Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Interpretacje prawne»Czy muszę robić raport dobowy, kiedy nie mam sprzedaży na kasie?

Czy muszę robić raport dobowy, kiedy nie mam sprzedaży na kasie?

Napisał  piątek, 13 kwiecień 2012 10:09

Czy muszę robić raport dobowy, kiedy nie mam sprzedaży na kasie?

Czy raporty dobowe z kasy fiskalnej trzeba wykonywać każdego dnia roboczego, czy jedynie w dniach, w których realizowana jest sprzedaż rejestrowana przez kasy fiskalne...
Czy trzeba wykonywać raporty miesięczne za miesiąc, w którym nie nastąpiła sprzedaż podlegająca zobowiązaniu rejestracji poprzez kasy fiskalne...

Według Zlecającego, zobowiązanie wykonania zarówno raportów dobowych jak i miesięcznych uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlega zobowiązaniu rejestracji poprzez kasy fiskalne. Dlatego też, jeżeli w danym dniu taka sprzedaż nie wystąpi, to nie istnieje również zobowiązanie wykonania zerowych raportów kasowych. Identycznie, jeśli w całym miesiącu sprzedaż podlegająca ewidencji poprzez kasy fiskalne nie nastąpi to także nie ma zobowiązania wykonania zerowego raportu miesięcznego.

OPIS ZDARZENIA: Firma jest czynnym podatnikiem VAT. Firma zajmuje się między innymi wytwarzaniem przędz fantazyjnych, wynajmem nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą. Niezwykle rzadko firma osiąga przychody z tytułu sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Sprzedaż ta rejestrowana jest poprzez kasy fiskalne, dla której Minister Finansów wydał decyzję tyczącą się spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne (decyzja ....).

Kasa fiskalna nie ma możliwości drukowania raportów za okresy dobowe i miesięczne, w których żadna sprzedaż nie była zarejestrowana czyli nie można wydrukować  "zerowych" raportów dobowych ani miesięcznych.

Dlatego też w dniach jak i miesiącach, w których nie jest realizowana sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej fiskalne raporty dobowe jak i miesięczne nie są drukowane. Natomiast w wypadku, gdy choć raz w miesiącu nastąpi sprzedaż, która winna być zarejestrowana przez kasy fiskalne wówczas zarówno raport dobowy jak i raport miesięczny jest sporządzany.

Podsumowując, tak raporty dobowe jak i miesięczne są sporządzane tylko w dniach i miesiącach, w których realizowana jest sprzedaż podlegająca zobowiązaniu rejestracji poprzez kasy fiskalne.


ZAPREZENTOWANA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W świetle art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2011 r. (data wpływu 22 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w temacie zobowiązania wykonywania raportów dobowych i raportów miesięcznych - jest prawidłowe.

PRZEDSTAWIONE UZASADNIENIE

22 sierpni 2011 r. przedłożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie tyczącej się podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku sporządzania raportów dobowych i raportów miesięcznych.

Dlatego też przedłożono poniżej takie zapytanie.

Czy raporty dobowe z kasy fiskalnej trzeba wykonywać każdego dnia roboczego, czy jedynie w dniach, w których realizowana jest sprzedaż rejestrowana przez kasy fiskalne...
Czy trzeba wykonywać raporty miesięczne za miesiąc, w którym nie nastąpiła sprzedaż podlegająca zobowiązaniu rejestracji poprzez kasy fiskalne...

Według Zlecającego, zobowiązanie wykonania zarówno raportów dobowych jak i miesięcznych uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlega zobowiązaniu rejestracji poprzez kasy fiskalne. Dlatego też, jeżeli w danym dniu taka sprzedaż nie wystąpi, to nie istnieje również zobowiązanie wykonania zerowych raportów kasowych. Identycznie, jeśli w całym miesiącu sprzedaż podlegająca ewidencji poprzez kasy fiskalne nie nastąpi to także nie ma zobowiązania wykonania zerowego raportu miesięcznego.

Osoba wnioskująca pokazała, że jej stanowisko potwierdza interpretacja z 19 grudnia 2008 r. oraz interpretacja z 21 grudnia 2009 roku.

