Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Interpretacje prawne»Wystarczy na paragonie nazwa chleb, czy musi być chleb żytni 400g?

Wystarczy na paragonie nazwa chleb, czy musi być chleb żytni 400g?

Napisał  piątek, 13 kwiecień 2012 15:06

Wystarczy na paragonie nazwa chleb, czy musi być chleb żytni 400g?

Czy w zgodzie z aktualnymi przepisami Pani Helena posiada zobowiązanie wpisać w bazę danych kasy fiskalnej szczegółowy opis towarów np.: chleb żytni o wadze 400g, chleb pszenno -żytni o wadze 500 g, chleb mieszany o wadze 600 g itd. lub papierosy wg nazw (jest ich bardzo dużo i często zmieniany jest asortyment, ponieważ  Pani Helena bierze od różnych przyjeżdżających dostawców), czy będzie błędem wpisanie opisów ogólnych np. chleb, bułka, itd. lub papierosy...

 

OPIS ZDARZENIA: Pani Helena prowadzi mały sklep spożywczo-przemysłowy, jest płatnikiem VAT, prowadzi książkę przychodów i rozchodów. Mieszka na wsi, a sklep znajduje się obok jej domu. Sprzedaż  osobom fizycznym oraz rolników ryczałtowym prowadzi poprzez kasy fiskalne. Wszelkie zobowiązania tyczące się kas fiskalnych są dopełnione z zgodzie z aktualnymi. Serwis kasy jest dokonywany przez podmiot do tego uprawniony. Asortyment i ilość towaru z uwagi na małą powierzchnię sklepu jest ograniczony, w związku z czym programując kasę fiskalną serwisant podzielił towar na grupy stosując opisy ogólne np.:

1. Pieczywo:
- chleb,
- bułka,
- bułka tarta,
- drożdżówka,
- pączek,
- ciasto,
- ciastka piekarnicze,
- pizza,
- paluszki słone,
- paluszki z sezamem.
2. Artykuły mleczarskie:
- mleko,
- masło,
- śmietana,
- sery,
- jogurty,
- margaryna,
- lody.
3. Słodycze:
- cukierki,
- landryny,
- czekolady,
- bomboniery,
- batony,
- dropsy,
- lizaki,
- tik-taki,
- wafle,
- chipsy,
- ciastka luzem,
- ciastka paczkowane.
4. Papierosy są wprowadzone jedną pozycją.

Każdy towar z danej grupy jest przypisany do ceny i stawki podatku VAT, co pozwala zidentyfikować przez kupującego jego rodzaj. Prowadzony przez osobę wnioskującą sklep ma inną specyfikę, towaru ma niewiele, ceny rzadko ulegają zmianie i wszyscy się znają, nie ma więc problemu w przypadku reklamacji.

Równocześnie Pani Helena nadmienia, że ma tylko 5 rodzajów chleba i wie, który klient jaki kupuje, tak samo jest z papierosami pomimo większego asortymentu.


ZAPREZENTOWANA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W myśl art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2011 r. (data wpływu 8 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu oznaczania sprzedawanych towarów na paragonach fiskalnych - jest prawidłowe.

Przedstawione UZASADNIENIE

8 sierpnia 2011 r. przedłożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu oznaczania sprzedawanych towarów na paragonach fiskalnych.

Dlatego też przedłożona poniższe zapytanie.

Czy w zgodzie z aktualnymi przepisami Pani Helena posiada zobowiązanie wpisać w bazę danych kasy fiskalnej szczegółowy opis towarów np.: chleb żytni o wadze 400g, chleb pszenno -żytni o wadze 500 g, chleb mieszany o wadze 600 g itd. lub papierosy wg nazw (jest ich bardzo dużo i często zmieniany jest asortyment, ponieważ  Pani Helena bierze od różnych przyjeżdżających dostawców), czy będzie błędem wpisanie opisów ogólnych np. chleb, bułka, itd. lub papierosy...

Według osoby wnioskującej, nazwa poszczególnych grup towarów na paragonach jest określona prawidłowo, ponieważ rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne oraz warunków ich stosowania ? nie narzuca płatnikowi wpisanie szczegółowej nazwy towarów występujących w obrocie, a § 5 ww. rozporządzenia mówi jakie dane winien zawierać paragon fiskalny. Płatnik sam tworzy bazę towarową tak, by na jej podstawie w połączeniu z ceną określić jaki został sprzedany towar. Według Pani Heleny, Ministerstwo Finansów zawarło w rozporządzeniu ogólne reguły, by można je było zastosować do indywidualnych potrzeb płatnika, tj. do małych sklepów, gdzie ilość towaru jest niewielka oraz dużych sklepów, czy marketów, gdzie masa towarowa jest bardzo duża.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym stanowisko Pani Heleny w sprawie oceny prawnej zaprezentowanego stanu rzeczywistego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, płatnicy  realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym są zobligowani rejestrować obroty poprzez kasy fiskalne.

Reguły prowadzenia rejestracji obrotu i kwot podatku należnego poprzez kasy fiskalne opisano w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.

Na podstawie § 2 pkt 11 rozporządzenia, przez paragon fiskalny rozumie się wydrukowany dla nabywcy przez kasę w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży.

W myśl § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych ? adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
- numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),
- numer kolejny wydruku,
- datę i czas ( godzinę i minutę) sprzedaży,
- nazwę towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,
- cenę jednostkową towaru lub usługi,
- ilość i wartość sprzedaży,
- wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku,
- wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,
- łączną kwotę podatku,
- łączną kwotę należności,
- kolejny numer paragonu fiskalnego,
- kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera ? przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,
- logo fiskalne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, oraz numer unikatowy kasy,
- oznaczenie waluty przynajmniej przy łącznej kwocie należności, o której mowa w lit. k, w której dokonywana jest rejestracja sprzedaży.

