Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Interpretacje prawne»Czy mogę wystawić dwie faktury do jednego paragonu z kasy?

Czy mogę wystawić dwie faktury do jednego paragonu z kasy?

Napisał  poniedziałek, 16 kwiecień 2012 11:36

Czy mogę wystawić dwie faktury do jednego paragonu z kasy?

1. Czy Firma ma prawo wystawić dwie faktury na różnych nabywców (osobę fizyczną i firmę) do jednego paragonu dokumentującego sprzedaż okularów... Faktury łącznie będą zgodne z paragonem w zakresie podstawy stawki podatku kwoty podatku oraz kwoty brutto do zapłaty. Dodatkowo na każdej fakturze będzie widoczny numer paragonu i numer zlecenia, na podstawie którego wykonano okulary i kopie obu faktur będą podpięte do paragonu.

2. Jeżeli tak, to czy może:

a. wystawiać faktury wychodząc od kwoty brutto żądanej przez klienta w związku z wysokością refundacji przez jego pracodawcę,
b. wystawiać faktury określając na każdej procentowy udział w kwocie paragonu,
c. czy firma winna drukować dwie faktury odzwierciedlając wartość sprzedaży z paragonu czy też może wystawić tylko jedną do części paragonu...

OPIS ZDARZENIA: Zakresem działań firmy jest sprzedaż detaliczna usług optycznych, towarów optycznych oraz badanie i diagnostyka okulistyczna. Znacząco większa  część sprzedaży realizowana jest osobom fizycznym nieprowadzących działalności gospodarczej i płacona jest gotówką. Sprzedaż realizowana w sieci własnych salonów na terenie Polski realizowana jest poprzez kasy fiskalne, gdyż w myśl art. 111 ustawy o VAT płatnicy realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym  działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym są zobligowani do rejestracji obrotów poprzez kasy fiskalne. Dodatkowo pod koniec każdego dnia wykonywane są skrócone dobowe raporty fiskalne dla każdej kasy ukazujące podsumowanie wartości sprzedaży i podatku należnego w podziale na stawki VAT.

Odnosząc się do wymogu zapewnienia okularów korekcyjnych pracownikom przez pracodawcę, wynikającym z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, planuje realizować na prośbę klienta fakturę na określoną przez niego kwotę ? to znaczy na cały paragon lub jego część, w zależności od wysokości refundacji i wymogów dokumentacji pracodawcy klienta. Wiele firm wymaga przedłożenia faktury na określoną w swoim regulaminie kwotę, od tego uzależniając dofinansowanie zakupu okularów. Na podstawie paragrafu 8 przywołanego rozporządzenia pracodawca jest zobligowany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, w zgodzie z zaleceniem lekarza, jeśli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, w zakresie i na regułach opisanych w odrębnych przepisach, pokażą potrzebę ich stosowania w trakcie wykonywanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Dodatkowo Minister Finansów w interpretacji ogólnej nr DD3/033/30/CRS/11/95 wyjaśniającej wątpliwości tyczące się stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do świadczeń związanych z zapewnieniem pracownikom okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego stwierdził, że do zastosowania zwolnienia podatkowego przez pracodawcę, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uprawnia:

1. otrzymanie przez pracownika od pracodawcy zaleconych okularów korygujących (faktura wystawiona na pracodawcę)
lub
2. dokonanie przez pracownika (w porozumieniu z pracodawcą) zakupu zaleconych okularów i otrzymanie zwrotu poniesionych na ten cel wydatków, udokumentowanych wystawioną na niego fakturą. W tym przypadku zasadne jest ustalenie przez pracodawcę kwoty przeznaczonej na okulary i poinformowanie o jej wysokości pracowników.

