SOFT-BIT-Rzetelna Firma

25 lat doświadczeń na rynku urządzeń fiskalnych

 

piątek, 27 lipiec 2012 09:04

Kupiłem 8 kas, czy dostanę odpis z US?

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Kupiłem 8 kas, czy dostanę odpis z US?

OPIS ZDARZENIA:

Wyszczególnione oznaczenia:

uPTU - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zmianami);
uZOP - Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.224.1337);
uOP - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2005.8.60 t.j. ze zmianami);
uNIP - Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U.2004.269.2681 t.j. ze zmianami).

 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. Park zaprzestał być państwową jednostką budżetową i stał się państwową osobą prawną (vide art. 5 uZOP).

 


Z dniem 1 stycznia 2012 r. Park posiada nowy numer NIP.

Dnia 2 stycznia 2012 r. Parku wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego pismem oświadczeniem o zamiarze kupienia 8 kas fiskalnych - przed dniem obowiązku rejestrowania obrotu.

Pisemne zgłoszenie o liczbie kas fiskalnych i miejscu (adresie) ich używania zostało złożone do Naczelnika Urzędu Skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego.

Zaczęcie rejestrowania obrotu i kwot podatku należnego poprzez kasy fiskalne nabyte w okresie kiedy kasy te zostały objęte potwierdzeniem ministra właściwego do spraw finansów publicznych nastąpiło nie później niż w obowiązujących terminach.

Firma wnioskująca posiada dowód zapłaty całej należności za 8 kas rejestrujących.

Pierwszą sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalność gospodarczą wykonano 10.01.2012 roku.

Zrealizowano fiskalizację kas fiskalnych i powiadomiono o tym fakcie Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 7 dniu od daty fiskalizacji.


ZAPREZENTOWANA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na bazie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parku, przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2012 r. (data wpływu 7 marca 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 maja 2012 r. (data wpływu 31 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do ulgi na zakup 8 kas fiskalnych, jest prawidłowe.

PRZEDSTAWIONE UZASADNIENIE

7 marca 2012 r. przedłożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do ulgi na zakup 8 kas fiskalnych.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 maja 2012 r. (data wpływu 31 maja 2012 r.) o doprecyzowanie stanu faktycznego.

Dlatego też przedłożona poniższe zapytanie.

Czy firmie wnioskującej przysługuje ulga na zakup nowych kas fiskalnych w ilości 8 sztuk w brzmieniu art. 111 ust. 4 uPTU...

Wg firmy wnioskującej, Parkowi przysługuje ulga na zakup nowych kas fiskalnych z tytułu nabycia 8 sztuk kas zgodnie z ilością wyspecyfikowaną w pisemnym oświadczeniu które zostało złożone Naczelnikowi Urzędu Skarbowego przed dniem zaistnienia zobowiązania ewidencjonowania obrotu przez kasy fiskalne.

Na podstawie art. 5 uZOP Park z dniem 01 stycznia 2012 r. przestał być państwową jednostką budżetową i stał się państwową osobą prawną.

Park działający jako państwowa osoba prawna począwszy od dnia 01 stycznia 2012 r nie jest następcą prawnym na gruncie przepisów prawa podatkowego Parku, który do dnia 31 grudnia 2011 r. działał jako państwowa jednostka budżetowa albowiem przepisy art. 93 i dalsze uOP nie przewidują sukcesji uniwersalnej na gruncie prawa podatkowego w przypadku przekształcenia państwowej jednostki budżetowej w państwową osobę prawną.

Przepisy art. 12 uNIP nie przewidują przejścia numeru NIP w przypadku przekształcenia państwowej jednostki budżetowej w państwową osobę prawną i w związku z powyższym Parkowi został nadany nowy numer identyfikacji podatkowej NIP.

Patrząc na rozważania rozważania określone punktem II i III powyżej, Park działający jako państwowa osoba prawna począwszy od dnia 01 stycznia 2012 r. jest podmiotem nowym na gruncie przepisów prawa podatkowego i rozpoczyna ewidencjonowanie obrotu w brzmieniu przepisów art. 111 ust. 4 uVAT.

Na mocy aktualnego stanu prawnego stanowisko firmy wnioskującej w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Odnosząc się do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W zgodzie z art. 15 ust. 1 ustawy, płatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy, płatnicy realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym są zobligowani realizować rejestrację obrotu i kwot podatku należnego przez kasy fiskalne.

Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy, płatnicy, którzy zaczynają rejestrowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas fiskalnych zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Z powyższego przepisu wynika, iż odliczenie (ulga) przysługuje jedynie przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego płatnika zobowiązania rejestrowania. Przepis ten stanowi bowiem o ulgach przysługujących przy zakupie kas fiskalnych zgłoszonych na dzień zaistnienia zobowiązania rejestrowania przez kasy fiskalne, czuy też drukarki fiskalne.

