Płatności

Leasing

Agencyjna sprzedaż produktów Firmy B, w systemie wskazanym przez firmę

Agencyjna sprzedaż produktów Firmy B, w systemie wskazanym przez firmę.

OPIS ZDARZENIA: Firma B. zrealizuje produkcję, sprzedaż hurtową i detaliczną odzieży dziecięcej. Firma planuje zacząć sprzedaż własnych produktów przez pośredników, na podstawie umów agencyjnych. Umowa agencyjna będzie stanowiła, że Agent, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, będzie dokonywał sprzedaży na rzecz spółki B. zwanej Zleceniodawcą, w lokalu, do którego Agent posiada tytuł prawny, w Sklepie pod nazwą B. Sprzedaż będzie dotyczyła tylko i wyłącznie produktów oferowanych przez Zleceniodawcę, których jest jedynym właścicielem, w szczególności produktów marek, do których posiada wszelkie i wyłączne prawa.


Sprzedaż towarów zleceniodawcy będzie ewidencjonowana przez kasy fiskalne Agenta i wykazywana w rejestrach i deklaracjach podatkowych Zleceniodawcy. Zleceniodawca odprowadzi podatek należny od sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie Agenta, tym samym Agent nie będzie zamieszczał tejże sprzedaży we własnych rejestrach i deklaracjach.

Agent będzie sprzedawał produkty w imieniu Zleceniodawcy, wykorzystując w tym celu wyłącznie system informatyczny wskazany przez Zleceniodawcę. Cały przychód ze sprzedaży Agent będzie przekazywał na rachunek bankowy zleceniodawcy. Wynagrodzenie Agenta stanowi prowizja, liczona w % od dokonanej sprzedaży. Wynagrodzenie Agenta wypłacane będzie miesięcznie za każdy miesiąc rozliczeniowy, tj. miesiąc kalendarzowy, w którym dokonywano sprzedaży towarów, po uprzednim wystawieniu przez Agenta faktury obciążającej Zleceniodawcę


ZAPREZENTOWANA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2011r. (data wpływu 7 czerwca 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego tyczącej się podatku od towarów i usług w rejestracji poprzez kasy fiskalne i na kasie fiskalnej agenta czynności realizowanych na podstawie umowy agencyjnej oraz obowiązku zgłoszenia nowego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.

PRZEDSTAWIONE UZASADNIENIE

7 czerwca 2011r. przedłożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania przez kasę fiskalną agenta czynności wykonywanych na podstawie umowy agencyjnej oraz obowiązku zgłoszenia nowego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Dlatego też przedłożono poniższe zapytania:

W wypadku, kiedy Agent dokonuje bezpośredniej sprzedaży produktów Zleceniodawcy, będących własnością Zleceniodawcy i na rzecz Zleceniodawcy, to czy na Zleceniodawcy pozostaje obowiązek umieszczenia sprzedaży dokonanej przez Agenta we własnych rejestrach sprzedaży oraz własnej deklaracji, bez obowiązku rejestrowania tej sprzedaży poprzez własne kasy fiskalne, a Agent już tej ewidencji nie dokonuje...
Ponieważ Agent ewidencjonuje we własnej kasie wyłącznie sprzedaż produktów będących własnością zleceniodawcy i na jego rzecz, to czy na paragonie z kasy fiskalnej dotyczącym tejże sprzedaży ma prawo być zamieszczona nazwa sklepu ?B. ?, adres sklepu i nr NIP Zleceniodawcy, z uwzględnieniem faktu, iż Agent dokona uprzednio we własnym Urzędzie Skarbowym zgłoszenia, że w kasie rejestrującej sprzedaż, której używa w prowadzonej przez siebie działalności, będzie rejestrował sprzedaż wyłącznie na rzecz i w imieniu spółki B....
Czy Zleceniodawca posiada zobowiązanie zgłaszania w Urzędzie Skarbowym w każdym przypadku zawarcia umowy agencyjnej dotyczącej sprzedaży własnych towarów, nowego miejsca prowadzenie działalności...

