Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Interpretacje prawne»Kasa fiskalna uaktywniona przed zgłoszeniem do US, co dalej?

Kasa fiskalna uaktywniona przed zgłoszeniem do US, co dalej?

Napisał  środa, 16 maj 2012 14:26

Kasa fiskalna uaktywniona przed zgłoszeniem do US, co dalej?

1. Czy płatnik ma zobowiązanie zgłoszenia tak sfiskalizowanej kasy do urzędu skarbowego ...
2. Czy płatnik na skutek błędu sprzedawcy utracił zwolnienie z zobowiązania rejestracji poprzez kasy fiskalne ...
3. Czy płatnik winien zwrócić się do właściwego urzędu skarbowego z pisemnym wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji ...

OPIS ZDARZENIA: Osoba wnioskująca realizująca działalność w zakresie ochrony zdrowia (gabinet stomatologiczny) w 2010 roku nie osiągnęła obrotu w wysokości 40.000 zł. Korzysta ze zwolnienia z zobowiązania rejestracji poprzez kasy fiskalne.

W kwietniu 2011 r. przewidując możliwość przekroczenia kwoty obrotu w wysokości 40.000 zł zakupiła w celach szkoleniowych kasę fiskalną nie dokonując zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego i nie dokonując odliczeń kosztów zakupu. Przez nieporozumienie kasa fiskalna została przez sprzedawcę zafiskalizowana.

W piśmie z dnia 12 sierpnia 2011 r. (data wpływu 16 sierpnia 2011 r.) stanowiącym uzupełnienie wniosku, osoba wnioskująca wyjaśniła, iż przedmiotowej fiskalizacji dokonał pracownik serwisu posiadający stosowne uprawnienia, legitymujący się identyfikatorem. Pracownik ten dokonał zgłoszenia faktu fiskalizacji kasy fiskalnej  naczelnikowi urzędu skarbowego. Dodatkowo, jak pokazała osoba wnioskująca nie dokonano wydruku pierwszego dobowego raportu fiskalnego. Obrót, o którym mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na rzecz osób fizycznych etc. w roku 2010 nie przekroczył kwoty 40.000 zł.

ZAPREZENTOWANA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W myśl art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2011 r. (data wpływu 25 maja 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 sierpnia 2011 r. (data wpływu 16 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

1. zobowiązania zgłoszenia fiskalizacji kasy rejestrującej do urzędu skarbowego - jest nieprawidłowe, oraz
2. utraty zwolnienia z zobowiązania rejestracji poprzez kasy fiskalne z przypadkową fiskalizacją oraz konieczności powiadomienia urzędu skarbowego ? jest prawidłowe.
UZASADNIENIE


25 maja 2011 r. przedłożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zgłoszenia fiskalizacji kasy fiskalnej do urzędu skarbowego oraz utraty zwolnienia z zobowiązania rejestracji poprzez kasy fiskalne w związku z przypadkową fiskalizacją oraz konieczności powiadomienia urzędu skarbowego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 sierpnia 2011 r. (data wpływu 16 sierpnia 2011 r.) poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego.

Dlatego przedłożono poniższe zapytanie.

1. Czy płatnik ma zobowiązanie zgłoszenia tak sfiskalizowanej kasy do urzędu skarbowego ...
2. Czy płatnik na skutek błędu sprzedawcy utracił zwolnienie z zobowiązania rejestracji poprzez kasy fiskalne ...
3. Czy płatnik winien zwrócić się do właściwego urzędu skarbowego z pisemnym wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji ...

Według osoby wnioskującej,

Ad. 1

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 z dnia 17 lipca 2002 r.) § 5 ust.1 pkt 10:"Podatnicy realizujący rejestrację poprzez kasy fiskalne są zobligowani do zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego zgodnie z załącznikiem 3 do rozporządzenia."

Zgłoszenia kas dokonują płatnicy prowadzący rejestrację poprzez kasy fiskalne. W rozporządzeniu nie ma mowy o podatnikach objętych zwolnieniem. Zakup kasy nie jest warunkiem wystarczającym do dokonania zgłoszenia.

