Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Poradnik fiskalny»W jaki sposób wykonać korektę błędnej rejestracji przez kasy fiskalne?

W jaki sposób wykonać korektę błędnej rejestracji przez kasy fiskalne?

Napisał  wtorek, 28 czerwiec 2011 12:37

W jaki sposób wykonać korektę błędnej rejestracji przez kasy fiskalne?

Powodów błędnego rejestrowania przez kasy fiskalne jest wiele. Przykładowo może się wydarzyć korekta sprzedaży z powodu zwrotu jednego z towarów wymienionych na paragonie oraz zaewidencjonowanie w kasie fiskalnej sprzedaży towaru z uwzględnieniem błędnej stawki VAT.
W zgodzie z przepisami, płatnicy dokonujący rejestracji sprzedaży detalicznej poprzez kasy fiskalne (z zastrzeżeniem ust. 2), mają obowiązek rejestrowania każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy. Dodatkowo mają obowiązek dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży. Regulacje prawne zobowiązują ich również do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy.


W natłoku tak wielu czynności dokonywanych często każdego dnia bardzo łatwo o pomyłkę w trakcie rejestrowania sprzedaży w kasie fiskalnej. Problem pojawia się też w momencie, kiedy klient chce dokonać zwrotu nabytego towaru. Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania, pozbawiają prawa jakiejkolwiek ingerencji w pamięć kasy fiskalnej. Właśnie te regulacje dotyczą zarówno podatnika, jak i podmiotów wykonujących serwis techniczny.

W którym momencie i w jaki sposób można dokonać korekty?

Podatnikowi przysługuje prawo dokonania korekty jedynie przed wydrukowaniem paragonu, to znaczy przed zapisaniem danych w pamięci fiskalnej. Kasa fiskalna posiada zarówno zabezpieczenia, jak i konstrukcja uniemożliwiającą przeprowadzenie korekty informacji zapisanych w jej pamięci.

Pomimo braku dokładnych regulacji prawnych wskazujących na odpowiednie zachowanie sprzedawcy w zaistniałej sytuacji, nadal spoczywa na nim obowiązek skorygowania popełnionych błędów.

W takim wypadku podstawę opodatkowania stanowi obrót. W zgodzie z przepisem art. 29 ust. 4 ustawy o VAT kwoty, o które zmniejsza się obrót, muszą być udokumentowane. Tak więc, zwrot towarów, który nastąpił z przyczyny odstąpienia od umowy sprzedaży lub uznania reklamacji, musi być dobrze udokumentowany. Za tę czynność całkowitą odpowiedzialność ponosi sprzedawca. Właśnie ta reguła umożliwia pomniejszenie wartości osiągniętego obrotu o równowartość kwot towaru zwróconego.

Trzeba jednakże wiedzieć, iż są określone reguły, które płatnik ma obowiązek spełnić, w celu uzyskania prawa do pomniejszenia wartości uzyskanego obrotu. W przypadku, gdy podstawa opodatkowania (obrót) ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, sprzedawca może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania pod warunkiem posiadania (przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru bądź usługi otrzymał korektę faktury), potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego faktura została wystawiona.

Jeśli przedsiębiorca uzyskał potwierdzenie dotyczące otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, ma on prawo uwzględnić korektę faktury za okres rozliczeniowy, w którym uzyskał to potwierdzenie.

Jak przeprowadzić zwrot jednego z towarów wymienionych na paragonie

Wypadki, gdy pojawia się konieczność wprowadzenia korekt z powodu błędnej ewidencji w kasie fiskalnej (zwrot jednego z towarów wymienionych na paragonie i korekta błędnpodatnika ej stawki VAT) są najczęściej popełnianymi błędami wymagającymi od pewnych konkretnych działań w celu ich zniwelowania.

W wypadku częściowego zwrotu towaru (korekty ze względu na zwrot jednego z towarów wymienionych na paragonie), zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu zawartymi w interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2009 roku, nie jest konieczne dołączenie oryginału paragonu fiskalnego do takiej korekty. Musi jednak zostać spełniony warunek odpowiedniego i wiarygodnego udokumentowania tych zdarzeń.

Co zrobić, gdy jest jłędna stawka VAT?

Objaśnienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 kwietnia 2009 r. zakłada, że w przypadku zaewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży towaru z błędną stawką VAT, podatnikowi przysługuje prawo do korekty obrotu i podatku w deklaracji VAT. Warunkiem jednak, który należy spełnić jest udokumentowaniem powyższego zdarzenia w ewidencji korekt.

Poza wymienionymi wyżej przypadkami, jest również parę innych, kiedy konieczna jest korekta ze względu na błędną ewidencję w kasie fiskalnej. Niemniej, zgodnie z wydawanymi przez organy podatkowe interpretacjami, najczęściej wymaganym warunkiem umożliwienia dokonania korekty przez podatnika, jest wykazanie odpowiedniej dokumentacji i dowodów świadczących o zaistnieniu zdarzeń.

Jak dokonać zwrotu towaru bez oryginału paragonu?

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2009 r., stwierdził, że podatnik może dokonać korekty sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej bez otrzymania oryginału paragonu, jednak pod warunkiem, że zdarzenia zostały udokumentowane wiarygodnymi dowodami. Zdarzenia powodujące korektę obrotu i podatku należnego, powinny zostać uwidocznione w odrębnej specjalnie w tym celu prowadzonej ewidencji korekt.

A gdy jest błędna stawka VAT?

Wyjaśnienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 kwietnia 2009 r. zakłada, że w przypadku zaewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży towaru z błędną stawką VAT, podatnikowi przysługuje prawo do korekty obrotu i podatku w deklaracji VAT. Warunkiem jednak, który należy spełnić, jest udokumentowanie powyższego zdarzenia w ewidencji korekt.

Jak zwrócić towar przy nieczytelnym paragonie?

Równie często pojawiają się przypadki, gdy paragon fiskalny z kasy fiskalnej jest całkowicie nieczytelny. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił w interpretacji indywidualnej z dnia 9 kwietnia 2008 r., że w takim przypadku sprzedawca może uznać reklamację klienta i dokonać korekty sprzedaży, opierając się na innych zupełnie dowodach np. dokumencie gwarancji, numerze seryjnym itp.

Paragon fiskalny jest dla nabywcy dowodem dokonania zakupu, natomiast dla sprzedawcy stanowi potwierdzenie tożsamości towaru w przypadku np. zwrotu towaru. Klient musi więc okazać i zwrócić paragon fiskalny w celu dokonania przez sprzedawcę korekty obrotu i podatku należnego. Jeżeli jednak paragon fiskalny jest zupełnie nieczytelny ? wyblakł ? lub w przypadku braku przedmiotowego paragonu, należy oprzeć się na innych dowodach (np. dokumencie gwarancji, numerze seryjnym itp.). Dokonanie korekty w ten sposób jest dopuszczalne w sytuacji, gdy podatnik ma pewność, iż towar został przez niego sprzedany i jest w stanie w sposób niebudzący wątpliwości fakt ten wykazać. (Źródło: podatnik.info, data artykułu: 15.06.2011)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy fiskalne

fiskalne

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maj 2012 09:44