Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Poradnik fiskalny»Brak sprzedaży na kasie, czy trzeba robić dobowe i miesięczne raporty fiskalne?

Brak sprzedaży na kasie, czy trzeba robić dobowe i miesięczne raporty fiskalne?

Napisał  czwartek, 29 grudzień 2011 13:11

Brak sprzedaży na kasie, czy trzeba robić dobowe i miesięczne raporty fiskalne?

Zapytanie płatnika: Czy z kasy fiskalnej trzeba robić raporty dobowe każdego dnia roboczego, czy jedynie wtedy, gdy następuje sprzedaż rejestrowana poprzez kasy fiskalnej? Czy trzeba wykonywać raporty miesięczne za miesiąc, kiedy nie nastąpiła sprzedaż podlegająca zobowiązaniu rejestracji przez kasy fiskalne?


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), jak również § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów informuje, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2011 r. (data wpływu 22 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku sporządzania raportów dobowych i raportów miesięcznych - jest prawidłowe.

PRZEDSTAWIONE UZASADNIENIE

Dnia 22.08.2011 r. był przedłożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku sporządzania raportów dobowych i raportów miesięcznych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Firma jest aktywnym płatnikiem VAT. Tematem działalności Firmy jest między innymi produkowanie przędz fantazyjnych, wynajem nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą. Periodycznie firma uzyskuje przychody z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Owa sprzedaż rejestrowana jest przez kasy fiskalne, posiadające decyzję dotyczącą spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych Resortu Finansów, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne (decyzja ...).

Kasa fiskalna ww firmy nie posiada możliwości drukowania raportów za okresy dobowe i miesięczne, kiedy nie była zarejestrowana żadna sprzedaż, czyli nie można wydrukować "zerowych" raportów dobowych, czy też miesięcznych.

Dlatego też w dniach jak i miesiącach, kiedy nie następuje sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej fiskalne raporty dobowe jak i miesięczne nie są emitowane. Jeżeli, jednak choć raz w miesiącu nastąpi sprzedaż, która winna zostać zarejestrowana za pośrednictwem kasy fiskalnej, wtedy zarówno raport dobowy jak i raport miesięczny jest sporządzany.

Podsumowując, tak raporty dobowe jak i miesięczne są wykonywane tylko w dniach i miesiącach, w których następuje sprzedaż, która podlega zobowiązaniu rejestrowania przez kasy fiskalne.

Dlatego też przedstawiono takie pytania:

1. Czy raporty dobowe z kasy rejestrującej trzeba wykonywać każdego dnia roboczego, czy jedynie w dniach, kiedy następuje sprzedaż rejestrowana przez kasy fiskalne?
2. Czy trzeba wykonywać raporty miesięczne za miesiąc, kiedy nie nastąpiła sprzedaż, która podlega zobowiązaniu rejestracji poprzez kasy fiskalnej?

Według Wnioskodawcy, zobowiązanie wykonania zarówno raportów dobowych jak i miesięcznych uzależnione jest od zrealizowania sprzedaży, która podlega zobowiązaniu rejestracji poprzez kasy fiskalne. Dlatego też, jeżeli w danym dniu żadna sprzedaż nie nastąpi, wówczas nie zaistnieje również zobowiązanie wykonania  zerowych raportów kasowych. Identycznie jeśli w całym miesiącu sprzedaż podlegająca ewidencji za pośrednictwem kasy fiskalnej nie nastąpi, to także nie ma zobowiązania wykonania zerowego raportu miesięcznego.

Osoba wnioskująca wskazała, że jej stanowisko potwierdza interpretacja z 19 grudnia 2008 r. oraz interpretacja z 21 grudnia 2009 roku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) - art. 8 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Płatnicy realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym są zobligowani prowadzić rejestrację obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy).

Reguły prowadzenia rejestracji obrotu i kwot podatku należnego poprzez kasy fiskalne opisano w rozporządzeniu Resortu Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.

Stosownie do treści § 2 pkt 18 rozporządzenia, przez raport fiskalny (dobowy, miesięczny, okresowy lub rozliczeniowy) rozumie się dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku.

Przepis § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia stanowi, że podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym oraz sporządzać raport fiskalny za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu (...).

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym wskazano, iż Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Przedmiotem działalności Spółki jest między innymi wytwarzanie przędz fantazyjnych, wynajem nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą. Sporadycznie Spółka osiąga przychody z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Sprzedaż ta ewidencjonowana jest przy użyciu kasy fiskalnej. Kasa fiskalna firmy nie ma możliwości wystawiania raportów za okresy dobowe i miesięczne, w których żadna sprzedaż nie została zaewidencjonowana czyli nie można wystawić "zerowych" raportów dobowych ani miesięcznych. Zatem zarówno w dniach jak i miesiącach, w których nie występuje sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej fiskalne raporty dobowe jak i miesięczne nie są sporządzane. Jeśli choć raz w miesiącu wystąpi sprzedaż, która powinna być zaewidencjonowana na kasie fiskalnej wówczas zarówno raport dobowy jak i raport miesięczny jest sporządzany.

Dlatego zarówno raporty dobowe jak i miesięczne są sporządzane jedynie w dniach i miesiącach, w których występuje sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania w kasie fiskalnej.

zapytania osoby wnioskującej tyczą się zobowiązania wykonywania raportów dobowych oraz raportów miesięcznych w sytuacji gdy w danym dniu lub miesiącu nie wystąpiła sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Biorąc pod uwagę treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że obowiązek sporządzania fiskalnych raportów dobowych uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlegać będzie obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.

Raporty fiskalne dobowe są sporządzane po zakończeniu sprzedaży w danym dniu i dokumentują obrót z tego tytułu oraz wskazują kwoty podatku należnego za daną dobę. Brak sprzedaży oznacza, że obrót i kwota podatku mają wartość zerową. Dane o sumarycznym obrocie zostaną wykazane w raporcie fiskalnym miesięcznym. Wobec powyższego, nie ma potrzeby ani prawnego obowiązku sporządzania raportów dobowych w dniach, w których nie zaewidencjonowano żadnej sprzedaży na kasie rejestrującej.

Natomiast zobowiązanie sporządzenia raportów fiskalnych za okres miesięczny powstaje po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu. Zatem, jeżeli w okresie miesięcznym nie wystąpi sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania to nie wystąpi obowiązek sporządzenia raportu fiskalnego miesięcznego.

Reasumując trzeba powiedzieć, że osoba wnioskująca nie posiada zobowiązania wykonywania raportów dobowych w dniach, kiedy nie nastąpiła sprzedaż, która podlega zobowiązaniu rejestracji przez kasy fiskalnej. Osoba wnioskująca nie posiada również zobowiązania wykonywania raportów miesięcznych, w miesiącach w których nie wystąpiła sprzedaż.

Trzeba pokazać, że wydana interpretacja tyczy się jedynie sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanej. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniami wskazanymi we wniosku, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Odnośnie indywidualnych interpretacji wskazanych przez Wnioskodawczynię, należy wskazać, iż są to rozstrzygnięcia odnoszące się do indywidualnych spraw i co do zasady wiążą one strony postępowania w tej konkretnej, indywidualnej sprawie, nie rozciągając swojego oddziaływania na inne choćby podobne lub zbieżne sprawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna z dnia 21.11.2011 r., sygn. IPTPP2/443-492/11-2/BM - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi ( Źródło: podatki.biz, data artykułu: 05.12.2011)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy fiskalne

fiskalne

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maj 2012 09:33