Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Interpretacje prawne»Czy zaliczki należy rejestrować przez kasy fiskalne?

Czy zaliczki należy rejestrować przez kasy fiskalne?

Napisał  czwartek, 29 marzec 2012 11:32

Czy zaliczki należy rejestrować przez kasy fiskalne?

Czy nastąpi zobowiązanie rejestracji zaliczek poprzez kasy fiskalne...
Według osoby wnioskującej (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), termin rejestrowania poprzez kasy fiskalne, nie jest przez przepisy wykonawcze tyczące się kas fiskalnych uregulowany w sposób szczególny. Stwierdza się tylko, że płatnik zobowiązany jest do realizowania ewidencjonowania każdej operacji sprzedaży poprzez kasy fiskalne i wykonywania wydruku paragonu fiskalnego z tej sprzedaży. Oryginał paragonu powinien być wręczony nabywcy. Tak stanowi § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych.

Osoba wnioskująca powadzi działalność w zakresie usług w temacie ochrony zdrowia, jako kliniki rehabilitacyjnej. W 2011 roku w wyniku zmiany przepisów odnośnie rozpoczęcia rejestrowania obrotów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zamontowała kasę fiskalną. Jednakże nie rejestruje, uzyskanych na rachunek bankowy tytułem przedpłaty za turnusy rehabilitacyjne. Resztę pieniędzy do zapłaty jest płacone przelewem na rachunek bankowy. Przelewy zawierają dane pozwalające zidentyfikować sprzedaż, porównując nazwiska i daty turnusów z przelewów i ewidencji

W przyszłości istnieje możliwość, iż pacjent pozostałą część kwoty wpłaci bezpośrednio w klinice podczas turnusu, obecnie zabiegi jednodniowe wykonywane w klinice są płatne gotówką do kasy po wykonaniu usługi.

PRZEDSTAWIONA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2011 r. (data wpływu 7 listopad 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 stycznia 2012 r. (data wpływu 23 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w temacie rejestrowania poprzez kasy fiskalne ? jest nieprawidłowe.

PRZEKAZANE UZASADNIENIE

7 listopada 2011 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w temacie zobowiązania rejestrowania przez kasy fiskalne zaliczek.

Dnia 18 stycznia 2012 r. wniosek został uzupełniony o doprecyzowanie stanu faktycznego, przedstawienie własnego stanowiska w kontekście zadanego pytania oraz w zakresie uiszczenia opłaty.

W przedmiotowym wniosku został zaprezentowany taki stan rzeczywisty (końcowo zaprezentowany w uzupełnieniu wniosku).

Dlatego też przedłożono określone zapytanie .

Czy nastąpi zobowiązanie rejestracji zaliczek poprzez kasy fiskalne...

Według osoby wnioskującej (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), termin rejestrowania poprzez kasy fiskalne, nie jest przez przepisy wykonawcze tyczące się kas fiskalnych uregulowany w sposób szczególny. Stwierdza się tylko, że płatnik zobowiązany jest do realizowania ewidencjonowania każdej operacji sprzedaży poprzez kasy fiskalne i wykonywania wydruku paragonu fiskalnego z tej sprzedaży. Oryginał paragonu powinien być wręczony nabywcy. Tak stanowi § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych.

W celu ustalenia, w jakiej chwili winna zostać zaewidencjonowana sprzedaż przez kasy fiskalne trzeba odwołać się zobowiązania podatkowego. W takim wypadku zobowiązanie podatkowe powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 1 ustawy o VAT). Albo w przypadku zaliczki w momencie jej otrzymania (art. 19 ust. 11 ustawy o VAT).

W związku z faktem, iż osoba wnioskująca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i działalność rehabilitacyjna jest z tego podatku zwolniona, zdaniem Zainteresowanej nie podlega regulacjom art. 19 ustawy o VAT i powinna rejestrować sprzedaż w dniu uregulowania całej należności zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych. Dlatego też uważa, że nie ma obowiązku rejestracji zaliczek poprzez kasy fiskalne.

Jeżeli jednak osoba wnioskująca posiadałaby zobowiązanie rejestracji zaliczek przez kasy to zastosowanie miałoby zwolnienie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień, do dnia 31 grudnia 2012 r. bez względu na wysokość obrotu i bez względu na to, czy podatnik stosuje już kasy do ewidencjonowania innych czynności ? zwolniona z ewidencjonowania jest sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia poz. nr 37: świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zobowiązanie podatkowe, w zgodzie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Natomiast, od tej reguły ustawodawca określił szereg wyjątków, ustalających w sposób odmienny moment powstania obowiązku podatkowego (uzależniony np.: od formy wydania towaru, rodzaju transakcji, otrzymania zapłaty itp.).

I tak, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części (art. 19 ust. 11 ustawy).

W myśl treści art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Natomiast jak wynika z zapisu art. 29 ust. 2 ustawy, w przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku (...).

Zobowiązanie w temacie prowadzenia rejestracji sprzedaży przez kasy fiskalne wynika z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług.

W zgodzie z ust. 1 tego przepisu, płatnicy realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym są zobligowani  do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego poprzez kasy fiskalne.

