Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Prawo fiskalne jest dla ludzi»Z dniem 1 września 2011 roku zmiany w VAT, a kasy fiskalne

Z dniem 1 września 2011 roku zmiany w VAT, a kasy fiskalne

Napisał  poniedziałek, 22 sierpień 2011 11:26

Z dniem 1 września 2011 roku zmiany w VAT, a kasy fiskalne

Z dniem 1 września 2011 r. wejdą w życie następne zmiany w ustawie o VAT. Wprowadza je ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy ? Prawo o miarach (Dz.U. Nr 64, poz. 332). Dotyczyć będą rejestracji przez kasy fiskalne.
Zobowiązania płatników rejestrujących obrót poprzez kasy fiskalne

Do tego czasu zobowiązania płatników związane z rejestracją sprzedaży przez kasy fiskalne były określone w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Od 1 września br. część tych obowiązków zostanie przeniesiona do art. 111 ust. 3a ustawy o VAT. Zgodnie z tymi regulacjami płatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego poprzez kasy fiskalne są obowiązani:
1) wykonywać wydruk paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy;
2) niezwłocznie zgłaszać właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdą nieprawidłowość w pracy kasy;
3) udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów;
4) zgłaszać kasy fiskalne do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących;
5) użytkować kasy fiskalne w zgodzie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 1 ustawy o VAT;
6) przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany w art. 112, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278);
7) używać kasy fiskalne wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z wyjątkiem przypadków podatników prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo marża. Mogą oni ewidencjonować na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników;
8) wykonywać wydruki emitowane przez kasę fiskalną dokumentów i ich kopii na nośniku papierowym;
9) prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej;
10) dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy;
11) dokonać obowiązkowy przegląd techniczny kasy fiskalnej, która została przez podatnika utracona, a następnie odzyskana, przed jej ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji.
Dlatego też należy się spodziewać zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Przepisy przejściowe pozwalają jednak, aby dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowały swoją moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.
(Źródło: ksiegowosc.infor.pl, autor artykułu: Joanna Dmowska, data artykułu: 17.08.2011)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy fiskalne

fiskalne

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maj 2012 10:50