Teraz firma odmawia wystawiania faktur na określoną kwotę, będącą częścią paragonu fiskalnego, co często prowadzi do sporów z klientami, a nawet do zaniechania przez nich zakupu. Doprowadza to do pomniejszenia przychodów ze sprzedaży, na czym cierpi kondycja firmy, a także budżet państwa z powodu mniejszych wpływów podatkowych. Znacząca liczba klientów osoby firmy wnioskującej przychodzi, dlatego właśnie, by zrealizować zobowiązania pracodawcy względem zapewnienia okularów korekcyjnych pracownikom, zgodnie z powoływanym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Firma pragnie zaznaczyć, iż bardzo często kwota przeznaczona przez pracodawcę na kupno okularów jest niska i nie zawsze wystarcza na zakup okularów wysokiej jakości, więc pracownicy decydują się na dopłatę różnicy, aby dokonać satysfakcjonującego zakupu. I uzyskuje dzięki temu znacznie większe przychody. Jednakże  klienci rezygnują z dopłaty, a nawet z zakupu, kiedy uzyskają informacje, iż nie dostaną faktury na kwotę uzgodnioną z pracodawcą. Możliwość wystawiania dwóch faktur do jednego paragonu fiskalnego pozwoli Spółce na znaczące zwiększenie przychodów ze sprzedaży i wyeliminuje spory z klientami.


ZAPREZENTOWANA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Zgodnie z art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2011r. (data wpływu 6 czerwca 2011r.), uzupełnione pismem z dnia 19 sierpnia 2011r. (data wpływu 22 sierpnia 2011r.) oraz pismem z dnia 3 września 2011r. (data wpływu 6 września 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia dwóch faktur do jednego paragonu fiskalnego oraz poprawności w wystawianiu faktur dokumentujących: jedynie kwotę w wysokości refundowanej przez pracodawcę klienta, procentowy udział w kwocie paragonu, możliwości wystawienia faktury jedynie do części paragonu - jest nieprawidłowe.

PRZEDSTAWIONE UZASADNIENIE


6 czerwca 2011r. przedłożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia dwóch faktur do jednego paragonu fiskalnego, prawidłowości w wystawianiu faktur dokumentujących: jedynie kwotę w wysokości refundowanej przez pracodawcę klienta, procentowy udział w kwocie paragonu oraz możliwości wystawienia faktury jedynie do części paragonu. Przedmiotowy wniosek zawierał braki w przedstawionym zdarzeniu przyszłym oraz braki formalne. W związku z czym tut. Organ podatkowy pismem z dnia 9 sierpnia 2011r. znak IPPP2/443-677/11-2/MM oraz pismem z dnia 24 sierpnia 2011r. znak IPPP2/443-677/11-3/MM wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o powyższe braki.

Dlatego też przedłożono poniższe zapytanie:

1. Czy Firma ma prawo wystawić dwie faktury na różnych nabywców (osobę fizyczną i firmę) do jednego paragonu dokumentującego sprzedaż okularów... Faktury łącznie będą zgodne z paragonem w zakresie podstawy stawki podatku kwoty podatku oraz kwoty brutto do zapłaty. Dodatkowo na każdej fakturze będzie widoczny numer paragonu i numer zlecenia, na podstawie którego wykonano okulary i kopie obu faktur będą podpięte do paragonu.

2. Jeżeli tak, to czy może:

a. wystawiać faktury wychodząc od kwoty brutto żądanej przez klienta w związku z wysokością refundacji przez jego pracodawcę,
b. wystawiać faktury określając na każdej procentowy udział w kwocie paragonu,
c. czy firma winna drukować dwie faktury odzwierciedlając wartość sprzedaży z paragonu czy też może wystawić tylko jedną do części paragonu...
Stanowisko firmy wnioskującej (uzupełnione pismem z dnia 3 września 2011r.):


