Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Interpretacje prawne»Czy można dokonać korekty, kiedy klient zwróci towar bez paragonu fiskalnego?

Czy można dokonać korekty, kiedy klient zwróci towar bez paragonu fiskalnego?

Napisał  piątek, 13 kwiecień 2012 12:38

Czy można dokonać korekty, kiedy klient zwróci towar bez paragonu fiskalnego?

Czy można dokonać korekty obrotu i podatku przy zwrocie towaru, kiedy klient zwróci towar bez paragonu fiskalnego, natomiast firma może udokumentować wcześniejszą sprzedaż towaru wydrukiem (rachunkiem) z systemu sprzedaży...

Jednakże pojawiają się przypadki, kiedy firma przyjmuje zwroty towarów pozbawionych wad, na podstawie indywidualnych ustaleń z nabywcą nie zawsze potwierdzonych oryginalnym paragonem fiskalnym. Ważnym elementem polityki firmy jest, bowiem kształtowanie pozytywnego wizerunku Spółki poprzez dbanie o zadowolenie klientów.

Zgodnie z aktualnymi w chwili obecnej procedurami korekta sprzedaży z tytułu zwrotów towarów niepotwierdzona oryginałem paragonu fiskalnego nie powoduje zmniejszenia podatku należnego z tytułu sprzedaży. Firma planuje wprowadzić zmiany w zakresie obowiązujących w chwili obecnej procedur i dokonywać pomniejszania podatku należnego dotyczącego zwróconego towaru również w przypadku braku oryginału paragonu fiskalnego.

System sprzedaży wykorzystywany w firmie jest realizowany poprzez drukarki fiskalne. Każda transakcja udokumentowana paragonem fiskalnym jest także zapisana w archiwum systemu sprzedaży (wszystkie dane z paragonu fiskalnego łącznie z jego kodem). Dodatkowo baza transakcji w systemie sprzedaży zawiera inne informacje, np. numer karty lojalnościowej Klubu S. założonej dla klienta oraz jego nazwisko, numer karty podarunkowej S. , którą dokonywana była zapłata.

W przypadku, gdy klient zgłasza się z towarem do zwrotu, a nie posiada paragonu fiskalnego, pracownik perfumerii jest w stanie zlokalizować w systemie sprzedaży daną transakcję na podstawie np.:

1. informacji o dacie pierwotnej transakcji zakupu i nazwach zakupionych produktów,
2. dokumentu potwierdzającego zapłatę kartą płatniczą, na którym powinien znajdować się także kod paragonu fiskalnego,
3. na podstawie numeru karty lojalnościowej Klubu S.
4. na podstawie numeru karty podarunkowej S.
5. na podstawie informacji o dacie zakupu udzielonej przez klienta.

Zidentyfikowany w systemie dokument zwany dla potrzeb wewnętrznych rachunkiem jest drukowany i załączany do dokumentacji potwierdzającej zasadność zwrotu towaru.

W wypadku przyjęcia uwzględnienia zwrotu towaru, kasjer rejestruje w systemie sprzedaży przyjęcie zwrotu towaru, który jest dokumentowany niefiskalnym pokwitowaniem generowanym z drukarki fiskalnej.

Wszelkie przyjęte zwroty czy to dokumentowane paragonem fiskalnym, czy innymi dowodami, np. dokumentem 'rachunek' z systemu sprzedaży są ewidencjonowane w tzw. 'Zeszycie zwrotów', który zawiera m. in. następujące informacje:

1. nr zwrotu,
2. datę zwrotu,
3. podpięty oryginał paragonu fiskalnego lub wydruk 'rachunku' z systemu sprzedaży,
4. podpięte niefiskalne pokwitowanie dokumentujące zwrot w systemie sprzedaży,
5. opis paragonu,
6. wartość brutto paragonu,
7. przyczynę dokonania zwrotu,
8. podpis osoby przyjmującej zwrot oraz kierownika perfumerii,
9. ewentualnie podpięty wydruk z terminala kart płatniczych potwierdzający zwrot pieniędzy klientowi.

ZAPREZENTOWANA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W myśl art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2011r. (data wpływu 31 sierpnia 2011r.), uzupełnionym (data wpływu 16 września 2011 r.) na wezwanie z dnia 6 września 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od towarów i usług ? jest prawidłowe.

PRZEDSTAWIONE UZASADNIENIE

31 sierpnia 2011r. przedłożono wniosek uzupełniony (data wpływu 16 września 2011 r.) na wezwanie z dnia 6 września 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od towarów i usług.

Dlatego też przedłożona poniższe zapytanie.

