Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Interpretacje prawne»Czy wpłaty za pobyt pacjenta w szpitalu na konto bankowe oraz gotówką do kasy przez osoby fizyczne trzeba rejestrować przez kasy fiskalne?

Czy wpłaty za pobyt pacjenta w szpitalu na konto bankowe oraz gotówką do kasy przez osoby fizyczne trzeba rejestrować przez kasy fiskalne?

Napisał  środa, 04 kwiecień 2012 12:45

Czy wpłaty za pobyt pacjenta w szpitalu na konto bankowe oraz gotówką do kasy przez osoby fizyczne  trzeba rejestrować przez kasy fiskalne?

Czy wpłaty za pobyt pacjenta w szpitalu na konto bankowe oraz gotówką do kasy przez osoby fizyczne  trzeba rejestrować przez kasy fiskalne?
Czy osoba wnioskująca jest zobligowana do rejestrowania poprzez kasy fiskalne wpłat dokonywanych przez KRUS, czy ZUS na kasie fiskalnej...
Według osoby wnioskującej (ostateczna wersja zaprezentowana pismach z dnia 27 października 2011r. oraz 18 listopada 2011r.), wpływy za pobyt pacjenta w szpitalu wnoszone na konto bankowe SP ZOZ nie ma zobowiązania rejestrowania poprzez kasy fiskalne, lecz wpływy wnoszone gotówką do kasy przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej należy rejestrować poprzez kasy fiskalne.

OPIS ZDARZENIA: SPZOZ prowadzi Zakład Opieki Leczniczej, gdzie przebywają pacjenci pobierający emerytury z ZUS i KRUS. Za pobyt tych pacjentów wpłaca przelewem na konto bankowe Wnioskodawcy odpłatność ZUS i KRUS w wysokości 65% brutto świadczenia, zgodnie z ustawą o ZOZ pacjent powinien za pobyt w ZOL dokonać wpłaty w wysokości 70% dochodu w związku z tym SP ZOZ musi zwracać pacjentowi różnicę pomiędzy 65% świadczenia, a 70% dochodu. Na przelewach ZUS i KRUS podaje adnotacje kogo dotyczy wpłata i że jest to za pobyt w ZOL. Po otrzymaniu z ZUS, czy KRUS płatności za pacjentów są wystawiane imienne faktury i ujmowane w rejestrze sprzedaży.

Czy w zaistniałej sytuacji osoba wnioskująca jest zobligowana do rejestrowania wpłat dokonywanych przez KRUS, czy ZUS poprzez kasy fiskalne...

Pacjenci przebywający w ZOL do czasu załatwienia formalności związanych z przesyłaniem odpłatności na rachunek bankowy przez KRUS i ZUS odpłatność za tych pacjentów jest przesyłana za pośrednictwem poczty. Listonosz przynosi gotówkę do ZOL i ta gotówka jest ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej.

Zdarzają się również wypadki, gdy za pobyt pacjenta opłatę uiszcza rodzina w takim przypadku gotówka jest rejestrowana poprzez kasy fiskalne.

Wpłaty dokonywane przez KRUS i ZUS za pośrednictwem banku są opisywane na przelewach ? tytuł płatności zawiera nr świadczenia oraz nazwisko i imię jakiej osoby dotyczy wpłata. W przypadku braku opisu na przelewie ZUS i KRUS dosyłają informację z wyszczególnieniem nazwiska i imienia jakiego pacjenta dotyczy wpłata.

Wpływy na rachunek bankowy nigdy nie były ewidencjonowane poprzez kasy fiskalne i w dalszym ciągu nie są tak rejestrowane.

ZAPREZENTOWANA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W myśl art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko osoby wnioskującej, przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2011r. (data wpływu 27 września 2011r.), uzupełnionym pismami z dnia 27 października 2011r. (data wpływu 2 listopada 2011r.) oraz z dnia 18 listopada 2011r. (data wpływu 24 listopada 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w temacie rejestrowania poprzez kasy fiskalne,  jest prawidłowe.

PRZEDSTAWIONE UZASADNIENIE

27 września 2011r. przedłożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z zobowiązania rejestrowania poprzez kasy fiskalnej. Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 27 października 2011r. (data wpływu 2 listopada 2011r.) oraz z dnia 18 listopada 2011r. (data wpływu 24 listopada 2011r.).

Dlatego też przedłożono takie zapytanie (ostatecznie opisane w pismach z dnia 27 października 2011r. oraz 18 listopada 2011r.):

Czy wpłaty za pobyt pacjenta w szpitalu na konto bankowe oraz gotówką do kasy przez osoby fizyczne  trzeba rejestrować przez kasy fiskalne?

Czy osoba wnioskująca jest zobligowana do rejestrowania poprzez kasy fiskalne wpłat dokonywanych przez KRUS, czy ZUS na kasie fiskalnej...

Według osoby wnioskującej (ostateczna wersja zaprezentowana pismach z dnia 27 października 2011r. oraz 18 listopada 2011r.), wpływy za pobyt pacjenta w szpitalu wnoszone na konto bankowe SP ZOZ nie ma zobowiązania rejestrowania poprzez kasy fiskalne, lecz wpływy wnoszone gotówką do kasy przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej należy rejestrować poprzez kasy fiskalne.