Wyżej podany przepis określa podstawową regułę, z której wynika, iż zobowiązanie prowadzenia rejestracji sprzedaży przez kasy fiskalne tyczy się wszystkich płatników, którzy realizują sprzedaż na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z głównych kryteriów decydujących o zobowiązaniu rejestracji przrz kasy fiskalne jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Znaczy to, że nie podlega zobowiązaniu prowadzenia rejestracji poprzez kasy fiskalne świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Z art. 111 ust. 1 wynika dodatkowo, iż płatnicy, wobec których powstał obowiązek w zakresie instalacji i użytkowania kas fiskalnych, są zobligowani za pośrednictwem tych urządzeń ewidencjonować obrót i kwoty podatku należnego. Trzeba jednakże stwierdzić, iż opodatkowanie transakcji podatkiem od towarów i usług nie jest kryterium determinującym powstanie obowiązku w zakresie prowadzenia rejestru poprzez kasy fiskalne. Przedmiotowy obowiązek dotyczy bowiem również sytuacji, gdy czynności sprzedaży są zwolnione od podatku lub wykonuje je podatnik zwolniony od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy.

Powyższą tezę wspiera pośrednio art. 111 ust. 5 ustawy, zgodnie z którym w przypadku, gdy płatnik zaczął rejestrowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.

Z powołanej normy prawnej wynika wprost, iż zamiarem ustawodawcy jest objęcie obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz konkretnych nabywców, a mianowicie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych bez względu na to, czy dokonywane transakcje podlegają opodatkowaniu i czy są dokonywane przez podatników będących podatnikami podatku od towarów i usług, bowiem zgodnie z art. 15 ust. 1 podatnikami są (...) osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zobowiązanie w zakresie prowadzenia rejestacji poprzez kasy fiskalne umożliwia również realizację prawa konsumenta w zakresie otrzymania dokumentu (paragonu) zawierającego podstawowe dane o zawartej transakcji, w tym strukturze ceny.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Przy wydawaniu rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia:

- wielkość i proporcje sprzedaży zwolnionej od podatku w danej grupie podatników;
- stosowane przez podatników zasady dokumentowania obrotu;
- możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;
- konieczność zapewnienia realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przy uwzględnieniu korzyści wynikających z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego - przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz faktu zwrotu podatnikom przez budżet państwa części wydatków na zakup tych kas;
- konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczania podatku, w tym właściwego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego;
- konieczność zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;
- konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z nieewidencjonowaniem obrotu przez podatników.

Dlatego też kwestie tyczące się między innymi zwolnień z zobowiązania rejestrowania przez kasy fiskalne, jak również terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. obowiązują w tym zakresie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930).

W myśl § 2 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. ? sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 37 ww. załącznika wymienione zostało świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła 2).

Z objaśnień zawartych w punkcie 2) wynika, iż zwolnienie to nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych czynności przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Korzystanie ze zwolnienia określonego w poz. 37 wymaga spełnienia określonych warunków wynikających wprost z zapisu tej regulacji. Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy można zatem stosować jeżeli:

- zapłata za świadczoną usługę w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
- z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła,
- podatnik nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług za pomocą kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Reeguły prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego poprzez kasy fiskalne określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.

W myśl § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia, płatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani spełniać następujące warunki przy prowadzeniu rejestracji obrotów poprzez kasy fiskalne: dokonywać ewidencji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy, sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym oraz sporządzać raport fiskalny za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w następnym miesiącu (...).

W zgodzie z § 2 pkt 20 rozporządzenia, przez sprzedaż rozumie się czynności, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy.

Natomiast art. 2 pkt 22 ustawy stanowi, iż sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni świadczy usługi w dziedzinie ochrony zdrowia, jako kliniki rehabilitacyjnej. W 2011 roku zainstalowała kasę fiskalną, na której dokonuje ewidencji sprzedanych usług. Nie ewidencjonuje zaliczek, otrzymanych na rachunek bankowy tytułem przedpłaty za turnusy rehabilitacyjne. Pozostała kwota do zapłaty jest płacona przelewem na rachunek bankowy. Przelewy zawierają dane pozwalające zidentyfikować sprzedaż, porównując nazwiska i daty turnusów z przelewów i ewidencji.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że fakt dokonania wpłaty zaliczki na poczet przyszłej usługi Wnioskodawczyni, jako zobowiązana do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jest obowiązana każdorazowo udokumentować wydrukowanym paragonem fiskalnym.

W wypadku, kiedy całość należności za świadczoną usługę ? zarówno zaliczka jak i pozostała część zapłaty ? następuje przelewem na rachunek bankowy, a z ewidencji dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy, to na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do ww. rozporządzenia Wnioskodawczyni będzie mogła korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej obrotu z tytułu świadczenia tych usług (zarówno zaliczki jak i pozostałej części zapłaty) do dnia 31 grudnia 2012r., o ile w tym okresie nie wystąpią przesłanki ograniczające to prawo.

Oceniając zatem całościowo stanowisko Wnioskodawczyni - a w szczególności stwierdzenie, że ponieważ Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i działalność rehabilitacyjna jest z tego podatku zwolniona to nie podlega regulacji art. 19 ustawy o VAT; powinna rejestrować na kasie sprzedaż w dniu uregulowania całej należności i nie ma obowiązku ewidencjonowania zaliczek - należy uznać je za nieprawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowana ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zauważyć, iż wydana interpretacja dotyczy jedynie kwestii objętej zakresem pytania. Inne kwestie zawarte we wniosku, a nie objęte zakresem pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy

kasa fiskalna

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 maj 2012 12:21