Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Prawo fiskalne jest dla ludzi»Zmiany od 1 września 2011 r. w kasach fiskalnych

Zmiany od 1 września 2011 r. w kasach fiskalnych

Napisał  środa, 14 wrzesień 2011 09:16

Zmiany od 1 września 2011 r. w kasach fiskalnych

Z dniem 1 września 2011 r. nabrały mocy prawnej kolejne zmiany w ustawie o VAT. Teraz odnoszą się one do kas fiskalnych. Sprawdź, co się zmieniło i jakie obowiązki spoczywają teraz na podatnikach!
Obecne zmiany w ustawie o VAT wprowadziła ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach (Dz.U. nr 64, poz. 332), dalej: ustawa o VAT. Od 1 września 2011 r. zmienił się art. 111 ustawy o VAT - dodane zostały ustępy: 3a-3d, 6d-6l i 7a oraz zmienione ustępy: 6a-6c i 9.

Obowiązki podatników


Z dniem 1 września 2011 r. pewna grupa obowiązków przedsiębiorców została przeniesionych do art. 111 ust. 3a ustawy o VAT, w zgodzie z którym przedsiębiorcy dokonujący rejestracji obrotu i kwot podatku należnego poprzez kasy fiskalne są zobowiązani:
- wykonywać wydruk paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy,
- niezwłocznie zgłaszać właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy,
- udostępniać kasy fiskalne do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów,
- zgłaszać kasy fiskalne do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących,
- użytkować kasy fiskalne w zgodzie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 1,
- przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany w art. 112, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.),
- wykorzystywać kasy fiskalne wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b,
- wykonywać wydruk emitowanych przez kasę fiskalną dokumentów i ich kopii na nośniku papierowym,
- prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 7a i ust. 9 pkt 1,
- dokonać zgłoszenia kasy fiskalnej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy,
- poddać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy rejestrujące, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji.

Do końca sierpnia 2011 r. obowiązki podatników związane z ewidencjonowaniem obrotu na kasie rejestrującej były określone w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.
Nowe obowiązki Prezesa GUM
Wprowadzone zmiany w art. 111 ustawy o VAT przesuwają na Prezesa Głównego Urzędu Miar obowiązek badania spełnienia przez kasy fiskalne funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać oraz obowiązku wydawania potwierdzeń spełnienia tych wymagań.
Omawiane zmiany te wynikają z licznych zmian już wprowadzonych, a konkretnie z dopuszczenia w tej dziedzinie nowych rozwiązań. Dlatego też istotne jest, aby badanie i przeprowadzanie kontroli zostały powierzone specjalnemu, doświadczonemu organowi.

Natomiast wykaz rodzajów kas, które otrzymają pozytywną decyzję oraz wykaz kas, którym taka decyzja zostanie cofnięta, publikowany będzie w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar.

Tematy niezakończone przez Ministra Finansów do 31 sierpnia 2011 r. będą rozpatrywane na podstawie dotychczasowych przepisów przez Prezesa Głównego Urzędu Miar.
Podstawa prawna:
- § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930),
- art. 111 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.),
- art. 1 pkt 25, art. 2, art. 9 ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach (Dz.U. nr 64, poz. 332).
( Źródło: portalfk.pl, autor artykułu: Marta Grabowska, data artykułu: 01.09.2011)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy fiskalne

fiskalne

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maj 2012 10:48