Czy można dokonać korekty obrotu i podatku przy zwrocie towaru, kiedy klient zwróci towar bez paragonu fiskalnego, natomiast firma może udokumentować wcześniejszą sprzedaż towaru wydrukiem (rachunkiem) z systemu sprzedaży...

Zaprezentowane stanowisko Zlecającego

Stanowisko firmy odnośnie pytania nr 1:

Firma stoi na stanowisku, że możliwe jest dokonanie korekty podatku należnego oraz obrotu w przypadku zwrotu towaru bez paragonu fiskalnego.

O poprawności stanowiska Spółki odnośnie pytania nr 1 świadczą takie argumenty:

Według osoby wnioskującej, zapisy ustawy o VAT nie regulują sposobu dokumentowania korekty (zmniejszenia) obrotu i podatku należnego, gdy sprzedaż nie została udokumentowana fakturą VAT, lecz wydany został tylko paragon fiskalny. Brak uregulowań dotyczących korekty paragonu nie może przekreślić zasady wynikającej z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, dopuszczającej prawo korekty obrotu i podatku należnego w przypadku zwrotu towaru.

Według opinii firmy dozwolone jest dokonanie odpowiedniej korekty podatku należnego w odniesieniu do zwróconego towaru, nawet w przypadku braku oryginalnego paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż w sytuacji, gdy S. jest w stanie, w sposób nie budzący wątpliwości udowodnić, że transakcja została w przeszłości zawarta. Spółka posiada zobowiązanie, iż zwracany towar został przez nią sprzedany, a następnie przyjęty ponownie.

Potwierdzeniem zawarcia pierwotnej transakcji są informacje uzyskane od klienta o dacie zakupu, nazwie i ewentualnie wartości towaru oraz o formie płatności oraz o tym, czy dana transakcja była np. zarejestrowana na karcie lojalnościowej nabywcy lub czy była płacona kartą podarunkową.

Na bazie pozyskanych informacji handlujący jest w stanie odszukać w systemie informatycznym dane potwierdzające zawarcie danej transakcji i wydrukować tzw. rachunku ze wszystkimi informacjami, jakie zawierał paragon fiskalny wydany klientowi przy zakupie.

Firma stoi na stanowisku, że oryginał paragonu fiskalnego emitowany przez kasy fiskalne nie jest więc jedynym dokumentem, na podstawie którego można dowodzić stanu faktycznego mającego miejsce w rzeczywistości, czyli w tym przypadku sprzedaży towaru będącego przedmiotem zwrotu.

Dowodzenie zwrotu towaru, będącego podstawą dokonania korekty, na podstawie innych dokumentów aniżeli oryginał paragonu fiskalnego, nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. Dlatego też osoba wnioskująca stwierdza, iż przysługuje mu uprawnienie do korekty sprzedaży i podatku należnego w razie braku paragonu fiskalnego, jeśli zdarzenie to zostanie udokumentowane wewnętrznym dokumentem ('rachunkiem') wydrukowanym z systemu sprzedaży oraz niefiskalnym pokwitowaniem potwierdzającym dokonanie zwrotu.

Stanowisko, że oryginał paragonu fiskalnego nie jest jedynym dokumentem na podstawie, którego można dowodzić stanu faktycznego mającego miejsce w rzeczywistości, prezentowały Organy Podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 18.06.2010r, sygn. IBPP4/443-522/10/JP oraz w interpretacji z dnia 21.04.2011r., sygn. IBPP4/443-108/11/KG, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 05.11.2008r., sygn. IPPP2/443-1248/08-2/MS, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacjach z dnia 20.12.2010r., sygn. ILPP2/443-1568/10-2/AK oraz z dnia 03.06.2009r., sygn. ILPP2/443-415/09-2/MN.

W myśl aktualnego stanu prawnego stanowisko Zlecającego w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ((tekst jednolity, Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054), zwanej dalej ustawą, płatnicy realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym są zobligowani do rejestracji obrotu i kwot podatku należnego poprzez kasy fiskalne.

Reguły realizowania rejestracji przez kasy fiskalne opisano w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 ze zm.), zwanym dalej rozporządzeniem.

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, są zobligowani realizować rejestrację każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy.

Odnosząc się do § 2 pkt 11 rozporządzenia, przez paragon fiskalny rozumie się wydrukowany dla kupującego przez kasę w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży.

