Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie
Jesteś tutaj:Poradnik fiskalny»Co decyduje o zobowiązaniu wykazania obrotu w kasie fiskalnej?

Co decyduje o zobowiązaniu wykazania obrotu w kasie fiskalnej?

Napisał  wtorek, 28 czerwiec 2011 13:13

Co decyduje o zobowiązaniu wykazania obrotu w kasie fiskalnej?

Zapytanie płatnika: Biuro rachunkowe wydaje w dniu 25 maja 2011 r. faktury VAT osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej z terminem płatności 2 tygodnie. Jeżeli odbiorca zapłaci gotówkę bezpośrednio do kasy 30 maja 2011 r., to z którym dniem zaewidencjonować sprzedaż w VAT: 25 czy 30 maja? Jeżeli jednak odbiorca zapłaci gotówkę bezpośrednio do kasy z tytułu tej usługi dopiero 2 lipca 2011 r., to z którym dniem wystawić fakturę VAT: 25 maja 2001 r. czy 2 lipca 2011 r.?

Jeżeli 25 maja, to czy wpłatę gotówkową z 2 lipca rejestrować poprzez kasy fiskalne, czy też wystawić standardowe KP i nie nabijać już w lipcu wpłaty gotówki na kasę fiskalną?
Udzielona odpowiedź: Jednak nie chwila zapłaty za wykonaną usługę decyduje o zobowiązaniu wykazania obrotu poprzez kasy fiskalne,  ale termin wynikający z umowy wiążącej biuro z klientem lub termin wnikający z wystawionej faktury.
Bieżące przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, pod które podlegają kasy fiskalne, oraz warunki ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338) nie przewidują szczególnego sposobu postępowania w zakresie terminu ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej.

Z tego też powodu , by określić, w którym momencie winna być zaewidencjonowana sprzedaż w kasie fiskalnej, należy się odwołać do art. 19 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej: ustawa o VAT, określającego obowiązek podatkowy.

Zobowiązanie podatkowe w wypadku świadczenia usług stałej obsługi prawnej i biurowej powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze (art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT).

Jeśli w takim wypadku usługa została zrealizowana 25 lutego 2011 r., to faktura powinna być wystawiona nie później niż w ciągu 7 dni od jej wykonania. Jeżeli z klientem nie podpisano umowy, z której wynikałby termin zapłaty, to moment ujęcia należności za wykonaną usługę w kasie fiskalnej wyznaczy termin zapłaty wynikający z faktury VAT. Jeżeli takiego terminu nie zawiera również faktura, to obowiązek wykazania obrotu wynikać będzie z zasady ogólnej wyznaczonej w art. 19 ust. 1 ustawy o VAT , tj. z chwilą wykonania usługi. Przychód udokumentowany fakturą dla przedsiębiorcy nie musi być w ogóle rejestrowany w kasie fiskalnej.Aktualna podstawa prawna:

- art. 19 ust. 1, art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)

rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338) ( Autor: Krystyna Dąbrowska, doradca podatkowy, współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk w Lublinie, portalfk.pl, data artykułu: 19.06.2011)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy

kasa fiskalna

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maj 2012 09:43