Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Interpretacje prawne»Rejestrowania wielokrotności operacji sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej przez kasy fiskalne

Rejestrowania wielokrotności operacji sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej przez kasy fiskalne

Napisał  poniedziałek, 13 maj 2013 12:19

Rejestrowania wielokrotności operacji sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej przez kasy fiskalne.

OPIS ZDARZENIA: 31.11.2012 r. przedłożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rejestrowania wielokrotności operacji sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzących działalności gospodarczej poprzez kasy fiskalne, jak również stawki podatku VAT dla sprzedawanych zestawów.

 

 

ZAPREZENTOWANA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W zgodzie z art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów oznajmia, iż stanowisko osoby wnioskującej, zaprezentowane we wniosku z dnia 26 października 2012 r. (data wpływu 31 października 2012 r.) uzupełnionym pismami z dnia 9 stycznia 2013 r. (data wpływu 14 stycznia 2013 r.) i z dnia 5 lutego 2013 r. (data wpływu 12 lutego 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego tyczącej się podatku od towarów i usług w temacie rejestrowania wielokrotności operacji  sprzedaży osobom fizycznym poprzez kasy fiskalne, jest nieprawidłowe.

PRZEDSTAWIONE UZASADNIENIE

Przedmiotowy wniosek był uzupełniony pismami z dnia 9 stycznia 2013 r. i z dnia 5 lutego 2013 r. o doprecyzowanie stanu faktycznego, zaprezentowanie swojego  stanowiska oraz brakującą opłatę.

W przedmiotowym wniosku był zaprezentowany taki stan faktyczny.

Osoba wnioskująca handluje zestawami w skład których wchodzą:

1. jaja plus kawa - 1 skrzynka jaj cena zakupu 126,00 zł netto
2. kawa 250 g – cena zakupu 6,16 zł netto.

Cena sprzedaży zestawu 180,00 zł plus 5% VAT co daje 189,00 zł brutto. Stawka podatku 5%, ponieważ podstawowym towarem jest sprzedaż jaj. Do każdej sprzedanej partii tj. 360 szt. jaj Wnioskodawczyni dołącza paczkę kawy, uważając, iż koszt ma związek z czynnościami podlegającymi VAT i służy promowaniu sprzedaży opodatkowanej.

W pismach z dnia 9 stycznia 2013 r. i z dnia 5 lutego 2013 r. będących uzupełnieniami wniosku osoba wnioskująca pokazają, że jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług. Kupuje jajko np. po 0,40 gr netto za szt., jedna skrzynka jajek to 360 szt. Następnie kupuje kawę np. w cenie 8 zł netto za 1 szt., tak więc 1 skrzynka jajek kosztuje 144 zł netto, 1 kawa kosztuje 8 zł netto. Osoba wnioskująca robi zestawy, 1 skrzynka jajek (tj. 360 szt.) cena netto 144 zł plus kawa cena netto 8 zł, którego koszt łączny zakupu netto wynosi 152 zł. Zainteresowana sprzedaje taki zestaw po np. 200 zł netto plus 5% VAT, to daje 210 zł brutto.

Kawa jest obłożona 23% stawką VAT. Jajko jest obłożone stawką VAT 5%.

Osoba wnioskująca taki zestaw, 1 skrzynka plus 1 kawa nalicza 5% stawkę VAT, według Niej jest to poprawne i zgodne z prawem, gdyż większą wartość netto ma jedna skrzynka jajka tj. 144 zł cena netto zakupu, natomiast cena zakupu netto kawy wynosi 8 zł. Kawa nie jest prezentem wchodzi w skład zestawu i podlega wycenie. Jest sprzedawana a nie ofiarowana. Nie można zaliczyć jej jako prezentu dla klienta i kwalifikować jako towaru nieprzekraczającego 10 zł w momencie przekazywania.

Sprzedaż zestawów, o których mowa we wniosku jest realizowana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności, oraz firmom, nie jest dokonywana sprzedaż rolnikom ryczałtowym.

Równocześnie osoba wnioskująca pokazała, iż w kwestii będącej przedmiotem wniosku nie była prowadzona kontrola podatkowa oraz nie było prowadzone postępowanie podatkowe lub postępowanie kontrolne w przedmiotowej sprawie.

Dlatego też przedstawiono takie zapytanie.

Czy osoba wnioskująca może sprzedawać jednemu klientowi 10 zestawów i nabijać na jeden paragon...
Czy osoba wnioskująca może sprzedawać jednemu klientowi 10 takich zestawów i nabijać na jeden paragon... – Czy może sprzedać tylko jeden zestaw na jeden paragon...
Wg osoby wnioskującej (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 9 stycznia 2013 r.):

Ad.1

Może sprzedawać dowolną ilość zestawów jednemu klientowi i nabijać na jeden paragon dowolną ilość zakupionych przez jednego klienta (jeśli zakupił 100 zestawów tyle może nabić na paragon) i wszystko jest zgodne z prawem.

