Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Prawo fiskalne jest dla ludzi»Kasy fiskalne w świetle zmian ustawy o VAT

Kasy fiskalne w świetle zmian ustawy o VAT

Napisał  czwartek, 08 wrzesień 2011 13:18

Kasy fiskalne w świetle zmian ustawy o VAT

Od 1 września 2011 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332, dalej ?nowelizacja?) dotyczące rejestracji poprzez kasy fiskalne. Trzeba w tym wypadku podkreślić, iż zdecydowana większość przepisów nowelizacji weszła w życie już 1 kwietnia 2011 r.


Obecna nowelizacja daje wiele zmian w zakresie przeprowadzania badań spełnienia przez kasy rejestrujące wyszczególnionych przepisami funkcji, kryteriów i warunków technicznych, oraz w zakresie wydawania potwierdzenia o spełnieniu tych wymagań. Do tej pory realizacja zadań w tym zakresie była powierzona Ministrowi Finansów. Jednakże w związku z wieloma okolicznościami, w tym rozszerzenie zakresu stosowania kas i dopuszczenie w tej dziedzinie nowych rozwiązań konstrukcyjnych, m.in. kas z tzw. elektroniczną kopią paragonów, zadania te będzie wykonywał specjalistyczny organ ? Prezes Głównego Urzędu Miar.

Wprowadzone obecnie zmiany nie nie będą się tyczyć co do zasady bezpośrednio podatników, w związku z czym nie będziemy przedstawiać ich bardziej szczegółowo, a dalszą część naszej publikacji poświęcimy zmianom tyczącym się kas fiskalnych. Trzeba jedynie zaznaczyć, iż w zgodzie z nowelizacją, przedsiębiorcy mogą stosować, co do zasady, wyłącznie kasy fiskalne, które nabyli w okresie, kiedy kasy te były objęte potwierdzeniami Prezesa Głównego Urzędu Miar. Znaczy to, iż po wejściu w życie nowelizacji, dopuszczalne jest stosowanie tylko tych kas fiskalnych, które w momencie ich nabycia posiadają obowiązujące potwierdzenie zgodności spełniania przez nie określonych funkcji oraz kryteriów i warunków technicznych, wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar. Warto przy tym wskazać, że kasy fiskalne nabyte przez użytkowników w okresie obowiązywania potwierdzeń wydanych przed dniem 1 września 2011 r., mogą być nadal stosowane do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego, pod warunkiem że zapewniają prawidłowość rozliczeń podatnika.

W zgodzie z powszechnymi prawidłami zawartymi w ustawie o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, dalej ?ustawa?), do ewidencji poprzez kasy fiskalne zobligowani są płatnicy dokonujący sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych. Naturalnie od tej powszechnej zasady są przewidziane pewne wyjątki, ściśle określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 930)., o którym pisaliśmy w naszej publikacji z dnia 21 stycznia 2011 r.

Szczególnie ważną zmianą wprowadzoną nowelizacją jest uregulowanie najistotniejszych zobowiązań płatników zobligowanych do rejestracji sprzedaży detalicznej przez kasy fiskalne w ustawie. Do tej pory, wszelkie takie zobowiązania były uregulowane jedynie w przepisach wykonawczych, dlatego zapoznanie się z nimi mogło sprawiać trudności wielu podatnikom. Obecnie obowiązki te zostały wskazane w art. 111 ustawy, czyli w przepisie, który zawiera również inne regulacje dotyczące kas rejestrujących.

Trzeba dlatego wskazać, iż przedsiębiorcy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przez kasy fiskalne są zobligowani m.in. dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy, dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy, udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów,  a także zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących.

Reasumując, zmiany wprowadzone nowelizacją, które weszły w życie z dniem 1 września 2011 r., w szczególności umieszczenie powyżej wskazanych obowiązków podatników w ustawie, naszym zdaniem należy uznać za korzystne dla podatników. Prawo podatkowe w naszym kraju nie należy do najłatwiejszych. Dlatego wprowadzenie do ustawy przepisów umożliwiających podatnikom zapoznanie się z obowiązkami, których powinni przestrzegać, wpłynie z pewnością na większą ich znajomość. (Źródło: inwestycje.pl, autor artykułu: Aneta Wrona-Kłoczko, aplikant radcowski, data artykułu: 07.09.2011)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

fiskalne

kasy

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maj 2012 10:48