Dlatego też, ustawodawca utożsamia dzień zaczęcia rejestrowania z dniem powstania zobowiązania rejestrowania. Art. 111 ust. 4 ustawy, stosuje tryb warunkowy i odnosi się do podatników, którzy wcześniej nie byli obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotów i kwot podatku należnego poprzez kasy fiskalne.

Trzeba tutaj zaznaczyć, że kwestia odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej została szczegółowo uregulowana przepisami aktów wykonawczych do ustawy. I tak, na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 7 pkt 1 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa ust. 4 i 5, uwzględniając obowiązki podatników związane ze składaniem deklaracji podatkowej oraz przeciwdziałanie nadużyciom związanym z wypłatą (zwrotem) tych kwot.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. obowiązuje w tym zakresie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. Nr 257, poz. 1733 ze zm.).

Na podstawie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej 'odliczeniem', lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

1. złożenia przez płatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas fiskalnych i miejscu (adresie) ich używania, które płatnik planuje wykorzystywać do rejestrowania;
2. zaczęcia rejestrowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach poprzez kasy fiskalne nabyte w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem ministra właściwego do spraw finansów publicznych, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej „potwierdzeniem”;
3. posiadania przez płatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę fiskalną.

W wypadku płatników, którzy planują stosować do rejestrowania obrotu i kwot podatku należnego jedną kasę fiskalną, zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej, zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, czy drukarki fiskalne, oraz warunków ich stosowania, jeżeli zgłoszenie to zostało złożone przed terminem obowiązkowego zaczęcia rejestrowania tych kwot - § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Powołując się na § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym zaczęto rejestrowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Prezentowane powyżej przepisy wskazują, że ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej, przysługuje płatnikowi w wypadku, kiedy m.in. złoży on naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego przed terminem zaczęcia rejestrowania, pisemne zgłoszenie o liczbie przewidywanych stanowisk kasowych wraz z podaniem miejsca instalacji kasy.

Wyżej podane informuje, że przedmiotowa ulga przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego płatnika zobowiązaniem rejestrowania przez kasy fiskalne.

Z kontekstu wniosku wynika, że firma wnioskująca począwszy od dnia 01 stycznia 2012 r. przestał być państwową jednostką budżetową i stał się państwową osobą prawną. Począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. Park posiada nowy numer NIP.

2 stycznia 2012 r. firma wnioskująca wystąpiła do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z pismem oświadczeniem o zamiarze kupienia 8 kas fiskalnych - przed dniem zobowiązania ewidencjonowania obrotu. Pisemne zgłoszenie o liczbie kas fiskalnych i miejscu (adresie) ich używania zostało złożone do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego.

Zaczęcie rejestrowania obrotu i kwot podatku należnego poprzez kasy fiskalne nabyte w okresie kiedy kasy te zostały objęte potwierdzeniem ministra właściwego do spraw finansów publicznych nastąpiło nie później niż w obowiązujących terminach.

Firma wnioskująca dysponuje dowodem zapłaty całej należności za 8 kas rejestrujących.

Pierwszej sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej dokonano 10.01.2012 roku. Dokonano fiskalizacji kas fiskalnych i powiadomiono o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dniu od daty fiskalizacji.

Firma wnioskująca wskazała, iż Park działający od dnia 1 stycznia 2012 r. jako państwowa osoba prawna nie jest następcą prawnym na gruncie przepisów prawa podatkowego Parku, który do dnia 31 grudnia 2011 r. działał jako państwowa jednostka budżetowa albowiem przepisy art. 93 i dalsze uOP nie przewidują sukcesji uniwersalnej na gruncie prawa podatkowego w przypadku przekształcenia państwowej jednostki budżetowej w państwową osobę prawną.

Jak pokazał Zainteresowany przepisy art. 12 uNIP nie przewidują przejścia numeru NIP w przypadku przekształcenia państwowej jednostki budżetowej w państwową osobę prawną i w związku z powyższym Parkowi został nadany nowy numer identyfikacji podatkowej NIP.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż firmie wnioskującej przysługuje prawo do ulgi z tytułu nabycia 8 kas rejestrujących, gdyż u Wnioskodawcy po raz pierwszy powstał obowiązek ewidencjonowania oraz – jak wynika z okoliczności sprawy – przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy dokonano stosowanego zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, rejestrowanie nastąpiło w obowiązującym terminie, a nabywca posiada dowód zapłaty całej należności za zakup kas fiskalnych.

 

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy fiskalne

fiskalne

Czytany 3267 razy Ostatnio zmieniany piątek, 27 lipiec 2012 09:18
Copyright © 2007-2023 Kasy i drukarki fiskalne, sprzedaż, serwis, obsługa. All rights reserved.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się do swojego konta