Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Interpretacje prawne»Czy mogę wykorzystać po mamie kasy fiskalne?

Czy mogę wykorzystać po mamie kasy fiskalne?

Napisał  wtorek, 17 kwiecień 2012 11:16

Czy mogę wykorzystać po mamie kasy fiskalne?

Czy istnieje możliwość użytkowania przez osobę wnioskującą kas fiskalnych należących obecnie do matki oraz jakie warunki musi spełnić, by móc używać tych kas...

Według osoby wnioskującej, użytkowanie przedmiotowych kas fiskalnych jest możliwe po uprzednim odczycie pamięci wewnętrznej kas przez pracownika urzędu skarbowego i po zmianie modułów fiskalnych.

OPIS ZDARZENIA: Pani Krystyna kończy swoją działalność gospodarczą. Pani Krystyna planuje przeprowadzić darowiznę swoje firmy  w trybie art. 554 K.c. córce, ..., która jest osobą wnioskującą w przedmiotowej sprawie. Osoba wnioskująca zamierza dalej prowadzić taką samą działalność, wykorzystując dotychczasowe oznaczenie przedsiębiorcy X, jako osoba fizyczna i jednocześnie planuje pracować przez kasy fiskalne matki, szt. 2, zarejestrowane w US w 2007r., które z chwilą darowizny całości przedsiębiorstwa na jej rzecz także staną się jej własnością. Osoba wnioskująca dodaje również, iż kasy fiskalne te utraciły homologację z dniem 31 grudnia 2010 roku, jednak nadal istnieje możliwość zakupu modułu fiskalnego.

ZAPREZENTOWANA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W myśl art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2011r. (data wpływu do tut. organu 12 lipca 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości użytkowania kas fiskalnych przez osobę wnioskującą otrzymanych w wyniku umowy darowizny przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

PRZEDSTAWIONE UZASADNIENIE

12 lipca 2011r. przedłożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie tyczącej się podatku od towarów i usług w temacie możliwości użytkowania kas fiskalnych przez osobę wnioskującą otrzymanych w wyniku umowy darowizny przedsiębiorstwa.

Dlatego też przedłożona poniższe zapytanie:

Czy istnieje możliwość użytkowania przez osobę wnioskującą kas fiskalnych należących obecnie do matki oraz jakie warunki musi spełnić, by móc używać tych kas...

Według osoby wnioskującej, użytkowanie przedmiotowych kas fiskalnych jest możliwe po uprzednim odczycie pamięci wewnętrznej kas przez pracownika urzędu skarbowego i po zmianie modułów fiskalnych.

Trzeba tutaj zaznaczyć, że w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 z późn. zm.) brak jest regulacji tyczących się postępowania płatnika z kasami fiskalnymi w wypadku likwidacji działalności gospodarczej. Rozporządzenie to jednak posiada regulacje tyczące się warunków koniecznych do użytkowania kas. Na podstawie z § 3 ust. 1 rozporządzenia, kasa rejestrująca, z zastrzeżeniem ust. 2, musi spełniać następujące kryteria i warunki techniczne:

