Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie
Jesteś tutaj:Prawo fiskalne jest dla ludzi»Kasy fiskalne - sprzedaż poprzez internet, kiedy paragon fiskalny?

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Kasy fiskalne - sprzedaż poprzez internet, kiedy paragon fiskalny?

Napisane przez  wtorek, 30 listopad 1999 01:00

Kasy fiskalny - sprzedaż poprzez internet, kiedy paragon fiskalny?

Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1590) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 28 czerwca 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży towarów za pośrednictwem aukcji internetowej '............' - stwierdza, że stanowisko Płatnika jest nieprawidłowe.


Przedstawione uzasadnienie

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1590) wnioski o wydanie pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wniesione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Zgodnie z art. 14a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W dniu 29 czerwca 2007 r. w kancelarii tut. Urzędu Skarbowego złożono wniosek z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) w kwestii ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej sprzedaży towarów za pośrednictwem aukcji internetowej '.............'.

Rzeczywisty stan przedłożony we wniosku

Dnia 1 maja 2007 r. Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej polegającej głównie na sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem serwisu aukcyjnego allegro.pl. Przedmiotem sprzedaży są m.in. gry i konsole. W związku z faktem, iż gry występują na różnych nośnikach (płyty CD, DVD, UMD, kartridże) zaistniała konieczność kupna kasy fiskalnej.

Problem Podatnika tyczy się momentu wydruku paragonu poprzez kasy fiskalne. Sprzedawane przedmioty są wystawiane na aukcje, które kończą się w różnych okresach czasowych. W serwisie aukcyjnym ..............pl dostępne są dwie opcje zakupu:
- licytacja - aukcja kończy się w określonym dniu o określonym czasie,
- 'kup teraz' - aukcja kończy się natychmiast po wybraniu opcji ?kup teraz?.
Problem pojawia się z opcją 'kup teraz', gdyż aukcja może się zakończyć w momencie, gdy Podatnik nie będzie miał dostępu do internetu i nie będzie w stanie zaewidencjonować sprzedaży i wydrukować paragonu w tym czasie. W związku z powyższym Strona zwraca się z zapytaniem czy powyższą sprzedaż należy zaewidencjonować w dniu, w którym zakończy się aukcja, czy też w dniu wysyłki towaru do nabywcy?

Przedłożone stanowisko przedsiębiorcy

Wg płatnika prawidłową opcją jest rejestrowanie sprzedaży poprzez kasy fiskalne w dniu wysyłki towaru. Wydruk paragonu w dniu zakończenia aukcji jest - zdaniem Strony - niewłaściwy, gdyż przy sprzedaży większej ilości przedmiotów danego dnia zacznie się magazynowanie paragonów z danego dnia sprzedaży, a i tak nie będzie możliwości wydruku paragonów w dniach, kiedy Podatnik nie będzie miał dostępu do internetu. Zdaniem Strony taka sprzedaż wysyłkowa jest podobna do sprzedaży tradycyjnej, w której paragon otrzymujemy w dniu zakupu i otrzymaniu towaru. W opisanym przypadku będzie to wydruk paragonu i wysyłka towaru.

Dokonując oceny prawnej przedstawionego stanowiska Podatnika w jego indywidualnej sprawie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wyjaśnia co następuje.

W zgodzie z art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 ze zmianami) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów na terenie kraju. Za towary w świetle art. 2 pkt. 6 rozumie się rzeczy ruchome jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. W zgodzie z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Zagadnienie momentu powstania obowiązku podatkowego uregulowane zostało w art. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 970 ze zm.).

W zgodzie z art. 19 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o VAT - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Ust. 11 art. 19 stanowi, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

W sposób odmienny uregulowano powstanie obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym. Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 6 - w takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty.

Dlatego w przedstawionym przez Podatnika stanie faktycznym obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania na konto bankowe przedpłaty lub zapłaty za sprzedany towar.
Kasa fiskalna jest urządzeniem służącym do ewidencjonowania kwot obrotu i podatku należnego (art. 111 ust. 1 ustawy). Fakt prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy nie ma wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego. A zatem sprzedaż należy zaewidencjonować w kasie z chwilą otrzymania przedpłaty lub zapłaty.

Dlatego też Urząd Skarbowy dokonując oceny prawnej stanowiska Strony zawartego we wniosku stwierdza, że jest ono nie prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego i postanawia jak w sentencji.

Równocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje:
- iż przedmiotowa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia;
- interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej ? do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na bazie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 w związku z art. 223 § 1 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

drukarki fiskalne

drukarka fiskalna

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maj 2012 11:23