Ad. 2

Jednakże jest niezgodne z prawem, iż może sprzedawać jedynie jeden zestaw jednemu klientowi i że nabić go na jeden paragon. W ocenie osoby wnioskującej, kwestionowanie np. nabitych 10 zestawów na jeden paragon i twierdzenie, że nastąpiło przekroczenie wartości powyższej 10 zł przekazywanego towaru jest niezgodne z prawem, ponieważ w dokumentach ma wycenę zestawu rozpisanego na pozycje z wyszczególnieniem wartości każdego składnika zestawu. Wg osoby wnioskującej, twierdzenie urzędnika skarbowego, że mogła nabić każdy zestaw na osobny paragon wtedy by nie kwestionował tego, jest według Zainteresowanej niezgodne z przepisami.

Na podstawie aktualnego stanu prawnego stanowisko osoby wnioskującej w temacie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
2. eksport towarów;
3. import towarów;
4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Poprzez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

Poprzez wyświadczanie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) – art. 8 ust. 1 ustawy.

Poprzez sprzedawanie należy rozumieć, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zobowiązanie rejestracji towarów i usług poprzez kasy fiskalne wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy. W ust. 1 powołanego artykułu postanowiono, iż płatnicy  realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również oraz rolników ryczałtowych są zobligowani realizować rejestrację obrotu i kwot podatku należnego przez kasy fiskalne.

Wyżej podany zapis określa naczelną regułę, z której wynika, iż zobowiązanie realizowania rejestracji sprzedaży przez kasy fiskalne tyczy się wszelkich płatników, którzy realizują sprzedaż na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Dlatego też zasadniczym kryterium decydującym o obowiązku stosowania rejestracji poprzez kasy fiskalne jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Reguły realizowanie rejestracji obrotu i kwot podatku należnego przez kasy fiskalne określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne i drukarki fiskalne, jak również warunków ich użytkowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.

Na podstawie § 2 pkt 11 rozporządzenia, przez paragon fiskalny rozumie się wydrukowany dla nabywcy przez kasę w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży.

W myśl § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać następujące informacje:

1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
2. numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),
3. numer kolejny wydruku,
4. datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży,
5. nazwę towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,
6. cenę jednostkową towaru lub usługi,
7. ilość i wartość sprzedaży,
8. wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku,
9. wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,
10. łączną kwotę podatku,
11. łączną kwotę należności,
12. kolejny numer paragonu fiskalnego,
13. kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,
14. logo fiskalne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, oraz numer unikatowy kasy,
15. oznaczenie waluty przynajmniej przy łącznej kwocie należności, o której mowa w lit. k, w której dokonywana jest rejestracja sprzedaży.

Odnosząc się do wyżej podanego trzeba stwierdzić, że sprzedający jest zobligowany na paragonie opisać każdy towar (usługę), podać jego nazwę. Nie może być to przy tym nazwa bardzo ogólna. Umieszczona na fakturze VAT i na paragonie fiskalnym nazwa towaru winna oznaczać określoną grupę asortymentową sprzedawanego towaru, tak aby do użytej nazwy towaru lub usługi możliwe było przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatkowej i aby użyta nazwa była, co do istoty, zgodna z będącym przedmiotem obrotu towarem (usługą), a dodatkowo by powiązanie tej nazwy z ceną pozwoliło na indywidualne określenie sprzedanego towaru (usługi).

Sposób przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług określa sam sprzedawca uwzględniając asortyment sprzedawanych towarów i usług.

Dodatkowo, w § 5 ust. 1 pkt 10 ww. rozporządzenia wskazano, iż paragon musi być czytelny i zawierać wszystkie dane, o których mowa w pkt 6, pozwalające nabywcy na sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji (...).

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, są zobligowani spełniać następujące warunki przy realizowaniu rejestracji przez kasy fiskalne – realizować rejestracji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy.

Odnosząc się do art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, płatnicy realizujący rejestrację obrotu i kwot podatku należnego poprzez kasy fiskalne są zobligowanii wykonywać wydruk paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy.

Równocześnie trzeba zaznaczyć, że odnosząc się do § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, płatnicy realizujący rejestrację przez kasy fiskalne są zobligowani do weryfikacji poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów i usług oraz ich właściwego przyporządkowania do stawek podatku oraz niezwłocznego zgłaszania prowadzącemu serwis kas każdej nieprawidłowości w jej pracy.