Osoba wnioskująca stwierdza, iż nie widzi przeszkód prawnych do wystawienia dwóch faktur do jednego paragonu, dokumentujących transakcję zakupu okularów korekcyjnych, ponieważ obrót i podatek należny zostały zaewidencjonowane na kasie fiskalnej w prawidłowej wysokości. Dodatkowo dla celów dowodowych na każdej fakturze będzie podany numer paragonu i numer zlecenia, na podstawie którego wykonano okulary.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 29.01.2010r. nr ITPP1/443-1067/09/BK uznał, że można wystawić dwie faktury VAT do jednego paragonu fiskalnego, gdyż obrót i należny podatek były wykazane na kasie fiskalnej w poprawnej wysokości. Interpretacja tyczy się wystawienia dwóch odrębnych faktur na dwie różne osoby za nocleg w pokoju dwuosobowym w sytuacji gdy jest wydrukowany jeden paragon dokumentujący powyższą transakcję. Zgodnie z tym firma stwierdza, iż jej przypadek jest analogiczny.

Dodatkowo firma stwierdza, iż obydwa sposoby wystawiania faktur zaproponowane w pytaniu 2 są prawidłowe to jest:

1. wystawianie faktury, wychodząc od kwoty brutto żądanej przez klienta w związku z wysokością refundacji przez jego pracodawcę,
2. wystawianie faktury, określając na każdej procentowy udział w kwocie paragonu, przy czym w żadnym przypadku faktury nie będą zgodne z pozycjami paragonu.
Spółka stoi również na stanowisku, że można także wystawić tylko jedną fakturę do części paragonu, w kwocie żądanej przez klienta, przy czym faktura nie będzie zgodna z pozycjami paragonu.

Na podstawie zobowiązania wynikającego z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 z późniejszymi zmianami, firma zobligowana jest  do rejestracji obrotów poprzez kasy fiskalne, dlatego też wykazuje podstawę opodatkowania i podatek należny według obowiązujących przepisów. Ponadto, na koniec dnia drukowany jest skrócony raport fiskalny dobowy, pokazujący wartość sprzedaży, podstawę opodatkowania oraz wysokość podatku należnego w podziale na stawki VAT.


Zgodnie z aktualnym stanem prawnym stanowisko firmy wnioskującej w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.


Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ?ustawą o VAT?, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zobowiązanie w temacie rejestracji obrotów poprzez kasy fiskalne wynika z art. 111 ustawy o VAT.

W świetle art. 111 ust. 1 ustawy o VAT płatnicy realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym, są zobligowani do rejestracji obrotów poprzez kasy fiskalne.

W zgodzie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są zobligowani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Na podstawie. 4 ww. artykułu płatnicy nie posiadają zobowiązania wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednak na prośbę  tych osób płatnicy są zobligowani do wystawienia faktury.

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68 poz. 360), zwanego dalej ?rozporządzeniem?, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży winna zawierać co najmniej:

1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
3. numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";
4. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
6. miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
7. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
8. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
9. stawki podatku;
10. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
11. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

W myśl § 7 ust. 3 rozporządzenia w wypadku, kiedy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej poprzez kasy fiskalne, do kopii faktury płatnik zobligowany jest dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż.

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 ze zm.) płatnicy realizujący rejestrację przez kasy fiskalne, z zastrzeżeniem ust. 2, są zobligowani do rejestracji obrotów poprzez kasy fiskalne oraz dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy.

Opierając się na powyższych zapisach oraz okolicznościach przedstawionych we wniosku, trzeba zauważyć, że nie ma prawnych możliwości do wystawienia dwóch faktur dokumentujących sprzedaż okularów korekcyjnych do jednego paragonu. Kluczową rolę w rozwiązaniu wskazanego we wniosku problemu odgrywa przepis art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi definicję legalną dostawy towarów. Istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zapis taki trzeba interpretować w taki sposób, iż chodzi tu o tego rodzaju czynności, która daje otrzymującemu towar (nabywcy) prawo do postępowania z nią jak właściciel. Należy tutaj stwierdzić, iż chodzi w tym wypadku przede wszystkim o możliwość rzeczywistego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy fiskalne

fiskalne

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 maj 2012 11:57