Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Interpretacje prawne»Kiedy następuje zwolnienie z zobowiązania realizowania rejestracji przez kasy fiskalne?

Kiedy następuje zwolnienie z zobowiązania realizowania rejestracji przez kasy fiskalne?

Napisał  wtorek, 21 maj 2013 11:51

Kiedy następuje zwolnienie z zobowiązania realizowania rejestracji przez kasy fiskalne?

OPIS ZDARZENIA: 17.07.2009 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie przedłożono wniosek z dnia 14 lipca 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji zapisów prawa podatkowego tyczącej się podatku od towarów i usług w temacie zwolnienia z zobowiązanie rejestracji sprzedaży poprzez kasy fiskalne.

 

 

ZAPREZENTOWANA ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

W zgodzie z art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749) Minister Finansów, wobec stwierdzenia nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 22 września 2009 r. nr IPPP2/443-787/09-2/AZ, wydanej w imieniu Ministra Finansów, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, na wniosek z dnia 14 lipca 2009 r. (data wpływu 17 lipca 2009 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej tyczącej się podatku od towarów i usług w temacie zwolnienia z zobowiązania realizowania rejestracji sprzedaży poprzez kasy fiskalne, zmienia ww. interpretację z urzędu stwierdzając, że stanowisko osoby wnioskującej zaprezentowane w ww. wniosku jest nieprawidłowe.

PRZEDSTAWIONE UZASADNIENIE

W przedmiotowym wniosku zaprezentowano taki stan faktyczny:

Spółka realizuje sprzedaż wysyłkową za pomocą internetu osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz na rzecz osób prawnych. Spółka dokonuje sprzedaży głównie asortymentu z zakresu elektroniki użytkowej, sprzętu RTV-AGD. Każda operacja sprzedaży ewidencjonowania jest przez kasy fiskalne, równocześnie emitowane są paragon fiskalny i faktura VAT dla każdego klienta bez względu na jego formę prawną. Paragon fiskalny emitowany jest przez kasy fiskalne, natomiast faktura VAT ewidencjonowana jest w systemie finansowo-księgowo-magazynowym. W wyniku takiej praktyki każdy z klientów wraz z przesyłką z towarem otrzymuje fakturę VAT, natomiast wydrukowane paragony fiskalne pozostają w Spółce. Dostarczanie przesyłek odbywa się za pomocą kuriera oraz poprzez odbiór osobisty w punktach odbioru osobistego. Zapłata za przesyłki w całości dokonywana jest za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika.

Dlatego też przedłożona takie zapytanie:

Czy Spółka posiada zobowiązanie ewidencjonowania każdej sprzedaży przez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne, jeśli do każdej transakcji sprzedaży wystawiana jest faktura VAT i to ona stanowi dowód sprzedaży...

Wg osoby wnioskującej na mocy art. 111 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, płatnicy realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej są zobligowani realizować rejestrację obrotu przez kasy fiskalne. Równocześnie art. 106 pkt 5 wymienionej Ustawy mówi, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej podatnik ma obowiązek dokumentowania sprzedaży wysyłkowej za pomocą faktur VAT. Dodatkowo w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z zobowiązania rejestrowania sprzedaży poprzez kasy fiskalne w poz. 37 załącznika została zwolniona z zobowiązania ewidencjonowania sprzedaży poprzez kasy fiskalne dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), za które zapłata następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z rejestrów i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej dostawy zapłata dotyczyła. Wg Spółki zobowiązanie wynikające z art. 111 ustawy w wypadku sprzedaży wysyłkowej dokonywanej przez Spółkę nie jest obowiązujący w przedstawionym stanie faktycznym, ponieważ są spełnione wszystkie warunki zwalniające Spółkę z zobowiązania ewidencjonowania sprzedaży osobom  fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej poprzez kasy fiskalne wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z zobowiązania rejestracji obrotu poprzez kasy fiskalne.

22 września 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając, w zgodzie z zapisem § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w imieniu Ministra Finansów – wydał interpretację indywidualną, nr IPPP2/443-787/09-2/AZ, w której uznał, iż w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej interpretacji indywidualnej przywołał przepisy:

art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.),
§ 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z zobowiązania realizowania rejestracji poprzez kasy fiskalne (Dz. U. Nr 228, poz. 1510) w związku z poz. 37 załącznika do rozporządzenia,
oraz odniósł ich treść do stanu faktycznego, pytania i stanowiska, zaprezentowanych przez osobę wnioskującą we wniosku o wydanie interpretacji.