Ad. 2

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z zobowiązania rejestracji poprzez kasy fiskalne (Dz. U. 2010 r. Nr 138 poz. 930) jedynym kryterium utraty zwolnienia w omawianym przypadku jest wysokość obrotu osiągniętego w roku podatkowym. Przesłanka ta nie zachodzi, zatem podatnik nie jest zobligowany do realizowania rejestracji poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne.

Błędy osób trzecich nie mogą, skutkować utratą praw podatnika.

Ad. 3

Pisemne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji pozwoli urzędowi skarbowemu na pełne zorientowanie się w zaistniałej sytuacji i zapobiegnie wszczęciu postępowania w związku z niedopełnieniem zobowiązania zgłoszenia kasy fiskalnej.

Na podstawie aktualnego stanu prawnego stanowisko osoby wnioskującej w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się:

1. za nieprawidłowe w zakresie zobowiązania zgłoszenia fiskalizacji kasy rejestrującej do urzędu skarbowego, oraz
2. za prawidłowe w zakresie utraty zwolnienia z zobowiązania rejestracji poprzez kasy fiskalne w związku z przypadkową fiskalizacją oraz konieczności powiadomienia urzędu skarbowego.

W zgodzie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - na mocy art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, iż podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Zobowiązanie rejestracji poprzez kasy fiskalne wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy. W ust. 1 powołanego artykułu postanowiono, iż płatnicy realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym są zobligowani do rejestracji poprzez kasy fiskalne.

Wyżej podany zapis określa podstawową regułę, z której wynika, iż zobowiązanie rejestracji poprzez kasy fiskalne tyczy się wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o zobowiązaniu rejestracji poprzez kasy fiskalne jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy wynika dodatkowo, że płatnicy, wobec których powstało zobowiązanie w temacie stosowania kas fiskalnych, są zobligowani za pośrednictwem tych urządzeń ewidencjonować obrót i kwoty podatku należnego.

W art. 111 ust. 8 ustawy upoważniono Ministra Finansów do wydania rozporządzenia, w którym może uregulować kwestie zwolnienia określonych grup podatników lub czynności na czas określony z zobowiązania rejestracji poprzez kasy fiskalne, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Kwestie tyczące się zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia realizowania rejestracji poprzez kasy fiskalne w obecnym stanie prawnym, tj. od dnia 1 stycznia 2011 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z zobowiązania rejestracji poprzez kasy fiskalne (Dz. U. Nr 138, poz. 930).

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z zobowiązania rejestracji poprzez kasy fiskalne ze względu na rodzaj prowadzonej działalności ? zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia oraz wysokość obrotu ? do określonej tym przepisem wysokości obrotów.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z zobowiązania rejestrowania, do dnia 31 grudnia 2012 r. ? sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Natomiast na mocy § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, zwalnia się z zobowiązania rejestrowania do dnia 30 kwietnia 2011 r. czynności objęte do dnia 31 grudnia 2010 r. zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z zobowiązania rejestracji poprzez kasy fiskalne (Dz. U. Nr 224, poz. 1797), niewymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Na podstawie zapisów zawartych w § 2 pkt 2 obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z zobowiązania rejestracji poprzez kasy fiskalne (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1797) zwolniono z zobowiązania rejestracji poprzez kasy fiskalne sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W poz. 26 tego załącznika wymieniono świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU 85).

Na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) dla celów podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. obowiązywała Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), według której usługi w zakresie ochrony zdrowia klasyfikowało się do grupowania 85.

Jak wskazuje analiza grupowania statystycznego oznaczonego symbolem PKWiU 85 (według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r.), zakres przedmiotowy usług w zakresie ochrony zdrowia jest szeroki i obejmuje usługi świadczone przez szpitale, usługi medyczne świadczone przez przychodnie i praktyki lekarskie, usługi stomatologiczne oraz usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, pozostałe (w tym usługi położnych, pielęgniarek, fizykoterapeutów i innych osób zajmujących się usługami paramedycznymi, usługi pogotowia ratunkowego, usługi świadczone przez laboratoria medyczne oraz usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że od dnia 1 maja 2011 r. nie mogą już korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji za pomocą kasy rejestrującej między innymi usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej ? sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 85 według obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r.