Według firmy wnioskującej:

Jeżeli Agent dokonuje ewidencjonowania sprzedaży produktów B. przez własną kasę fiskalną, ale na rzecz Zleceniodawcy, to zleceniodawca nie musi prowadzić ponownie tej rejestracji przez własne kasy fiskalne i pozostaje na nim obowiązek podatkowy w zakresie podatku należnego, po uprzednim zamieszczeniu tejże sprzedaży we własnych rejestrach sprzedaży i w deklaracji VAT-7 (§ 7 ust. 7 Rozporządzenia Min. Finansów z 28.11.2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne oraz warunków ich stosowania).
Po pisemnym zawiadomieniu właściwego Urzędu Skarbowego o rejestrowaniu we własnej kasie fiskalnej sprzedaży wyłącznie na rzecz B. na paragonach z kasy fiskalnej Agenta dopuszczalne jest zamieszczenie nazwy sklepu ?B.? wraz z adresem sklepu i numerem NIP B. (§ 5 pkt 6 Rozporządzenia Min. Finansów z 28.11.2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne oraz warunków ich stosowania).
Agent prowadzi sprzedaż towarów będących własnością Zleceniodawcy i na jego rzecz w sklepie pod nazwą Zleceniodawcy w ramach własnej działalności gospodarczej. Przechowuje towary Zleceniodawcy we własnych magazynach i odpowiada za należytą ochronę tychże produktów, w związku z tym, pytający jest zdania, że nie ma obowiązku zgłaszania nowego miejsca prowadzenia działalności przy każdorazowym zawarciu umowy z Agentem z innej miejscowości (art. 3 Ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług).

Na mocy aktualnego stanu prawnego stanowisko firmy wnioskującej w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ?ustawą o VAT? podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podstawę opodatkowania czynności maklerskich, czynności wynikających z zarządzania funduszami inwestycyjnymi, czynności wynikających z umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa, umowy komisu lub innych usług o podobnym charakterze stanowi dla: prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, agenta, zleceniobiorcy lub innej osoby świadczącej usługi o podobnym charakterze - kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usługi, pomniejszona o kwotę podatku, z zastrzeżeniem ust. 3.

Instytucja umowy agencyjnej uregulowana została w art. 758 i nast. ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zwana dalej ?KC?. W myśl art. 758 § 1 KC przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

Odnosząc się do art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani realizować rejestrację obrotu i kwot podatku należnego poprzez kasy fiskalne.

Na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy o VAT Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1. szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące,
2. dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego lub importera kas o wydanie potwierdzenia wymienionego w ust. 6b, jak również rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, oraz urządzeń, które mają być przedstawione wraz z wnioskiem,
3. warunki stosowania kas przez podatników,
4. warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla ewidencjonowania,
5. okres, na który wydawane jest potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b,
6. terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów, o których mowa w ust. 6

- uwzględniając potrzebę zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych, konieczność zapewnienia konsumentowi prawa do otrzymania dowodu nabycia towarów lub usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość kontroli przez niego czynności dotyczących prawidłowego ewidencjonowania transakcji i wystawiania dowodu potwierdzającego jej wykonanie oraz optymalne dla danego typu obrotu rozwiązania techniczne dotyczące konstrukcji kas.

Wykonaniem delegacji ustawowej wymienionej w w/w przepisie stanowi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 ze zm.), zwanym dalej ?rozporządzeniem?.

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, są zobowiązani używać kasy fiskalne i drukarki fiskalne wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, bez prawa ich używania przez osoby trzecie, z zastrzeżeniem ust. 7.

Na podstawie § 7 ust. 7 rozporządzenia podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo też marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Odnosząc się do § 5 ust. 1 pkt 6 lit. a i b rozporządzenia kasy, z zastrzeżeniem ust. 2-5, muszą odpowiadać następującym warunkom technicznym: paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać następujące informacje:

1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
2. numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),