Dodatkowo odnosząc się do § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, płatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, są zobligowani dopełnić określonych warunków przy prowadzeniu rejestracji poprzez kasy fiskalne ? dokonywać rejestracji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, oraz przekazywać oryginał wydrukowanego dokumentu kupującemu.

Dlatego też z opisanych przepisów wynika, jakie wymagania musi spełniać paragon fiskalny. Jednym z nich jest wymóg zawarcia na wydruku nazwy towaru lub usługi. Sprzedawca zobowiązany jest więc do wskazania nazwy towaru lub usługi tak, aby możliwe było przyporządkowanie temu towarowi lub usłudze odpowiedniej stawki podatku VAT.

Wprawdzie przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia 'nazwa towaru/usługi' oraz nie określają źródła stosowania tych nazw, jednakże przez nazwę towaru lub usługi należy rozumieć, zgodnie ze 'Słownikiem Języka Polskiego' (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005) nazwę jednostkową, tj. nazwę mającą tylko jeden desygnat.

Nazwa towaru lub usługi ma spełniać cele, dla jakich płatnik został zobligowany do rejestrowania obrotu. Handlujący jest zobligowany na paragonie opisać każdy towar (usługę), podać jego nazwę, ale też, nie może być to nazwa bardzo ogólna. Umieszczona na paragonie fiskalnym nazwa towaru powinna oznaczać określoną grupę asortymentową sprzedawanego towaru, tak aby do użytej nazwy towaru możliwe było przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatkowej i aby użyta nazwa była, co do istoty, zgodna z będącym przedmiotem obrotu towarem, a ponadto by powiązanie tej nazwy z ceną pozwoliło na indywidualne określenie sprzedanego towaru.

Według Urzędu Skarbowego, nazwy grupowań według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług mogą być wykorzystywane do poprawnego definiowania nazwy towarów i usług, które będą drukowane przez kasę rejestrującą na paragonie fiskalnym, ale pod tym warunkiem, że nazwa danego grupowania pozwoli jednoznacznie zidentyfikować towary czy usługi, które zostały faktycznie zakupione przez klienta.

Oczywiście nie istnieją przeszkody, aby nazwa towaru pochodziła z języka potocznego, tak by była w pełni zrozumiała dla klienta. Dlatego też, nie istnieje zobowiązanie  umieszczania na paragonie nazwy każdego pojedynczego towaru.

Jak pokazano wyżej, sposób przypisania stawki podatku do nazw towarów i usług określa sam sprzedawca uwzględniając asortyment sprzedawanych towarów i usług. Jednocześnie, im większy jest zakres towarów i usług w danej grupie, to wymaga on bardziej szczegółowego określenia nazwy towaru lub usługi w celu jej prawidłowej identyfikacji.

Równocześnie trzeba zaznaczyć, że w odniesieniu do § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, płatnicy realizujący rejestrację poprzez kasy fiskalne są zobligowani do weryfikacji poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów i usług oraz ich właściwego przyporządkowania do stawek podatku oraz niezwłocznego zgłaszania prowadzącemu serwis kas każdej nieprawidłowości w jej pracy.

Dlatego też, to handlujący jest zobligowany dołożyć wszelkich starań aby nazwa towaru lub usługi na paragonie była tak skonstruowana, aby można było na jej podstawie dokładnie określić indywidualnie zakupiony towar lub usługę oraz aby umożliwiała ich właściwe przyporządkowanie do stawki podatku.

Z zaprezentowanego opisu sprawy wynika, iż Pani Helena prowadzi mały sklep spożywczo-przemysłowy, jest podatnikiem VAT, prowadzi książkę przychodów i rozchodów. Sprzedaż osobom fizycznym i rolnikom ryczałtowym realizuje przez kasy fiskalne. Wszelkie zobowiązania tyczące się kas fiskalnych są dopełnione w zgodzie z aktualnymi przepisami. Serwis kasy jest dokonywany przez podmiot do tego uprawniony. Asortyment i ilość towaru, z uwagi na małą powierzchnię sklepu, jest ograniczony, dlatego programując kasę fiskalną serwisant podzielił towar na grupy stosując opisy ogólne sprzedawanych towarów. Każdy towar z danej grupy jest przyporządkowany do ceny i stawki podatku VAT, co pozwala zidentyfikować przez nabywcę jego rodzaj.

Pani Helena posiada wątpliwości, czy sposób oznakowania towarów handlowych poprzez uwidocznienie na paragonie fiskalnym nazwy towaru określającej grupę asortymentową bez podziału na nazwy poszczególnych podgrup ? gatunków, jest prawidłowy.

Patrząc na powyższe trzeba stwierdzić, iż jeżeli wskazane we wniosku nazwy identyfikują towary oferowane przez Zainteresowaną oraz możliwe jest przyporządkowanie ich do odpowiednich stawek podatku od towarów i usług, to należy uznać, iż w połączeniu z pozostałymi danymi, spełniają one wymogi § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.

Podsumowując, zaprezentowany przez Panią Helenę sposób oznakowania towarów handlowych na paragonach fiskalnych, tj. uwidoczniona na paragonie fiskalnym nazwa towaru określająca grupę asortymentową bez podziału na nazwy poszczególnych podgrup ? gatunków, jest prawidłowy.

 

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

fiskalne

kasy

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 28 maj 2012 19:21