Na podstawie treści zapisu § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r., również podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 6.

Na podstawie § 3 ust. 6 rozporządzenia, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Reguły realizowania ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 ze zm.).

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. rozporządzenia, płatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani spełniać następujące warunki przy prowadzeniu ewidencji poprzez kasy fiskalne: dokonywać ewidencji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy, sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym oraz sporządzać raport fiskalny za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu (?).

Jednak w zgodzie z § 7 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r., podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani stosować kasy wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, bez prawa ich używania przez osoby trzecie, z zastrzeżeniem ust. 7.

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r., podatnicy zobowiązani są m.in. dokonać zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy (?).

Przez fiskalizację kasy, o której mowa § 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, rozumie się jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalnej kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego. Fiskalizacji tej dokonuje pracownik prowadzący serwis.

Obowiązek zgłoszenia fiskalizacji kasy spoczywa nie tylko na podatniku ale również na prowadzącym serwis, który fakt ten zobowiązany jest zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie ustawowym 7 dni od dnia fiskalizacji kasy (§ 14 ust. 2 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. ).

Z momentem fiskalizacji kasy podatnik, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r., może prowadzić sprzedaż wyłącznie w trybie fiskalnym i nie może prowadzić sprzedaży w żadnym innym trybie niefiskalnym, w tym również w trybie szkoleniowym.

Oznacza to, iż do momentu rzeczywistej fiskalizacji kasa rejestrująca pracuje w trybie szkoleniowym czyli w tzw. w trybie próbnym, natomiast wykonywane raporty dobowe nie są zapisywane w module fiskalnym.

Z opisu stanu faktycznego sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia (gabinet stomatologiczny). W 2010 roku kwota obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła 40.000 zł i Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej. W kwietniu 2011 r. przewidując możliwość przekroczenia ww. kwoty obrotu Wnioskodawca nabył w celach szkoleniowych kasę rejestrującą, nie dokonując zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego i nie dokonując odliczenia kosztów zakupu tej kasy. Na skutek nieporozumienia sprzedawca kasy rejestrującej dokonał jej fiskalizacji. Pracownik serwisu posiadający stosowne uprawnienia i legitymujący się identyfikatorem, dokonał faktu zgłoszenia przedmiotowej fiskalizacji kasy do naczelnika urzędu skarbowego. Nie dokonano wydruku pierwszego dobowego raportu fiskalnego.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane powyżej przepisy prawa stwierdzić należy, iż skoro Wnioskodawca świadcząc usługi w zakresie ochrony zdrowia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w 2010 r. nie przekroczył kwoty obrotu w wysokości 40.000 zł, zatem od dnia 1 maja 2011 r. Zainteresowany może korzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 powołanego rozporządzenia. Jednakże w sytuacji gdy obrót Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przekroczy kwotę 40.000 zł, to Zainteresowany będzie zobowiązany do rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, po upływie dwóch miesięcy od momentu przekroczenia kwoty obrotu 40.000 zł.

Okoliczność przypadkowej fiskalizacji nie przesądza o utracie prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, pod warunkiem, że po fakcie fiskalizacji, Wnioskodawca nie dokonał zaewidencjonowania na kasie jakiejkolwiek czynności sprzedaży. W zaistniałej sytuacji Wnioskodawca powinien dokonać zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji, celem nadania numeru ewidencyjnego oraz jednocześnie poinformować urząd skarbowy, że do czasu przekroczenia ww. limitu nie będzie wykorzystywał zgłoszonej przez pracownika serwisu kasy rejestrującej w działalności gospodarczej.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

drukarki fiskalne

drukarka fiskalna

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 maj 2012 11:51