Dlatego też trzeba podkreślić, że obowiązujące przepisy, statuują zakaz używania kas fiskalnych przez osoby trzecie, tj. inne niż podatnik. W opisanej sytuacji należy bowiem odróżnić obowiązek ewidencjonowania, który ciąży na agencie, od obowiązku ewidencjonowania spoczywającego na Zleceniodawcy. Sprzedaż realizowana przez agenta w imieniu zleceniodawcy powinna być ewidencjonowana przez agenta (o ile ciąży na nim taki obowiązek), stosownie do § 7 ust. 7 rozporządzenia ze wszystkimi tego konsekwencjami, między innymi co do oznaczeń na wydrukach fiskalnych (nazwa, adres, NIP).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że firma wnioskująca planuje rozpocząć sprzedaż swoich produktów poprzez pośredników, na podstawie umów agencyjnych. Umowa agencyjna będzie stanowiła, że Agent, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, będzie dokonywał sprzedaży na rzecz spółki B. zwanej Zleceniodawcą, w lokalu, do którego Agent posiada tytuł prawny, w Sklepie pod nazwą B. Sprzedaż będzie dotyczyła tylko i wyłącznie produktów oferowanych przez Zleceniodawcę, których jest jedynym właścicielem, w szczególności produktów marek, do których posiada wszelkie i wyłączne prawa. Sprzedaż towarów zleceniodawcy będzie rejestrowana w kasie fiskalnej Agenta i wykazywana w rejestrach i deklaracjach podatkowych Zleceniodawcy. Zleceniodawca odprowadzi podatek należny od sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie Agenta, tym samym Agent nie będzie zamieszczał tejże sprzedaży we własnych rejestrach i deklaracjach. Agent będzie sprzedawał produkty w imieniu Zleceniodawcy, wykorzystując w tym celu wyłącznie system informatyczny wskazany przez Zleceniodawcę. Cały przychód ze sprzedaży Agent będzie przekazywał na rachunek bankowy zleceniodawcy. Wynagrodzenie Agenta stanowi prowizja, liczona w % od dokonanej sprzedaży. Wynagrodzenie Agenta wypłacane będzie miesięcznie za każdy miesiąc rozliczeniowy, tj. miesiąc kalendarzowy, w którym dokonywano sprzedaży towarów, po uprzednim wystawieniu przez Agenta faktury obciążającej Zleceniodawcę.

W opisanym zdarzeniu przyszłym, agent będzie dokonywał wyłącznie sprzedaży towarów Wnioskodawcy, zatem obrotem dla agenta będzie wyłącznie kwota otrzymanej prowizji.

Cytowany powyżej § 7 ust. 7 rozporządzenia wskazuje jednoznacznie, iż podatnicy prowadzący ewidencje przy zastosowaniu kas, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej ewidencjonują całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej w imieniu zleceniodawcy.

W omawianej sprawie agent, który zamierza rozpocząć wykonywanie czynności agencyjnych na rzecz Wnioskodawcy na podstawie zawartej między stronami umowy agencyjnej będzie podatnikiem otrzymującym za świadczone usługi wynagrodzenie w formie prowizji, niemniej jednak w punkcie sprzedaży poza sprzedażą towarów należących do Wnioskodawcy nie będzie prowadzić sprzedaży towarów własnych, w stosunku do których ma obowiązek ich ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

W konsekwencji w stosunku do agenta nie znajdzie zastosowania przepis § 7 ust. 7 rozporządzenia, bowiem tyczy się on wyłącznie podatników, którzy dokonują sprzedaży własnej oraz sprzedaży produktów zleceniodawcy na podstawie zawartej umowy agencyjnej.

W związku z czym w przedmiotowej sprawie obligatoryjnym do zastosowania staje się przepis § 7 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia, który stanowi, iż podatnicy są obowiązani stosować kasy wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, bez prawa ich używania przez osoby trzecie.

Biorąc pod uwagę treść przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, iż Agent nie może ewidencjonować sprzedaży produktów Wnioskodawcy na własnej kasie fiskalnej, bowiem, jak wynika z treści wniosku nie jest zobowiązany do jej prowadzenia. Tym samym to na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek zarówno rejestracji sprzedaży na własnej kasie fiskalnej oraz obowiązek zaewidencjonowania tej sprzedaży we własnych rejestrach oraz w deklaracji VAT-7. Implikacją powyższych stwierdzeń jest również brak możliwości umieszczania na paragonach z kasy rejestrującej agenta nazwy sklepu Wnioskodawcy wraz z jego numerem NIP oraz adresem sklepu, bowiem agent nie jest zobowiązany do prowadzenia takiej kasy, na której ewidencjonowałby sprzedaż własną.

Dlatego też stanowisko firmy wnioskującej w stosunku do pytania nr 1 i 2 należało uznać za nieprawidłowe.