Zaznaczyć trzeba, że odnosząc się do treści § 2 pkt 10 rozporządzenia, istotą kasy fiskalnej jest posiadanie pamięci fiskalnej, tj.: urządzenia umożliwiającego trwały jednokrotny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia. Cecha ta powoduje brak możliwości zarejestrowania na kasie fiskalnej zwrotu bądź reklamacji towarów. Zdarzenia tego typu winny być objęte odrębną ewidencją korekt, prowadzoną zgodnie z wymogami art. 109 ust. 3 ustawy.

W zgodzie z art. 29 ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W myśl art. 29 ust. 4 ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Z zapisu powyższego zapisu wynika, iż możliwość pomniejszenia obrotu m.in. o kwoty odpowiadające wartości zwróconych towarów może nastąpić pod warunkiem, że zwrot towaru jest prawnie dopuszczalny i zwroty te zostały udokumentowane. Zobowiązaniem płatnika jest więc w rozumieniu tego przepisu odpowiednie udokumentowanie zwrotu wartości towaru w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie uzależniają pomniejszenia obrotu o kwoty odpowiadające wartości zwróconych towarów od posiadania przez podatnika oryginału paragonu fiskalnego, potwierdzającego zakup towaru.

Paragon fiskalny jest dla kupującego dowodem dokonania zakupu (z którym wiążą się m.in. uprawnienia rękojmi i gwarancji), natomiast dla sprzedawcy bezsporne potwierdzenie tożsamości towaru w przypadku np. zwrotu towaru. W przypadku dokonania zwrotu towaru podatnik powinien zatrzymać paragon fiskalny. Regułą w tym przypadku jest dokonywanie korekty obrotu i podatku należnego przy jednoczesnym zwrocie (okazaniu) przez klienta paragonu fiskalnego.

Równocześnie trzeba zaznaczyć, że paragon fiskalny nie jest jedynym dokumentem przesądzającym o stanie faktycznym, który znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dowodzenie zwrotu towaru, będącego podstawą dokonania korekty, na podstawie innych dokumentów aniżeli paragon fiskalny nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

Choć aktualne przepisy prawa nie przewidują możliwości skorygowania sprzedaży i podatku należnego zaewidencjonowanego za pomocą kasy fiskalnej (tak jak jest to w przypadku faktur VAT), jednakże brak regulacji prawnych w tym zakresie, nie może pozbawić podatnika możliwości dokonania korekty, jeżeli możliwe jest wykazanie, że obrót z danej transakcji był inny niż kwota figurująca na paragonie, bądź też dokonano zwrotu lub reklamacji zakupionego towaru. Zakaz zmiany treści paragonu jest jedynie warunkiem stosowania kas rejestrujących i nie może on zmieniać zasady wynikającej z art. 29 ust. 1 i 4 ustawy, bowiem obrotem jest kwota rzeczywiście należna, a nie kwota figurująca na paragonie fiskalnym.

Ponieważ kasa fiskalna nie pozwala na korektę danych zapisanych w pamięci fiskalnej (tj. po wydrukowaniu paragonu), to korekta taka powinna być dokonywana za pomocą innych urządzeń księgowych. W tym wypadku należałoby prowadzić tzw. ewidencję korekt, z której musi dokładnie wynikać kwota korekty sprzedaży i podatku należnego przypisana do konkretnego paragonu. Rejestracja ta nie ma określonego wzoru, ale wskazane jest, aby zawierała co najmniej dane niezbędne do ustalenia przyczyn zaistniałej korekty, a zapisy w niej widniejące pozwalały na określenie prawidłowej kwoty obrotu i podatku należnego.

Należy w tym miejscu mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy, płatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są zobligowani realizować rejestrację zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Z zaprezentowanego opisu sprawy wynika, że Sp. z o.o. prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej produktów kosmetycznych poprzez sieć perfumerii.

Sprzedaż towarów w całości rejestrowana jest w wewnętrznym systemie sprzedaży Spółki zintegrowanym z drukarką fiskalną. Każda transakcja dokumentowana jest paragonem fiskalnym, który wydawany jest klientowi po dokonaniu zakupu.

Są także przypadki, kiedy firma przyjmuje zwroty towarów pozbawionych wad, na podstawie indywidualnych ustaleń z nabywcą nie zawsze potwierdzonych oryginalnym paragonem fiskalnym. Istotnym elementem polityki S. jest, bowiem kształtowanie pozytywnego wizerunku Spółki poprzez dbanie o zadowolenie klientów.

Zgodnie z obowiązującymi w chwili obecnej procedurami korekta sprzedaży z tytułu zwrotów towarów niepotwierdzona oryginałem paragonu fiskalnego nie powoduje zmniejszenia podatku należnego z tytułu sprzedaży. Firma planuje wprowadzić zmiany w zakresie obowiązujących w chwili obecnej procedur i dokonywać pomniejszania podatku należnego dotyczącego zwróconego towaru również w przypadku braku oryginału paragonu fiskalnego.