Dyrektor ww. Izby Skarbowej, mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz zaprezentowany opis sprawy, oznajmił, iż skoro Spółka spełnia wszystkie wymienione warunki, tj. płatność za zamówione towary dokonywana jest za pośrednictwem poczty lub banku, Spółka wystawia na wszystkie transakcje faktury VAT (zawierające dane kupującego, w tym jego adres), dowody zapłaty są przypisane konkretnemu zamówieniu, to prowadzona przez Spółkę sprzedaż w systemie wysyłkowym do dnia 31 grudnia 2009 r. jest zwolniona z zobowiązania rejestrowania obrotu poprzez kasy fiskalne, jeśli rejestrowanie sprzedaży w systemie wysyłkowym nie zostało rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2009 r.

Wg stanowiska osoby wnioskującej w przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za prawidłowe.

Natomiast po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów stwierdza, co następuje:

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeśli dostrzeże jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedmiotowej sprawy stwierdzono, że interpretacja indywidualna z dnia 22 września 2009 r. nr IPPP2/443-787/09-2/AZ, wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie jest nieprawidłowa, dlatego też uzasadnione jest dokonanie jej zmiany. Zdaniem Ministra Finansów stanowisko osoby wnioskującej podane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest nieprawidłowe.

Na podstawie zapisu art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) – dalej: ustawa o VAT – płatnicy, z wyjątkiem płatników realizujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są zobligowani realizować rejestrację zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, płatnicy realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikom  ryczałtowym są zobligowani realizować rejestrację obrotu i kwot podatku należnego przez kasy fiskalne. Jednak odnosząc się do art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z zobowiązania realizowanie rejestracji obrotu poprzez kasy fiskalne (Dz. U. Nr 228, poz. 1510) do dnia 31 grudnia 2009 r. zwalnia się z zobowiązania rejestrowania sprzedaży w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Treść poz. 37 załącznika do ww. rozporządzenia brzmi: „Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła<2>,<4>”. Zgodnie z przypisami:

1. treść poz. 37 załącznika do ww. rozporządzenia nie tyczy się płatników, którzy zaczęli rejestrowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2009 r. (przypis <2>),
2. w temacie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia z zobowiązania rejestrowania możliwe jest tylko przez płatników, którzy niezależnie od innych wymogów tyczących się zwolnienia z zobowiązania rejestrowania obrotu prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów (przypis <4>).

Wyłączenia ze zwolnień określonych rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określone są w § 4 ww. rozporządzenia. Zgodnie z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia zwolnień z zobowiązania rejestrowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów:

3. do płatników realizujących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego;
4. przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia;
5. przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami;
6. przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3);
7. przy dostawie:
a. sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32),
b. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3);
8. przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;
9. przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży;
10. przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU;
11. przy dostawie wyrobów tytoniowych (PKWiU 16.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w poz. 43 załącznika do rozporządzenia.

Równocześnie trzeba podkreślić, że w zaprezentowanym we wniosku stanie faktycznym nie ma zastosowania § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia, wprowadzający wyjątki w zastosowaniu przepisów § 4 ust. 1 pkt 4-7 ww. rozporządzenia.

Z zaprezentowanych we wniosku okoliczności wynika, że Spółka realizuje sprzedaż głównie asortymentu z zakresu elektroniki użytkowej, sprzętu RTV-AGD, a zatem m.in. sprzętu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z zobowiązania realizowania obrotu przez kasy fiskalne. Tym samym Spółka nie może skorzystać ze zwolnienia ustanowionego w § 2 pkt 2 ww. rozporządzenia w przypadku wykonywania sprzedaży wymienionej w § 4 tego rozporządzenia. Natomiast w odniesieniu do dokonywanej przez Spółkę sprzedaży w systemie wysyłkowym pozostałego asortymentu (nie wymienionego w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia) wskazać należy, iż Spółka może korzystać z przedmiotowego zwolnienia z obowiązku rejestracji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących – pod warunkiem jednakże, iż spełnione są wszystkie określone w przepisach warunki konieczne do zastosowania tego zwolnienia.

Dlatego też stanowisko Spółki, zgodnie z którym może ona korzystać ze zwolnienia z zobowiązania ewidencjonowania każdej sprzedaży przez kasy fiskalne, jeśli do każdej transakcji sprzedaży wystawiana jest faktura VAT i to ona stanowi dowód sprzedaży, należało ocenić jako nieprawidłowe.

Na mocy wyżej podanego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną z dnia 22 września 2009 r. nr IPPP2/443-787/09-2/AZ, wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej tyczy się stanu faktycznego zaprezentowanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz stanu prawnego obowiązującego w momencie zaistnienia stanu faktycznego.

drukarki fiskalne

drukarka fiskalna

Ostatnio zmieniany wtorek, 21 maj 2013 11:56