Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Poradnik fiskalny»Czy można skorygować NIP na fiskalnej już kasie?

Czy można skorygować NIP na fiskalnej już kasie?

Napisał  wtorek, 20 grudzień 2011 12:58

Czy można skorygować NIP na fiskalnej już kasie?

Firma zobligowana do rejestracji poprzez kasy fiskalne rozpoczęła prowadzenie wymaganej ewidencji. W momencie wydrukowania pierwszego paragonu okazało się, iż w danych firmy na paragonie wpisany jest błędny NIP naszej Spółki. Jak skorygować źle wprowadzony NIP? Co należy zrobić z nieprawidłowym paragonem?


wszystkie urządzenia fiskalne, w tym kasy fiskalne, służą przede wszystkim do kontroli podatkowej, dlatego też zostały skonstruowane w sposób uniemożliwiający ingerencję podatnika w ich pamięć fiskalną. w takim wypadku prawnie ingerencji mogą tylko dokonywać podmioty wykonujące serwis techniczny, co wyraźnie odnotowano w punkcie 3 załącznika określającego warunki zorganizowania serwisu kas mające znaczenie dla ewidencjonowania, zawartego w rozporządzeniu ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r., w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 ze zm.). Opisywany powyżej numer NIP, w rozumieniu przepisów o regułach rejestracji i identyfikacji podatników i płatników, jest wprowadzony do pamięci fiskalnej kasy fiskalnej przez serwisanta prowadzącego serwis podczas operacji fiskalizacji kasy. Jako fiskalizację kasy rozumie się w zgodzie z zapisem § 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego, dlatego też wykonanie przez serwisanta zaprogramowania nagłówka widniejącego na paragonie fiskalnym, w tym NIP, jest czynnością jednokrotną i niepowtarzalną a raz wprowadzone dane po zatwierdzeniu operacji, nie podlegają weryfikacji.
Trzeba tutaj zaznaczyć, iż za poprawne i prawidłowe zaprogramowanie kasy odpowiedzialny jest podatnik, który jest zobowiązany zgodnie z zapisem § 7 ust. 1 pkt 4 dokonywać weryfikacji poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów i usług oraz właściwego ich przyporządkowania do stawek podatku oraz niezwłocznego zgłaszania prowadzącemu serwis każdej nieprawidłowości w jej pracy. Właściciel firmy podporządkowując się do zapisowi § 7 ust. 1 pkt 9 ww. rozporządzenia może stosować kasę do prowadzenia ewidencji wyłącznie własnej sprzedaży, bez prawa ich używania przez osoby trzecie, co biorąc pod uwagę przy błędnie wprowadzonym numerze NIP jest niemożliwe.
W powstałym przypadku jedynym możliwym rozwiązaniem jest wymiana pamięci fiskalnej kasy. Przez pamięć fiskalną rozumie się urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia. Wymiana pamięci fiskalnej kasy powoduje zmianę numeru unikatowego identyfikującego każdą kasę, który nie może być przypisany innym urządzeniom. Operacja wymiany pamięci fiskalnej kasy wymaga dokonania, w myśl zapisu § 7 ust. 8 rozporządzenia, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy, z której sporządza się protokół według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Po spisaniu protokołu i dokonaniu czynności sprawdzających w tym zakresie, kasa zostanie wyrejestrowana z ewidencji urzędu, z adnotacją o likwidacji kasy z powodu błędnego zaprogramowania NIP. Spółka, po wymianie pamięci i ponownym ufiskalnieniu kasy przez serwis, będzie zobowiązana, w związku z zapisem § 7 ust. 1 pkt 10 do zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.
Obrót zarejestrowany na kasie fiskalnej zakończony wydrukowaniem paragonu z widniejącym na nim błędnym numerem NIP należy skorygować. Powyższe wynika z obowiązku rzetelnego prowadzenia ewidencji podatkowych, odzwierciedlających operacje gospodarcze. Zakaz korekty transakcji sprzedaży zakończonej wydrukiem paragonu dotyczy wprost jedynie zakazu korekty paragonu, nie przekreśla natomiast zasady wynikającej z zapisu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), iż podstawą opodatkowania jest obrót. Możliwe jest zatem do wykazania, iż kwota figurująca na paragonie z błędnie wykazanym numerem NIP dotyczy innego podmiotu. Ponieważ data faktycznej sprzedaży jest wcześniejsza, nie można już wprowadzić tego obrotu do kasy, po wymianie pamięci fiskalnej, tym bardziej, iż procedura spisania protokołu z odczytu pamięci fiskalnej a następnie wymiana tej pamięci spowoduje niewątpliwie upływ czasu, zatem doprowadzenie wielkości obrotu i kwot podatku należnego do wielkości odpowiadających rzeczywistej sprzedaży i jednocześnie dotyczącego Spółki z przyporządkowanym prawidłowym numerem NIP, możliwe jest w takiej sytuacji jedynie poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w ewidencji sprzedaży VAT. Wykonanie takiego zapisu korygującego powinno odbyć się w oparciu o pośredni dokument źródłowy zawierający opis przyczyny zaistniałej sytuacji, nazwę podatnika, adres, dane kasy fiskalnej przyporządkowanej błędnemu numerowi NIP, numer błędnego paragonu, wartość sprzedaży, stawki i kwoty podatku, należy również dołączyć oryginał błędnego paragonu. W oparciu o ewidencję VAT sporządzić dla Spółki o prawidłowym numerze NIP deklarację VAT za dany okres rozliczeniowy. (Źródło: http://mojafirma.infor.pl, autor artykułu: Wioletta Gramis, data artykułu: 26-09-2011)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy fiskalne

fiskalne

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maj 2012 09:35