W myśl aktualnego stanu prawnego stanowisko osoby wnioskującej w sprawie oceny prawnej zaprezentowanego stanu rzeczywistego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) ? art. 8 ust. 1 ustawy.

Odnosząc się do art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Płatnicy realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym są zobligowani do prowadzenia rejestracji obrotu poprzez kasy fiskalne (art. 111 ust. 1 ustawy).

Reguły sporządzania rejestru obrotu i kwot podatku należnego przez kasy fiskalne opisano w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.

Odnosząc się do treści § 2 pkt 18 rozporządzenia, przez raport fiskalny (dobowy, miesięczny, okresowy lub rozliczeniowy) rozumie się dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku.

Przepis § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia mówi, iż płatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, są zobligowani wykonywać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym oraz sporządzać raport fiskalny za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu (...).

W zaprezentowanym we wniosku stanie rzeczywisty pokazano, że firma jest czynnym podatnikiem VAT. Przedmiotem działalności Spółki jest między innymi wytwarzanie przędz fantazyjnych, wynajem nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą. Bardzo rzadko firma osiąga przychody z tytułu sprzedaży   osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Sprzedaż taka rejestrowana jest poprzez kasy fiskalne. Kasa fiskalna nie ma możliwości wystawiania raportów za okresy dobowe i miesięczne, w których żadna sprzedaż nie została zarejestrowana czyli nie można wydrukować "zerowych" raportów dobowych ani miesięcznych. Dlatego też zarówno w dniach jak i miesiącach, w których nie następuje sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej fiskalne raporty dobowe jak i miesięczne nie są wykonywane. Jeżeli przynajmniej raz w miesiącu zrealizowana będzie sprzedaż, która winna być zarejestrowana przez kasy fiskalne ponieważ zarówno raport dobowy jak i raport miesięczny jest sporządzany.

Dlatego też raporty dobowe jak i miesięczne są sporządzane jedynie w dniach i miesiącach, w których występuje sprzedaż podlegająca zobligowaniu rejestracji poprzez kasy fiskalne.

Zapytania osoby wnioskującej tyczą się zobligowani do realizowania ewidencji obrotu poprzez kasy fiskalne i zobowiązania sporządzania raportów dobowych oraz raportów miesięcznych w sytuacji gdy w danym dniu lub miesiącu nie wystąpiła sprzedaż podlegająca zobligowaniu do prowadzenia rejestracji obrotu poprzez kasy fiskalne.

Patrząc ns treść powołanych zapisów trzeba powiedzieć, iż zobowiązanie wykonywania fiskalnych raportów dobowych uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlegać będzie zobligowaniu do prowadzenia rejestracji obrotu poprzez kasy fiskalne.

Raporty fiskalne dobowe są wykonywane po zakończeniu sprzedaży w danym dniu i dokumentują obrót z tego tytułu oraz wskazują kwoty podatku należnego za daną dobę. Brak sprzedaży oznacza, że obrót i kwota podatku mają wartość zerową. Dane o sumarycznym obrocie zostaną wykazane w raporcie fiskalnym miesięcznym. Dlatego też, nie istnieje potrzeba ani prawnego zobowiązania wykonywania raportów dobowych w dniach, w których nie zarejestrowano żadnej sprzedaży poprzez kasy fiskalne.

Jednak zobowiązanie wykonania raportów fiskalnych za okres miesięczny powstaje po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu. Dlatego też, jeżeli w okresie miesięcznym nie wystąpi sprzedaż podlegająca zobowiązaniu rejestrowania to nie wystąpi obowiązek sporządzenia raportu fiskalnego miesięcznego.

Reasumując trzeba zaznaczyć, iż osoba wnioskująca nie posiada zobowiązania wykonywania raportów dobowych w dniach, w których nie wystąpiła sprzedaż podlegająca zobligowaniu do prowadzenia rejestracji obrotu poprzez kasy fiskalne. Osoba wnioskująca nie posiada również zobowiązania sporządzania raportów miesięcznych, w miesiącach w których nie wystąpiła sprzedaż.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy fiskalne

fiskalne

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 maj 2012 12:01