Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Poradnik fiskalny»Rozliczenie i stawki VAT, a kompleksowe usługi

Rozliczenie i stawki VAT, a kompleksowe usługi

Napisał  czwartek, 22 grudzień 2011 13:24

Rozliczenie i stawki VAT, a kompleksowe usługi

W wypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest usługa, do której wykorzystywana jest preferencyjna stawka podatku, wówczas stawka taka dotyczy całej usługi głównej. Podstawą opodatkowania w tym wypadku jest kwota należna z tytułu sprzedaży określonej usługi - poinformował Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 8 grudnia 2011 r. nr IPTPP2/443-518/11-4/BM.


Z zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego przedkładane było, że w realizowanej działalności gospodarczej osoba wnioskująca realizuje usługi pogrzebowe, które polegają między innymi na transporcie zwłok z kaplicy lub domu na cmentarz (samochód pogrzebowy i żałobnicy) wraz z odzieżą pogrzebową i wieńcami dla zmarłego lub bez odzieży. Osoba wnioskująca przeprowadza również handel odzieżą pogrzebową, kwiatami i wieńcami bez świadczenia usług. Sprzedaż usług pogrzebowych z odzieżą, dla osoby zmarłej zatwierdzana jest paragonem fiskalnym emitowanym przez kasy fiskalne, na którym wyszczególnione są wszelkie pozycje tj. wartość usługi i poszczególne elementy odzieży np. wartość bluzki, garnituru itp. Do paragonu fiskalnego na prośbę klienta emitowane są faktury VAT. Jak pokazała osoba wnioskująca, podstawowa stawka VAT dla odzieży jest 23%, jednak podczas sprzedaży usługi pogrzebowej wraz z odzieżą wszystkie jej składniki zawierają tą samą stawkę VAT 8% właściwą dla usługi pogrzebowej. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał stanowisko podatniczki za nieprawidłowe.

VAT - opodatkowanie

Urząd Skarbowy pokazał, iż w zgodzie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), płatnicy realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalność gospodarczą, jak również rolnikom ryczałtowym są zobowiązani prowadzić rejestrację obrotu i kwot podatku należnego przez kasy fiskalne. Reguły prowadzenia rejestru obrotu i kwot podatku należnego poprzez kasy fiskalne zostały spisane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, pod które podlegają kasy fiskalne oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 ze zm.).

Jakie są elementy paragonu fiskalnego?

Odnosząc się do § 2 pkt 11 rozporządzenia, poprzez paragon fiskalny rozumie się wyemitowany dla kupującego przez kasę w chwili sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży. W zgodzie z § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać następujące informacje:

-imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych ? adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
-numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),
-numer kolejny wydruku,
-datę i czas ( godzinę i minutę) sprzedaży,
-nazwę towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,
-cenę jednostkową towaru lub usługi,
-ilość i wartość sprzedaży,
-wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku,
-wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,
-łączną kwotę podatku,
-łączną kwotę należności,
-kolejny numer paragonu fiskalnego,
-kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,
-logo fiskalne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, oraz numer unikatowy kasy,
-oznaczenie waluty przynajmniej przy łącznej kwocie należności, w której dokonywana jest rejestracja sprzedaży.

Jakie winny być informacje zawarte na fakturze VAT

Dyrektor Izby Skarbowej pokazał także, iż odnosząc się do do § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym płatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

-imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
-numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
-numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";
-dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
-nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
-miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
-cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
-wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
-stawki podatku;
-sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
-kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
-kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Wymagana jest nazwa usługi

Urząd Skarbowy zaznaczył, iż handlujący zobligowany jest na fakturze VAT, jak również na paragonie opisać każdy towar (usługę), podać jego nazwę. Nie może być to przy tym nazwa bardzo ogólna. Zamieszczona na fakturze VAT i na paragonie fiskalnym nazwa towaru winna określać konkretną grupę asortymentową sprzedawanego towaru, tak by do użytej nazwy towaru, czy też usługi można było przyporządkować odpowiednią stawkę podatkową i by użyta nazwa była, co do istoty, zgodna z będącym przedmiotem obrotu towarem (usługą), a ponadto by powiązanie tej nazwy z ceną pozwoliło na indywidualne określenie sprzedanego towaru (usługi).

