Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Prawo fiskalne jest dla ludzi»Zanim kasa fiskalna będzie dopuszczona do obrotu producent za godzinę badań zapłaci 200 zł

Zanim kasa fiskalna będzie dopuszczona do obrotu producent za godzinę badań zapłaci 200 zł

Napisał  środa, 14 wrzesień 2011 09:44

Zanim kasa fiskalna będzie dopuszczona do obrotu producent za godzinę badań zapłaci 200 zł

Teraz prezes GUM, a nie jak do tej pory minister finansów, sprawdzi funkcje kas fiskalnych - informuje Tomasz Kałduś, dyrektor gabinetu prezesa GUM.

Z dniem 1 września prezes Głównego Urzędu Miar (GUM) dopuszcza kasy fiskalne do obrotu. W związku z czym, jakie procedury będą stosowane do badania kas?

Standardowe ramy procedur potwierdzających spełnianie funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, określają przepisy dotyczące postępowania administracyjnego zawarte w kodeksie postępowania administracyjnego. Jednak bardziej szczegółowo procedura potwierdzenia spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych przez kasy rejestrujące uregulowana jest w art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług. I także w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, oraz warunków ich stosowania. Zwłaszcza par. 9 rozporządzenia określa wymagania dotyczące zawartości wniosku o wydanie potwierdzenia.

Jaka będzie opłata za dopuszczenie kasy do obrotu?

W zgodzie z prawem o miarach za wydanie albo odmowę wydania potwierdzenia spełnienia funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, organ administracji miar pobiera opłatę. Wartość opłaty ustala prezes GUM w drodze decyzji i oblicza się ją przez pomnożenie liczby godzin przeznaczonych na wykonanie czynności związanych z wydaniem albo odmową wydania potwierdzenia przez stawkę godzinową za czas pracowników GUM. Natomiast stawka za godzinę pracy pracowników GUM jest równa wysokości stawki godzinowej za czas pracy pracownika urzędu podległego organowi administracji miar. Stanowi to podstawę do ustalenia opłaty za czynności związane z wydaniem albo odmową wydania decyzji o zatwierdzeniu typu przyrządów pomiarowych. Na podstawie rozporządzenia ministra finansów w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy wynosi ona 200 zł za roboczogodzinę.

Jakie będą wykonywane przez GUM badania na kasach fiskalnych?

Bieżące przepisy opisują dokładne kryteria i warunki techniczne, pod które muszą podlegać kasy fiskalne, aby uzyskać potwierdzenie prezesa GUM. Spełnienie przez kasy fiskalne tych kryteriów i warunków będzie podlegało sprawdzeniu przez badania w Głównym Urzędzie Miar. Dodatkowo wystąpiła zmiana przepisów przenosząca ustawowe kompetencje wydawania potwierdzeń dla kas z ministra finansów na prezesa GUM, ale przepisy wykonawcze w przedmiotowym zakresie pozostały bez zmian. Zmiana tych przepisów powinna nastąpić nie później niż w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy ? Prawo o miarach (Dz.U. nr 64, poz. 332). (Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, data artykułu: 06.09.2011)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

fiskalne

kasy

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maj 2012 10:47