy w marcu br.

Tego typu modułów nie ma już w magazynie producenta. Jeżeli nie znajdzie Pan u żadnego z Przedstawicieli Regionalnych (lista na stronie www.posnet.com.pl) to nie ma innego wyjścia jak tylko kupić nowe urządzenie fiskalne (...).

S.K.”.

Odpowiedź na tę propozycję brzmiała następująco:

„Dziękuję za odpowiedź, jednak wydaje mi się, że dziwne to będzie gdy klient kupi 100 euro w cenie po 4,3, a na paragonie będzie 1 euro po 430 zł. Ja od samego początku gdy wprowadzono obowiązek posiadania kas, czyli chyba od 1994 r. robię to i zapewniam Pana, że stare drukarki zaokrąglały do 4 miejsc po przecinku. Do tej chwili mam zresztą dwa PX, w których po dwa razy wymieniałem pamięć i do tej pory liczą 4 miejsca po przecinku”.

Tak oto zakończyła się korespondencja z firmą P i ich przedstawicielem regionalnym w S. Z tego co Wnioskodawca się zorientował, stare kasy uwzględniały operacje na polskich złotych przed denominacją (cztery miejsca po przecinku), natomiast od czasu wprowadzenia przepisu o homologacji z 2001 r. stało się to widocznie niepotrzebne i „twórca” przepisu uwzględnił tylko zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

W uzupełnieniu wniosku osoba zainteresowana pokazała, że:

1. czynności będących przedmiotem wniosku (obroty kantorów wymiany walut) są klasyfikowane pod symbolem 66.12.13.0 według obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r. dla celów podatku od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.),
2. strata zwolnienia z zobowiązania rejestrowania przez kasy fiskalne była konsekwencją zmniejszenia w określonym roku obrotów ze sprzedaży korzystającej ze zwolnienia z tego obowiązku w sprzedaży ogółem poniżej 70%.
3. teraz rozliczając podatek VAT stosowana jest proporcja 87% sprzedaży zwolnionej do 13% sprzedaży opodatkowanej.

Dlatego też przedłożona takie zapytanie – końcowo sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 30 lipca 2012 r.

Czy sprzedaż w kantorach ma prawo korzystać ze zwolnienia z zobowiązania rejestrowania przez kasy fiskalne?

Wg osoby wnioskującej, usługi kantorów wymiany walut są klasyfikowane pod symbolem 66.12.13.0 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. Usługi finansowe i ubezpieczeniowe są czynnościami zwolnionymi z zobowiązania z rejestrowania przez kasy fiskalne na mocy § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie kas rejestrujących i są wymienione pod poz. 23 załącznika do rozporządzenia – Czynności zwolnione z zobowiązania rejestrowania (symbol PKWiU 64-66). W ocenie osoby wnioskującej znaczy to brak zobowiązania rejestrowania konkretnych czynności – w takim wypadku usług kantorów wymiany walut – niezależnie od obowiązku ewidencjonowania innych czynności.

Zainteresowanemu nie są znane statystyki, ponieważ do takich nie ma dostępu, jednak z doświadczenia (osoba wnioskująca prowadzi kantor od 21 lat) wydaje mu się, że w chwili obecnej nie więcej jak jeden kantor na 1000 ma obowiązek rejestrowania sprzedaży przy pomocy urządzeń fiskalnych. Jeżeli byłoby tak faktycznie, to czy nie najlepszym (patrząc z praktycznego i ekonomicznego punktu) rozwiązaniem byłoby zwolnienie firmy Zainteresowanego z zobowiązania ewidencjonowania obrotu przez kasy fiskalne. Jeżeli 999 kantorów może tak pracować to ten tysięczny chyba też. I takie jest stanowisko osoby wnioskującej.

Na mocy aktualnego stanu prawnego stanowisko osoby wnioskującej w sprawie oceny prawnej zaprezentowanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, płatnicy realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym są zobligowanie realizować rejestrację obrotu poprzez kasy fiskalne.

Wyżej podany zapis określa podstawową regułę, z której wynika, iż zobowiązanie rejestrowania sprzedaży poprzez kasy fiskalne tyczy się wszelkich płatników, którzy realizują sprzedaż na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Dlatego zasadniczym kryterium decydującym o zobowiązaniu rejestracji przez kasy fiskalne jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

W zgodzie z art. 111 ust. 8 ustawy, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia zwolnił na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w art. 111 ust. 1, oraz określił warunki korzystania ze zwolnienia mając na uwadze interes publiczny (...).