System sprzedaży stosowany w S. Polska jest realizowany poprzez drukarki fiskalne. Każda transakcja udokumentowana paragonem fiskalnym jest także zapisana w archiwum systemu sprzedaży (wszystkie dane z paragonu fiskalnego łącznie z jego kodem). Dodatkowo baza transakcji w systemie sprzedaży zawiera inne informacje, np. numer karty lojalnościowej Klubu S. założonej dla klienta oraz jego nazwisko, numer karty podarunkowej S. , którą dokonywana była zapłata.

W sytuacji, kiedy klient zgłasza się z towarem do zwrotu, a nie posiada paragonu fiskalnego, pracownik perfumerii jest w stanie zlokalizować w systemie sprzedaży daną transakcję na podstawie np.:

- informacji o dacie pierwotnej transakcji zakupu i nazwach zakupionych produktów,
- dokumentu potwierdzającego zapłatę kartą płatniczą, na którym powinien znajdować się także kod paragonu fiskalnego,
- na podstawie numeru karty lojalnościowej Klubu S.
- na podstawie numeru karty podarunkowej S.
- na podstawie informacji o dacie zakupu udzielonej przez klienta.

Zidentyfikowany w systemie dokument zwany dla potrzeb wewnętrznych rachunkiem jest drukowany i załączany do dokumentacji potwierdzającej zasadność zwrotu towaru.

W wypadku uwzględnienia zwrotu towaru, kasjer ewidencjonuje w systemie sprzedaży przyjęcie zwrotu towaru, który jest dokumentowany niefiskalnym pokwitowaniem generowanym z drukarki fiskalnej.

Wszelkie przyjęte zwroty czy to dokumentowane paragonem fiskalnym, czy innymi dowodami, np. dokumentem ?rachunek? z systemu sprzedaży są ewidencjonowane w tzw. ?Zeszycie zwrotów?, który zawiera m. in. następujące informacje:

- nr zwrotu,
- datę zwrotu,
- podpięty oryginał paragonu fiskalnego lub wydruk 'rachunku' z systemu sprzedaży,
- podpięte niefiskalne pokwitowanie dokumentujące zwrot w systemie sprzedaży,
- opis paragonu,
- wartość brutto paragonu,
- przyczynę dokonania zwrotu,
- podpis osoby przyjmującej zwrot oraz kierownika perfumerii,
- ewentualnie podpięty wydruk z terminala kart płatniczych potwierdzający zwrot pieniędzy klientowi.

Mając na uwadze przywołane przepisy prawa podatkowego oraz opis sprawy, stwierdzić należy, że zgromadzenie przez Wnioskodawcę dowodów stanowiących dowód przeciwny do dowodu, jakim jest zapis z kasy rejestrującej, przy uwzględnieniu wyjątkowego charakteru zdarzeń, może stanowić podstawę do skorygowania obrotu i kwot podatku należnego. Dowodzenie zwrotu towaru, będącego podstawą dokonania korekty, na podstawie innych dokumentów aniżeli oryginał paragonu fiskalnego, nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. W tym przypadku, ciężar dowodu znajduje się po stronie podatnika, który w prowadzonej przez siebie dokumentacji powinien posiadać dowody potwierdzające stan rzeczywisty i w sposób niebudzący wątpliwości wykazać fakt zwrotu towaru.

Reasumując stwierdzić należy, że Wnioskodawcy w związku z zaistniałymi zdarzeniami, (zwrotami lub reklamacjami towarów), przysługuje uprawnienie do korekty sprzedaży i podatku należnego w przypadku braku paragonu, pod warunkiem, że zdarzenia te zostały udokumentowane wiarygodnymi dowodami. Zdarzenia powodujące korektę obrotu i podatku należnego, powinny zostać uwidocznione w odrębnej specjalnie w tym celu prowadzonej ewidencji korekt.

W ocenie tut. Organu przedstawione przez Wnioskodawcę dowody, tj.:

- na podstawie numeru karty lojalnościowej Klubu S.
- na podstawie numeru karty podarunkowej S.
- na podstawie informacji o dacie zakupu udzielonej przez klienta,

stanowią wiarygodne dowody potwierdzające fakt zwrotu lub reklamacji towaru w sytuacji braku oryginału paragonu fiskalnego.

Dlatego też stanowisko osoby wnioskującej w przedmiotowej sprawie należało uznać za prawidłowe.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

drukarki fiskalne

drukarka fiskalna

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 maj 2012 12:00