Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Interpretacje prawne»Wpis o zmianie stawki VAT do książki serwisowej kasy

Wpis o zmianie stawki VAT do książki serwisowej kasy

Napisał  czwartek, 29 marzec 2012 11:58

Wpis o zmianie stawki VAT do książki serwisowej kasy

Patrząc na fakt, iż litera 'D' w programie kasy fiskalnej jest przyporządkowana wyłącznie do sprzedaży towarów używanych, opodatkowanych zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, czy konieczne jest, aby taka adnotacja była wprowadzana do książki serwisowej kasy fiskalnej mimo braku w niej odpowiedniej do tego celu rubryki...
W wypadku, kiedy wymagane jest by powyższa adnotacja była dokonana to w którym miejscu książki serwisowej kasy fiskalnej należy dokonać takiego wpisu...
W wypadku, kiedy wymagane jest by powyższa adnotacja była dokonana, to czy może ona zostać wpisana do książki serwisowej kasy fiskalnej przez pracownika spółki odpowiedzialnego za konfigurację kasy fiskalnej, czy też konieczne jest, aby wpisu dokonał serwisant producenta kasy fiskalnej..

Korzystając z możliwości, jakie oferują kasy fiskalne, w których nie ma odrębnie zidentyfikowanej sprzedaży opodatkowanej tylko dla marży, firma po konsultacji z pracownikiem serwisu podjęła decyzję o przyporządkowaniu wolnej litery ?D? wyłącznie dla celów ujęcia sprzedaży towarów używanych opodatkowanych zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Handlujący w chwili transakcji wprowadza jedną kwotą wartość samochodu łącznie z marżą przypisując ją literze ?D?, która jest przyporządkowana wyłącznie do sprzedaży towarów używanych, opodatkowanych zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Na potrzeby wyliczenia kwot marż i podatku realizowane są rejestry oraz ewidencja w księgach rachunkowych, na podstawie której wykazywana jest wartość nabytych towarów, wysokość marży oraz kwota VAT.

PRZEDSTAWIONA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2011r. (data wpływu 8 grudnia 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego tyczącej się podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia książki serwisowej ? jest prawidłowe.

UZYSKANE UZASADNIENIE

8 grudnia 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia książki serwisowej.

W przedmiotowym wniosku był przedłożony taki stan rzeczywisty:

Firma realizuje działalność gospodarczą w zakresie komisowej sprzedaży używanych pojazdów. Osoba wnioskująca jest płatnikiem podatku VAT.

Osoba wnioskująca zajmując się obrotem towarami używanymi korzysta z szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ? czyli opodatkowania marży zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy o VAT spółka w momencie dokonania transakcji na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej realizuje rejestrację obrotów poprzez kasy fiskalne.

Dlatego też przedłożono określone zapytanie:

Patrząc na fakt, iż litera 'D' w programie kasy fiskalnej jest przyporządkowana wyłącznie do sprzedaży towarów używanych, opodatkowanych zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, czy konieczne jest, aby taka adnotacja była wprowadzana do książki serwisowej kasy fiskalnej mimo braku w niej odpowiedniej do tego celu rubryki...
W wypadku, kiedy wymagane jest by powyższa adnotacja była dokonana to w którym miejscu książki serwisowej kasy fiskalnej należy dokonać takiego wpisu...
W wypadku, kiedy wymagane jest by powyższa adnotacja była dokonana, to czy może ona zostać wpisana do książki serwisowej kasy fiskalnej przez pracownika spółki odpowiedzialnego za konfigurację kasy fiskalnej, czy też konieczne jest, aby wpisu dokonał serwisant producenta kasy fiskalnej...