1. być zbudowana co najmniej z następujących elementów:
a. modułu fiskalnego wraz z pamięcią fiskalną z tym, że w przypadku systemu kasowego pamięć
fiskalną musi posiadać każda kasa fiskalna wchodząca w skład systemu; nie dopuszcza się instalowania
pamięci fiskalnej w jednostce centralnej systemu,
b. drukarki paragonowej,
c. wyświetlacza przeznaczonego do odczytu przez kupującego danych o wartości sprzedaży,
d. zawierać pamięć fiskalną wbudowaną w części kasy niedostępnej dla użytkownika, umieszczoną w
gnieździe związanym nierozłącznie z obudową zalanym twardą nieprzezroczystą masą oraz
zabezpieczoną w sposób powodujący jej zniszczenie w momencie naruszenia,
e. zapewnić rejestrację w pamięci fiskalnej kasy co najmniej 1830 raportów fiskalnych dobowych, 200
awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej kasy, 30 zmian stawek podatku od towarów i usług,
f. posiadać sygnalizację dopełnienia się przy zapisie każdego z ostatnich 30 raportów dobowych,
g. zawierać zabezpieczenia uniemożliwiające likwidację zapisów zawartych w rejestrach i pamięci
fiskalnej kasy, w szczególności z powodu braku zasilania,
h. posiadać dwa wyświetlacze, z których jeden musi zapewniać łatwy odczyt wartości sprzedaży przez
nabywcę; pojemność znakowa wyświetlacza nie może zawiera mniej miejsc znakowych wynosi
łączna wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku,
i. obudowa każdej kasy musi być zabezpieczona plombą ołowianą w sposób powodujący jej zniszczenie
w przypadku naruszenia,
j. zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę w różnych warunkach eksploatacyjnych, przy czym kasa i
jej zewnętrzne zasilacze muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa 'B',
k. posiadać zasilanie sieciowo - bateryjne (akumulatorowe) lub bateryjne (akumulatorowe), które musi
zapewnić uzyskanie wydruku minimum 200 paragonów, średnio każdy o zawartości 30 wierszy
druku, w czasie 48 godzin od momentu zaniku zasilania sieciowego, z wyjątkiem kas posiadających
monitory lampowe,
l. nie może zawierać rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych i wykonywać funkcji, które mogą
prowadzić do nieprawidłowego wyliczania obrotu i kwot podatku należnego,
m. kasa dostarczona podatnikowi musi być zaplombowana plombą ołowianą.

Jak wynika z wyżej podanego wyliczenia moduł fiskalny wraz z pamięcią stanowi element konstrukcyjny, który jest koniecznym składnikiem kasy. Osoba wnioskująca  planując zatem użytkować kasy fiskalne do tej pory wykorzystywane przez matkę, uważa, że powinna tylko wymienić moduł fiskalny, umożliwiający drukowanie w nagłówku paragonu fiskalnego i na raportach fiskalnych aktualnej nazwy i numeru NIP podmiotu.

Kasa fiskalna zawiera numer unikatowy, przez który w zgodzie z § 1 pkt 12 trzeba rozumieć jako: indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany pamięci fiskalnej kasy przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, identyfikujący każdą kasę, który nie może by przypisany innym urządzeniom. Ponadto, właściwy urząd skarbowy, po zgłoszeniu fiskalizacji kasy przez płatnika, nadaje kasie numer ewidencyjny. Numer ten nie ulega zmianie w przypadku zmiany właściwości urzędu skarbowego. Numer ewidencyjny kasy oraz książki kasy są identyczne i nie mogą być przypisane innym urządzeniom (§ 10 rozporządzenia). Osoba wnioskująca  pamięta, że płatnicy są zobligowani do używania kasy, jedynie do prowadzenia rejestracji własnej sprzedaży, bez prawa ich użytkowania przez osoby trzecie - jak stanowi § 5 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia.

Na podstawie § 5 ust. 8 ww. rozporządzenia zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez każdą kasę lub wymiana pamięci fiskalnej wymaga dokonania, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, czynności określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, tj. czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy fiskalnej. Po dokonaniu wyżej podanych operacji, dopuszczona jest wymiana modułu z pamięcią fiskalną kasy fiskalnej, pod warunkiem, że konstrukcja urządzenia umożliwia instalację nowego modułu fiskalnego. Jeśli więc zostanie dokonana wymiana pamięci fiskalnej, a uprawniony urząd nada ?ufiskalnionej" kasie nowy numer ewidencyjny, użytkowanie przedmiotowej kasy przez wnioskodawczynię winno być możliwe.

W myśl aktualnego stanu prawnego stanowisko osoby wnioskującej w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zobowiązanie używania kas fiskalnych wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT.