Odpowiadając na trzecie z zadanych pytań tut. Organ podatkowy stwierdza, co następuje:

Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.), zwanej dalej ?ustawą?, zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz innych wyodrębnionych jednostek wewnętrznych będących podatnikami - NIP oraz inne dane dotyczące jednostki macierzystej.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy zgłoszenie identyfikacyjne podatników wykonujących działalność gospodarczą zawiera również informacje dotyczące tej działalności.

Jednak na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy - podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego określonego w art. 4, z zastrzeżeniem ust. 1c wymienieni w art. 6 ust. 1 (tj. podatnicy podatku od towarów i usług) - nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Stwierdzić trzeba jednak, iż ani ustawa, ani też ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zmianami) nie definiują pojęcia 'miejsce prowadzenia działalności'. Jedynie art. 3 pkt 9 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, iż pod pojęciem 'działalności gospodarczej' rozumie się każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonujące taką działalność - do przedsiębiorców. Natomiast art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010, Nr 220, poz. 1447 ze zm.), wskazuje jedynie, iż działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Można również posiłkować się pojęciem działalności gospodarczej określonej w ustawie o VAT, która w art. 15 ust. 2 wskazuje, iż działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Dlatego też za miejsce prowadzenia działalności, w świetle powyższych regulacji, należałoby uznać miejsce, gdzie zdefiniowana w powyższych przepisach działalność gospodarcza jest wykonywana. Ponadto winna być ona prowadzona w celach zarobkowych, tj. w celu osiągnięcia przychodu (zysku) oraz wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły lub chociażby częstotliwy.

Skoro jednak bezpośrednio z przepisów prawa nie wynika definicja 'miejsca prowadzenia działalności' należy wziąć pod uwagę jego słownikowe brzmienie. Miejsce prowadzenia działalności oznacza zatem miejsce, w którym przedsiębiorca podejmuje czynności w zakresie działalności gospodarczej lub statutowej. Za takie miejsca można przykładowo uznać filie, przedstawicielstwa, oddziały, punkty, w których przedsiębiorca podejmuje czynności, nawet w sytuacji, gdy są one organizacyjnie podporządkowane.

Z treści wniosku wynika, iż firma wnioskująca planuje rozpocząć sprzedaż swoich produktów poprzez pośredników, na podstawie umów agencyjnych. Umowa agencyjna będzie stanowiła, że Agent, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, będzie dokonywał sprzedaży na rzecz spółki B. zwanej Zleceniodawcą, w lokalu, do którego Agent posiada tytuł prawny, w Sklepie pod nazwą B. Sprzedaż będzie dotyczyła tylko i wyłącznie produktów oferowanych przez Zleceniodawcę, których jest jedynym właścicielem, w szczególności produktów marek, do których posiada wszelkie i wyłączne prawa. Sprzedaż towarów zleceniodawcy będzie rejestrowana w kasie fiskalnej Agenta i wykazywana w rejestrach i deklaracjach podatkowych Zleceniodawcy. Zleceniodawca odprowadzi podatek należny od sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie Agenta, tym samym Agent nic będzie zamieszczał tej że sprzedaży we własnych rejestrach i deklaracjach. Agent będzie sprzedawał produkty w imieniu Zleceniodawcy, wykorzystując w tym celu wyłącznie system informatyczny wskazany przez Zleceniodawcę. Cały przychód ze sprzedaży Agent będzie przekazywał na rachunek bankowy zleceniodawcy. Wynagrodzenie Agenta stanowi prowizja, liczona w % od dokonanej sprzedaży. Wynagrodzenie Agenta wypłacane będzie miesięcznie za każdy miesiąc rozliczeniowy, tj. miesiąc kalendarzowy, w którym dokonywano sprzedaży towarów, po uprzednim wystawieniu przez Agenta faktury obciążającej Zleceniodawcę.

Biorąc pod uwagę rozwiązania prawne uregulowane w przepisach ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz fakt, iż Wnioskodawca będzie zobowiązany do ewidencjonowania obrotu sprzedaży w ramach zawartej umowy agencyjnej za pomocą własnej kasy rejestrującej tut. Organ podatkowy stwierdza, iż Zainteresowany będzie miał obowiązek zgłosić właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowemu nowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jako aktualizację danych odnośnie adresu prowadzenia tej działalności poprzez fakt, iż agent w ramach wykonywania czynności objętych umową agencyjną będzie dokonywał w imieniu i na rzecz Zainteresowanego sprzedaży wyłącznie jego produktów, co będzie się kwalifikowało jako nowy punkt sprzedaży towarów (nowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej).