Art. 111 ust. 3a pkt 2 ustawy wskazuje, iż podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przez kasy fiskalne są zobligowani dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas fiskalnych każdej nieprawidłowości w pracy kasy.

Z opisu tematu wynika, że osoba wnioskująca jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług. Dokonuje sprzedaży zestawów w skład których wchodzą jaja plus kawa. Do każdej sprzedanej partii tj. 360 szt. jaj Osoba wnioskująca dołącza paczkę kawy, uważając, iż koszt ma związek z czynnościami podlegającymi VAT i służy promowaniu sprzedaży opodatkowanej.

Kawa jest obłożona 23% stawką VAT. Jajko jest obłożone stawką VAT 5%. osoba wnioskująca sprzedając taki zestaw, 1 skrzynka plus 1 kawa nalicza 5% stawkę VAT, według Niej jest to prawidłowe i zgodne z prawem, ponieważ większą wartość netto ma jedna skrzynka jaj. Kawa nie jest prezentem wchodzi w skład zestawu i podlega wycenie. Jest sprzedawana a nie ofiarowana. Sprzedaż zestawów, o których mowa we wniosku jest dokonywana osobom fizycznym nieprowadzącym działalności jak również firmom, nie jest dokonywana sprzedaż rolnikom ryczałtowym.

Powołując się na powyższe trzeba nade wszystko zaznaczyć, że zobowiązanie realizowania rejestracji sprzedaży przez kasy fiskalne tyczy się sprzedaży na rzecz określonych odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Nie tyczy się to jednak sprzedaży na rzecz firm.

Równocześnie trzeba zaznaczyć, że - jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie C-425/06 Pari Service Sri (pkt 50 - 53) - każde świadczenie powinno być zwykle uznawane za odrębne i niezależne. Jednakże w pewnych okolicznościach formalnie odrębne świadczenia, które mogą być wykonywane oddzielnie, a zatem odpowiednio, prowadzić do opodatkowania lub zwolnienia, należy uważać za jednolitą czynność, gdy nie są niezależne. Jest tak w sytuacji, gdy jedno świadczenie stanowi świadczenie główne oraz gdy jedno lub więcej świadczeń stanowi świadczenie mające wobec świadczenia głównego charakter pomocniczy. W szczególności świadczenie należy uważać za świadczenie pomocnicze w stosunku do świadczenia głównego, gdy dla klientów nie stanowi ono celu samego w sobie, lecz środek do korzystania na jak najlepszych warunkach z głównej usługi usługodawcy. Trybunał wskazał również, że jednolite świadczenie występuje w przypadku, gdy dwa lub więcej elementy albo dwie lub więcej czynności, dokonane przez podatnika, są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie tylko jedno niepodzielne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny.

Dlatego trzeba zaznaczyć, że towary wchodzące w skład zestawu tj. jaja i kawa, nie stanowią elementu kompleksowej dostawy. Dlatego też dostawa przedmiotowego zestawu stanowi w istocie dwie odrębne, niezależne dostawy towarów. Trzeba więc zaznaczyć, że te dwie czynności nie są ze sobą tak ściśle powiązane, aby nie mogły funkcjonować odrębnie. Oba rodzaje sprzedawanych towarów nie są ze sobą funkcjonalnie związane, nie uzupełniają się. Każdy z tych towarów jest towarem samoistnym i może występować w obrocie oddzielnie. Rozdzielenie dla celów podatkowych przedmiotowej dostawy zestawu, na dostawę jaj i kawy nie ma sztucznego charakteru.

Patrząc na wyżej podane opis sprawy oraz powołane przepisy trzeba zauważyć, że w przedmiotowej sprawie osoba wnioskująca realizując dostawy osobom fizycznym  nieprowadzącym działalności gospodarczej, może sprzedawać jednemu klientowi 10 zestawów i wystawić dla udokumentowania tej transakcji jeden paragon. Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz ww. rozporządzenia nie wynika obowiązek dokumentowania każdej transakcji na rzecz tego samego klienta, na odrębnym paragonie. Przy czym należy podkreślić, iż w świetle powyższego oraz obowiązujących przepisów brak jest podstaw do ewidencjonowania zestawów bez wyodrębnienia poszczególnych towarów w sprzedaży wiązanej. Dlatego też, konkretne elementy zestawu tj. jajka i kawa, powinny być ujęte na paragonie w odrębnych pozycjach.

Dlatego też, oceniając całościowo stanowisko osoby wnioskującej, należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja tyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez osobę wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja tyczy się tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, w szczególności stawka podatku dla sprzedawanych zestawów, które nie zostały objęte pytaniami nr 1 i 2 wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

fiskalne

kasy

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 13 maj 2013 12:27