Zwolnienie z zobowiązania montowania kas fiskalnych zostało opisane w § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z zobowiązania realizowania rejestracji poprzez kasy fiskalne (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 930), zwanym dalej rozporządzeniem.

Trzeba stwierdzić, że ustawodawca objął zwolnieniem z zobowiązania rejestrowania poprzez kasy fiskalne określone czynności, niezależnie od zwolnienia (lub nie) z tego obowiązku podatnika dokonującego tych czynności. Dlatego może zaistnieć sytuacja, w której płatnik będzie rejestrował poprzez kasy fiskalne tylko część swojej sprzedaży, a niektórych czynności nie.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 cyt. rozporządzenia, zwalnia się z zobowiązania rejestrowania do dnia 31 grudnia 2012 r. także płatników realizujących sprzedaż sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, był wyższy niż 80%.

Odnosząc się do treści § 3 ust. 8 ww. rozporządzenia zwolnień, o których mowa w ust. 1 oraz w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, nie stosuje się do:

1. płatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2011 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie rozporządzenia;
2. płatników, w odniesieniu do których zapisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przewidywały powstanie zobowiązania rejestrowania oraz określały termin rozpoczęcia ewidencjonowania po dniu 31 grudnia 2010 r., w związku z zaistniałymi do dnia 31 grudnia 2010 r. okolicznościami powodującymi utratę prawa do zwolnienia, innymi niż wyznaczony przepisami określony termin obowiązywania zwolnienia do dnia 31 grudnia 2010 r.

Na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z zobowiązania rejestrowania do dnia 31 grudnia 2012 r. – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W części I załącznika do rozporządzenia zawierającego wykaz czynności zwolnionych z zobowiązania rejestrowania wymienione zostały w poz. 23 – PKWiU 64-66 „Usługi finansowe i ubezpieczeniowe”.

Dlatgo też sprzedaż ww. usług będzie korzystać do dnia 31 grudnia 2012 r. ze zwolnienia z zobowiązania rejestrowania – na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w związku z poz. 23 załącznika.

Trzeba jednak tutaj powiedzieć, że zwolnień z zobowiązania rejestrowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie towarów wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia.

Wyżej podane znaczy, że płatnicy realizujący sprzedaż ww. towarów osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym  posiadają zobowiązanie rejestrowania sprzedaży przez kasy fiskalne, bez względu na wysokość osiąganych obrotów.

Z opisanego tematu wynika, iż osoba wnioskująca prowadzi m.in. kantory i był zmuszony (jako jeden z nielicznych prowadzących kantory) do zainstalowania urządzeń fiskalnych na stanowiskach kasowych. Czynności będące przedmiotem wniosku (obroty kantorów wymiany walut) są klasyfikowane pod symbolem 66.12.13.0 według obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r. dla celów podatku od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Utrata zwolnienia z zobowiązania rejestrowania przez kasy fiskalne była konsekwencją zmniejszenia w określonym roku obrotów ze sprzedaży korzystającej ze zwolnienia z tego obowiązku w sprzedaży ogółem poniżej 70%. Obecnie rozliczając podatek VAT stosowana jest proporcja 87% sprzedaży zwolnionej do 13% sprzedaży opodatkowanej.

Zapytania osoby wnioskującej tyczą się możliwości korzystania przez kantory ze zwolnienia z zobowiązania rejestrowania obrotu poprzez kasy fiskalne.

Opierając się o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że osoba wnioskująca może skorzystać ze zwolnienia z zobowiązania rejestrowania przez kasy fiskalne, obrotów z tytułu świadczonych usług kantorów wymiany walut sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 66.12.13.0, dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, ze względu na rodzaj wykonywanych czynności. Wykonywanie bowiem tych czynności nie jest objęte zobowiązaniem rejestrowania przez kasy fiskalne w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

Tutejszy Organ informuje ponadto, iż wydana interpretacja tyczy się tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie podniesione w opisie stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w niniejszej interpretacji rozpatrzone.

Interpretacja tyczy się zaistniałego stanu faktycznego zaprezentowanego przez osobę wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ostatnio zmieniany wtorek, 21 maj 2013 13:15