Dlatego też stanowisko firmy wnioskującej w odniesieniu do pytania nr 3 należało uznać za nieprawidłowe.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy fiskalne

fiskalne

Kasy fiskalne

2089,77 zł
1843,00 zł
2472,00 zł
1847,00 zł
2103,30 zł
1709,70 zł
2275,50 zł
2152,50 zł

Drukarki fiskalne

Opinie naszych klientów

  • Szybko i rzetelnie, kasa została dobrze wytłumaczona oraz pytania które zadawaliśmy również wytłumaczone. Polecam !
  • Kupiłam u nich kasę w dniu dzisiejszym i aktualnie jestem po jej ustawieniu i wdrożeniu. Dzięki za doradztwo jak ustawić kasę. Polecam ten sklep
  • Trafilam tutaj z polecenia znajomej. Bardzo mily Pan polecil mi dwa modele kas i jedna z nich zostala przeze mnie kupiona. Niedrogo maja. Polecam

Wykaz miast, gdzie prowadzimy sprzedaż, a nasz serwis dojeżdża do klienta:Baborów, Będzin, Biała, Bielsko-Biała, Bieruń, Blachownia, Brzeg, Brzeski Namysłów, Byczyna, Bytom, Chorzów, Chrzanów, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Czeladź, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Dobrodzień, Gliwice, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Gogolin, Gorzów Śląski, Grodków, Imielin, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Jędrzejów, Kalety, Katowice, Kędzierzyn-Koźle, Kietrz, Kluczbork, Kłobuck, Knurów, Kolonowskie, Koniecpol, Korfantów, Koziegłowy, Kraków, Krapkowice, Krzepice, Krzeszowice, Kuźnia Raciborska, Leśnica, Lewin Brzeski, Lędziny, Lubliniec, Łaziska Górne, Łazy, Miasteczko Śląskie, Mikołów, Mysłowice, Myszków, Namysłów, Niemodlin, Nysa, Ogrodzieniec, Olesno, Olkusz, Opole, Orzesze, Oświęcim, Otmuchów, Ozimek, Paczków, Piekary Śląskie, Pilica, Poręba, Praszka, Prudnik, Pszczyna, Pszów, Pyskowice, Racibórz, Radlin, Radzionków, Ruda Śląska, Rybnik, Rydułtowy, Sędziszów, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Skoczów, Sosnowiec, Sośnicowice, Strumień, Strzelce Opolskie, Szczekociny, Szczyrk, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Toszek, Trzebinia, Tychy, Ujazd, Ustroń, Wadowice, Wilamowice, Wisła, Włoszczowa, Wodzisław Śląski, Wojkowice, Wołczyn, Woźniki, Zabrze, Zawadzkie, Zawiercie, Zdzieszowice, Żarki, Żory, Żywiec
Ponadto prowadzimy sprzedaż na terenie całej Polski, gdzie realizujemy serwis door-to-door. Poniższy wykaz miast jest odniesieniem informującym, iż miejscowości mniejsze również są przez nas obsługiwane. Wykaz największych miast w Polsce, gdzie prowadzimy sprzedaż i serwis door-to-door: Bełchatów, Biała Podlaska, Białystok, Bydgoszcz, Chełm, Elbląg, Ełk, Gdańsk, Gdynia, Głogów, Gniezno, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Inowrocław, Jelenia Góra, Kalisz, Kielce, Konin, Koszalin, Legionowo, Legnica, Leszno, Lubin, Łomża, Mielec, Nowy Sącz, Olsztyn, Ostrołęka, Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrów Wielkopolski, Pabianice, Piła, Piotrków Trybunalski, Płock, Poznań, Pruszków, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Siedlce, Stalowa Wola Starachowice, Stargard Szczeciński, Suwałki, Szczecin, Świdnica, Tczew, Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zamość, Zgierz, Zielona Góra.

Copyright © 2007-2021 Kasy i drukarki fiskalne, sprzedaż, serwis, obsługa. All rights reserved.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się do swojego konta