Osoba wnioskująca nie jest zobligowana do rejestrowania wpłat dokonywanych przez KRUS, czy ZUS na kasie fiskalnej.

W myśl aktualnego stanu prawnego stanowisko osoby wnioskującej w sprawie oceny prawnej zaprezentowanego stanu rzeczywistego uznaje się za prawidłowe.

W zgodzie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ? art. 8 ust. 1 ustawy.

Zobowiązanie rejestrowania poprzez kasy fiskalne w celu rejestrowania sprzedaży towarów lub usług wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy. W ust. 1 powołanego artykułu postanowiono, iż płatnicy realizyjący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym są zobligowani do rejestrowania poprzez kasy fiskalne.

Wyżej podany zapis określa podstawową regułę, która mówi, że zobowiązanie do rejestrowania poprzez kasy fiskalne tyczy się wszystkich płatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. dlatego zasadniczym  kryterium decydującym o zobowiązaniu rejestrowania przez kasy fiskalne jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Znaczy to, iż nie podlega zobowiązaniu rejestrowania poprzez kasy fiskalne świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy płatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Zagadnienia tyczące się zwolnień z zobowiązania rejestrowania poprzez kasy fiskalne określonych operacji i konkretnych grup płatników reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 930). Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z zobowiązania rejestrowania poprzez kasy fiskalne ze względu na rodzaj prowadzonej działalności ? zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia oraz wysokość obrotu ? do określonej tym przepisem wysokości obrotów.

Odnosząc się do § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W części II załącznika do ww. rozporządzenia ? sprzedaż dotycząca szczególnych czynności ? w pozycji 37 wymieniono świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej transakcji zapłata dotyczyła, przy czym przepis ten nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług przed dniem 1 stycznia 2011r.

Korzystanie z powyższego zwolnienia wymaga spełnienia określonych warunków wynikających wprost z zapisu tej regulacji. Zwolnienie z zobowiązania rejestrowania poprzez kasy fiskalne można zatem stosować jeżeli:

- zapłata za świadczoną usługę w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy podatnika,
- z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła,
- płatnik nie zaczął rejestrowania poprzez kasy fiskalne przed dniem 1 stycznia 2011r.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza konieczność rejestrowania poprzez kasy fiskalne.

Trzeba także zaznaczyć, że reguły prowadzenia rejestracji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 ze zm.).

Na podstawie § 2 pkt 11 rozporządzenia, przez paragon fiskalny rozumie się wydrukowany dla nabywcy przez kasę w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży.

Dodatkowo, odnosząc się do art. 111 ust. 3 lit. a, płatnicy realizujący rejestrację obrotu i kwot podatku należnego przez kasy fiskalne są zobligowani ? dokonywać rejestracji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy, którym w tym przypadku będzie pacjent ZOL, przy czym wskazać należy, iż rejestrowaniu przez kasy fiskalne podlega wyłącznie obrót należny od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W zgodzie art. 139 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie ? po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ? podlegają potrąceniu, z uwzględnieniem art. 141, należności m.in. z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych. Nadmienić należy, że zgodnie z powołanym przepisem organ rentowy dokonuje potrąceń na wniosek dyrektorów tych placówek.

Na podstawie art. 3 świadczenia określone w ustawie obejmują emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy w tym rentę szkoleniową, rentę rodzinną, dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej oraz zasiłek pogrzebowy.

Jednakże art. 140 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy określa górną granicę tych potrąceń, stanowiąc, że potrącenia należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych nie mogą przekraczać 65% kwoty świadczenia.

Z zaprezentowanego we wniosku zaistniałego stanu rzeczywistego wynika, iż odpłatność za pobyt w Zakładzie Opieki Leczniczej regulowana jest przez ZUS i KRUS oraz przez pacjentów lub ich rodziny. Świadczenia pacjentów przekazywane są zarówno na konto Zakładu, przekazami pocztowymi i rozliczane w kasie Zakładu, oraz wpłaty do kasy Zakładu. Z ewidencji przelewów i dowodów jednoznacznie wynika jakich transakcji dotyczą wpłaty.

Dlatego też, mając na uwadze przedstawiony w złożonym wniosku opis stanu rzeczywistego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy należy stwierdzić, iż nie podlega zobowiązaniu prowadzenia przedmiotowej rejestrowania poprzez kasy fiskalne świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W związku z czym, kiedy część odpłatności przekazywana jest przez ZUS i KRUS, a pozostałą kwotę wpłacają mieszkańcy indywidualnie gotówką do kasy Zakładu Opieki Leczniczej, poprzez kasy fiskalne trzeba rejestrować jedynie tę część należności, którą wpłaca mieszkaniec, natomiast nie podlegają ewidencjonowaniu wpłaty z ZUS i KRUS.

Jednak, kiedy osoba wnioskująca całość zapłaty otrzymuje na rachunek bankowy, a z rejestru i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła ma prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przez kasy fiskalne do dnia 31 grudnia 2012r. Zauważyć należy, iż prawo do korzystania ze zwolnienia na podstawie ww. przepisu jest uzależnione od formy zapłaty.

Dlatego też stanowisko osoby wnioskującej należało uznać za prawidłowe.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

drukarki fiskalne

drukarka fiskalna

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 maj 2012 12:13