Na podstawie regulacji art. 111 ust. 1 ww. ustawy płatnicy realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym są zobligowani rejestrować obrót poprzez kasy fiskalne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, płatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, realizujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Równocześnie na podstawie art. 111 ust. 9 cyt. ustawy, minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1. dokładne kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, oraz sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas fiskalnych numerami unikatowymi, warunki ich przydzielania oraz dokumenty, które powinny być dołączone do kasy rejestrującej przy wprowadzaniu jej do obrotu,
2. dane, które winien zawierać wniosek producenta krajowego albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas fiskalnych o wydanie potwierdzenia wymienionego w ust. 6b, jak również rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, oraz kas rejestrujących wzorcowych do badań i innych urządzeń, które mają być przedstawione lub dostarczone wraz z wnioski

- uwzględniając potrzebę przeciwdziałania nierejestrowania lub nieprawidłowemu rejestrowaniu obrotu i kwot podatku należnego przez płatników, zabezpieczenia zarejestrowanych danych, konieczność zapewnienia konsumentowi prawa do otrzymania dowodu nabycia towarów i usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość sprawdzenia przez niego prawidłowego zarejestrowania transakcji i wystawiania dowodu potwierdzającego jej wykonanie oraz optymalne dla danego typu obrotu rozwiązania techniczne tyczące się konstrukcji kas fiskalnych, oraz celowość systematycznej aktualizacji i weryfikacji wydanych potwierdzeń, o których mowa w ust. 6b.

Reguły realizowania rejestracji obrotu i kwot podatku należnego przez kasy fiskalne oraz zobowiązań płatników w tym temacie określają m.in. przepisy aktualnego od dnia 1 grudnia 2008r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 ze zm.).

W ww. rozporządzeniu Ustawodawcy w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, oraz warunków ich użytkowania brak jest regulacji tyczących się postępowania płatnika z kasami fiskalnymi w wypadku likwidacji działalności gospodarczej. Rozporządzenie to natomiast zawiera regulacje odnoszące się do warunków koniecznych do używania kas.

Odnosząc się do postanowień § 7 ust. 1 pkt 9 ww. rozporządzenia, płatnicy realizujący obrót poprzez kasy fiskalne są zobligowani rejestrować obrót poprzez kasy fiskalne  tylko do realizowania rejestracji własnej sprzedaży, bez prawa ich używania przez osoby trzecie, z zastrzeżeniem ust. 7.

Zapis § 2 pkt 10 ww. rozporządzenia stanowi, że ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o pamięci fiskalnej kasy - rozumie się przez to urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia.

Odnosząc się do § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b tego rozporządzenia, kasy fiskalne muszą zapisywać w pamięci fiskalnej kasy numer unikatowy kasy oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP).

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 tego rozporządzenia, paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać m.in. imię i nazwisko lub nazwę płatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych ? adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika oraz numer identyfikacji podatkowej płatnika.

Tematy sukcesji podatkowej w polskim prawie regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). W zapisach tych Ministerstwo Finansów przedstawiło katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i zobowiązań  następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Na podstawie art. 93 § 1 ww. ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

1. osób prawnych,
2. osobowych spółek handlowych,
3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych,
- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

W zgodzie z art. 93 § 2 cyt. ustawy, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

1. innej osoby prawnej (osób prawnych);
2. osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Jednak w myśl art. 93a § 1 ww. ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

1. przekształcenia innej osoby prawnej,
2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej
- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Na podstawie art. 93a § 2 wskazanej ustawy, powołany wyżej przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

1. osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
- innej spółki niemającej osobowości prawnej,
- spółki kapitałowej;
2. spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Odnosząc się do postanowień art. 93b Ordynacji podatkowej, przepisy art. 93 i 93a stosuje się odpowiednio do łączenia się i przekształceń samorządowych zakładów budżetowych.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że osoba fizyczna (matka osoby wnioskującej) w wyniku zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przekaże osobie wnioskującej swoją firmę. Osoba wnioskująca będzie kontynuowała działalność gospodarczą darczyńcy, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Dlatego też patrząc na fakt, iż w przedmiotowej sprawie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą przekaże w darowiźnie swoje przedsiębiorstwo innej osobie fizycznej, która będzie kontynuowała działalność gospodarczą darczyńcy, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie będą miały zastosowania powołane wyżej przepisy ustawy ? Ordynacja podatkowa, przewidujące zasadę sukcesji podatkowej, ponieważ w żadnym z powyżej cytowanych przepisów ustawodawca nie wskazał sytuacji będącej przedmiotem wniosku.

Na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o VAT, jeśli płatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

W wyniku likwidacji przedsiębiorstwa traci ono podmiotowość prawnopodatkową na gruncie przepisów powołanej ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji przestają być aktualne dane podatnika oraz adres siedziby.

Z podanego wyżej, iż ustanie bytu prawnopodatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, w wyniku likwidacji przedsiębiorstwa matki osoby wnioskującej, powoduje konieczność zakończenia pracy pamięci fiskalnej, gdyż może ona być użytkowana tylko przez podmiot dla którego została fiskalizowana.

W świetle § 7 ust. 8 ww. rozporządzenia, zakończenie pracy w trybie fiskalnym, przez każdą kasę lub wymiana pamięci fiskalnej kasy wymaga dokonania z udziałem pracownika urzędu skarbowego oraz uprawnionego serwisanta kas rejestrujących czynności określonych w załączniku na 4 do ww. rozporządzenia, a mianowicie spisania protokołu odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej.

Opierając się o podany wyżej zapis, protokół z czynności odczytania zawartości pamięci Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonuje wykreślenia tej kasy z rejestru urządzeń kasowych.

Ust. 9 ww. zapisu mówi, iż pamięć fiskalna kasy podlegająca wymianie, po dokonanych czynnościach określonych w ust. 8, jest przechowywana zgodnie z ust. 1 pkt 8 przez podatnika w warunkach umożliwiających jej odczyt. Zobowiązanie przechowywania nie dotyczy sytuacji, kiedy był dokonany odczyt pamięci fiskalnej za cały okres pracy kasy i fakt ten potwierdzają zapisy protokołu, o którym mowa w ust. 8. Zobowiązanie to także nie tyczy się wypadku, kiedy producent krajowy lub importer dokonujący wymiany pamięci fiskalnej kasy potwierdzi w książce kasy brak możliwości odczytu pozostałej części zapisów tej pamięci niezawartych w protokole.

Z podanych zapisów jednoznacznie wynika, iż pamięć fiskalna kasy używanej przez firmę podlegające likwidacji staje się bezużyteczna w związku z tym istnieje konieczność jej likwidacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne oraz warunków ich stosowania.

Równocześnie trzeba zaznaczyć, że w wypadku zaprzestania użytkowania kasy przez podmiot dla którego została ufiskalniona należy dokonać likwidacji pamięci fiskalnej, a nie kasy rejestrującej.

Dopuszczalna jest bowiem wymiana modułu z pamięcią fiskalną kasy rejestrującej, pod warunkiem, że konstrukcja urządzenia umożliwia instalację nowego modułu fiskalnego. Jeśli więc zostanie dokonana wymiana pamięci fiskalnej, a uprawniony urząd nada ufiskalnionej kasie nowy numer ewidencyjny, użytkowanie przedmiotowej kasy przez Wnioskodawcę będzie możliwe.

Na podstawie podanego wyżej stanowisko osoby wnioskującej oceniane całościowo należało uznać za prawidłowe.

Trzeba również dodatkowo zauważyć, iż od dnia 1 grudnia obowiązuje rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 ze zm.), a nie wskazane przez osobę wnioskującą  rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 z późn. zm.).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy fiskalne

fiskalne

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 maj 2012 11:55