Stanowisko osoby wnioskującej,

Brak jest literalnie brzmiącego przepisu, który nakazywałby dokonanie tego rodzaju adnotacji w książce serwisowej, osoba wnioskująca nie posiada zobowiązania  zwracania się do serwisanta, aby dokonał takiego wpisu w książkach serwisowych. Dodatkowo we wzorze książki serwisowej, który obowiązuje nie ma wyszczególnionego miejsca, w którym można by takiego wpisu dokonać. Przed fiskalizacją kasy konfigurowane były przez pracownika Wnioskodawcy zgodnie z wytycznymi serwisanta. W związku z tym nie ma przeciwwskazań, aby pracownik osoby wnioskującej mógł też, informując serwisanta, dokonać wpisu do książki serwisowej o treści: litera ?D? w programie kasy fiskalnej jest przyporządkowana wyłącznie do sprzedaży towarów używanych opodatkowanych zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Pracownik nie ingeruje w program zafiskalizowanej kasy fiskalnej, umieszcza tylko informacje w książce serwisowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zobowiązanie w zakresie realizowanie rejestracji obrotów poprzez kasy fiskalne wynika z regulacji zawartej w art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. z 2011r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054). Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przez kasy fiskalne.

Jak wynika z treści art. 29 ust. 1 ustawy, obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej.

Poprzez towary używane, zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy o VAT, rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).
Natomiast z zapisu art. 120 ust. 4 ww. ustawy wynika, iż w wypadku płatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

W świetle art. 120 ust. 16 ustawy podatnik stosujący zasadę opodatkowania marży, nie może oddzielnie wykazywać na wystawianych przez siebie fakturach podatku od dostawy towarów, w przypadku gdy opodatkowaniu podlega marża.

Dlatego też faktura VAT marża, dokumentująca dostawę towarów używanych zawiera w swojej treści kwotę całej należności brutto z tytułu dostawy, czyli cenę sprzedaży tego towaru stanowiącą kwotę nabycia towaru używanego powiększoną o kwotę marży.

Takie same reguły powinny być zachowane przy rejestracji obrotów poprzez kasy fiskalne.

Reguły rejestrowania sprzedaży przez kasy fiskalne, w wypadku, kiedy podstawę opodatkowania stanowi m. in. marża, reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 ze zm.).

W myśl § 7 ust. 7 ww. rozporządzenia, płatnicy realizujący rejestrację przez kasy fiskalne, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze, albo też marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić iż w przypadku dostawy towarów używanych, nabytych od podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podlega wyłącznie marża ustalona w sposób wskazany w art. 120 ust. 4 ustawy, natomiast zaewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej podlega cała kwota należna z tytułu sprzedaży towaru, stanowiąca kwotę nabycia towaru powiększoną o kwotę marży, w jednej pozycji. Zatem w przypadku stosowania procedury opodatkowania marży, dostawca zobowiązany jest za pomocą kas rejestrujących ewidencjonować całą kwotę, którą nabywca jest zobowiązany zapłacić.

Dlatego też kasy fiskalne nie mają możliwości odrębnego zidentyfikowania sprzedaży towarów opodatkowanych tylko od marży (dla których nie wyodrębnia się kwoty VAT), należy wykorzystać aktualne możliwości kas.

Z zapisu § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c) wynika, iż kasy, z zastrzeżeniem ust. 2-5, muszą zapisywać w pamięci fiskalnej kasy m. in. oznaczenia literowe od ?A? do ?G? służące użytkownikowi kasy do przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług, przy czym:

- literze ?A? jest przyporządkowana
- literom od ?B? do ?G? odpowiadają pozostałe stawki podatku wprowadzane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku.

Dlatego też dla sprzedaży opodatkowanej na zasadzie marży można przyporządkować kolejną wolną literę np. jak w rozpatrywanym przypadku literę ?D? przypisując jej stawkę ?0%? (nie jest to stawka podatku VAT, lecz tzw. zero techniczne). Za pomocą kasy ewidencjonowana jest więc wartość brutto sprzedaży.