Według Urzędu Skarbowego sposób przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług określa sam sprzedawca uwzględniając asortyment sprzedawanych towarów i usług. Równocześnie, im większy jest zakres towarów i usług w danej grupie, to wymaga on bardziej szczegółowego określenia nazwy towaru lub usługi w celu jej prawidłowej identyfikacji. Zatem, to sprzedawca obowiązany jest dołożyć wszelkich starań aby nazwa towaru lub usługi na fakturze VAT i na paragonie była tak skonstruowana, by można było na jej podstawie dokładnie określić indywidualnie sprzedany towar lub usługę oraz by umożliwiała ona ich właściwe przyporządkowanie do odpowiedniej stawki podatku. Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że pojęcie - opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy (?)?, o którym mowa w przepisie § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r., odnosi się do rozwinięcia nazwy towaru lub usługi, natomiast nie daje podstaw do wyszczególniania elementów kompleksowej usługi w odrębnych pozycjach dokumentu potwierdzającego sprzedaż.

Jaki jest przedmiot opodatkowania VAT?

Urząd Skarbowy zaznaczył, iż przedmiotem opodatkowania jest skonkretyzowana usługa, nie zaś zbiór wyodrębnionych w jej ramach czynności. Znaczy to, iż w wypadku, gdy przedmiotem sprzedaży będzie usługa, co do której stosuje się preferencyjną stawkę podatku, stawka ta odnosi się do całej usługi głównej. Podstawą opodatkowania jest bowiem kwota należna z tytułu sprzedaży określonej usługi. US stwierdził również, że czynnikiem podkreślającym daną czynność jako usługę jest przede wszystkim to, że świadczenie tej czynności zmierza do realizacji złożonego zamówienia. Tym samym wyodrębnianie z kompleksowej usługi pogrzebowej świadczonej przez jeden podmiot poszczególnych jej elementów jako odrębnych pozycji nie jest właściwe, jeśli wszystkie elementy zmierzają do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego. Zatem w transakcjach, które w swoim przedmiocie składają się z kompleksu czynności usługowych zmierzających do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego, brak jest podstaw do ich odrębnego wykazywania na paragonie z kasy fiskalnej oraz na fakturze, ponieważ usługodawca sprzedaje określoną usługę pogrzebową a nie elementy (koszty), które się na nią składają. Ponadto to właśnie ta określona usługa, a nie poszczególne jej elementy, korzysta z preferencyjnej 8% stawki podatku VAT. Zgodnie z poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy, usługi sklasyfikowane do PKWiU 96.03 - Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną - opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%.
Wobec powyższego, jeżeli rodzina zmarłego zleca wykonanie jednej kompleksowej usługi pogrzebowej, to powinna ona być traktowana jako usługa pogrzebowa stanowiąca jedną czynność bez rozbicia na poszczególne elementy składowe.

Podsumowując trzeba pokazać, że w wypadku, kiedy osoba wnioskująca sprzedaje usługę opodatkowaną stawką 8%, sklasyfikowaną według PKWiU 96.03  - Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną?, nie ma podstaw do wyszczególniania na paragonie fiskalnym oraz na fakturze poszczególnych elementów tej usługi (akcesoriów pogrzebowych). Poszczególne elementy usługi pogrzebowej będą umieszczane na paragonie fiskalnym i na fakturze oddzielnie w sytuacji, gdy wnioskodawczyni dokona sprzedaży np. odzieży pogrzebowej, kwiatów, wieńców, poza usługą pogrzebową. (Źródło: podatki.biz, autor artykułu: Krzysztof Koślicki, data artykułu: 19.12.2011)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy

kasa fiskalna

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maj 2012 09:34