Z przedstawionego w złożonym wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie komisowej sprzedaży używanych pojazdów ? czyli opodatkowania marży zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi sposób prowadzenia i uzupełniania książki serwisowej w szczególności, czy konieczne jest, aby adnotacja o przyporządkowaniu litery ?D? w programie kasy fiskalnej wyłącznie do sprzedaży towarów używanych była wprowadzana do książki serwisowej kasy fiskalnej przez serwisanta.

Stosownie do § 4 ust. 3 powołanego rozporządzenia, do każdej kasy rejestrującej obowiązkowo jest dołączana książka kasy rejestrującej, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia oraz instrukcja jej obsługi. W książce serwisowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do powołanego rozporządzenia, określającym warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas mające znaczenie dla ewidencjonowania, muszą być między innymi odnotowane wszystkie dane dotyczące kasy, informacje o dokonanych przeglądach technicznych kasy, jej stanie technicznym oraz przeprowadzonych czynnościach serwisowych, zaistniałych awariach. Informacje o treści wpisów dokonywanych przez serwis określa wzór książki kasy fiskalnej stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Należy zauważyć, że zgodnie z § 2 pkt 19 ww. rozporządzenia przez serwis kas rozumie się czynności obejmujące fiskalizację kas, ich naprawy i konserwacje oraz przeglądy techniczne prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia. Przez fiskalizację kasy ? rozumie się przez jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego (§ 2 pkt 2).

Równocześnie zaznaczenia wymaga, że stosownie § 7 ust. 1 pkt 4 podatnik obowiązany jest dokonywać weryfikacji poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów i usług oraz właściwego ich przyporządkowania do stawek podatku oraz niezwłocznego zgłaszania prowadzącemu serwis kas każdej nieprawidłowości w jej pracy.

Dodatkowo w zgodzie z § 7 ust. 1 pkt 11 i 13 podatnik obowiązany jest: dokonywać wpisów przewidzianych do wykonania przez podatnika w książce kasy, jak również umożliwiać dokonanie wpisów serwisantowi kasy, przechowywać książkę kasy przez okres jej użytkowania oraz udostępniać ją na żądanie właściwych organów, (...), w przypadku kas stacjonarnych książkę kasy przechowuje się w miejscu użytkowania kasy.

Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, że ustawodawca nie uregulował kwestii obowiązku zawarcia w książce serwisowej kasy fiskalnej adnotacji o przypisaniu kolejnej wolnej litery do określonej sprzedaży, np. litery ?D? ? jak czyni to Wnioskodawca do sprzedaży prowadzonej na zasadach marży. Obowiązek związany z prawidłowością wpisu do książki kasy w tym zakresie nie ciąży ani na serwisancie kas ani na podatniku.

Z cytowanych przepisów oraz ze wzoru książki kasy fiskalnejj nie wynika, aby obowiązkiem serwisanta było dokonywanie podobnych adnotacji w książce kasy. Czynność ta wykracza poza obowiązki serwisanta. Serwisant powinien dokonać odpowiedniego wpisu w książce kasy fiskalnej, w razie stwierdzenia nieprawidłowości działania kasy.

Nie mniej w sytuacji gdy programując kasę przyporządkowania liter do określonej sprzedaży będzie dokonywał w wyniku zgłoszenia przez podatnika serwisant kas, dokonanie takich czynności może być odnotowane w książce kasy przez uprawnionego serwisanta. Nie ma również przeciwwskazań, aby pracownik Wnioskodawcy mógł też, informując serwisanta, dokonać wpisu do książki serwisowej o treści: litera ?D? w programie kasy fiskalnej jest przyporządkowana wyłącznie do sprzedaży towarów używanych opodatkowanych zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego uznaje się za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego Wnioskodawca nie ma obowiązku zwracania się do serwisanta, aby dokonał takiego wpisu w książkach serwisowych. Zaś dokonanie powyższego wpisu przez pracownika Wnioskodawcy jakkolwiek nie jest obowiązkowe, nie narusza rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

drukarki fiskalne

drukarka fiskalna

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 maj 2012 12:20