Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie
Jesteś tutaj:Poradnik fiskalny»Jaką nazwę towaru podać na paragonie emitowanym przez kasy fiskalne?

Jaką nazwę towaru podać na paragonie emitowanym przez kasy fiskalne?

Napisał  poniedziałek, 27 czerwiec 2011 12:35

Jaką nazwę towaru podać na paragonie emitowanym przez kasy fiskalne?

Od samego początku, kiedy zamontowane zostały u pierwszych podatników w Polsce kasy fiskalne istnieje odwieczny spór pomiędzy Urzędami Skarbowymi, a podatnikami odnośnie zaprogramowanej w kasie fiskalnej nazwie towaru.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne oraz warunków ich stosowania powiedziane jest, iż na paragonie emitowanym przez kasy fiskalne widnieć ma nazwa towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy, oraz cena jednostkowa towaru lub usługi. W żadnym wypadku nie jest napisane, jaki poziom szczegółowości takiej nazwy towaru ma być wykonanym w celu dokładnej identyfikacji sprzedawanego towaru.

W związku z czym należy przyjąć, iż Ustawodawca miał na myśli nazwę ogólną, a nie szczegółową. w bieżącej ustawie o podatku VAT również nie funkcjonuje zapis określający szczegółowość wymaganej podczas sprzedaży nazwy towaru, czy też usługi.

Jednakże temat ten budzi coraz większe emocje i jego interpretacja przez określone jednostki Kontroli Skarbowej są bardzo różne:

1. Interpretacja z dnia 6 stycznia 2009 r., nr ILPP2/443-945/08-2/EWW Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu jednoznacznie wskazuje, iż uznał on, że wskazanie na paragonie nazw: "zupa dnia", "danie obiadowe dnia", "deser dnia" spełnia wymogi § 5 ust. 1 pkt 6 omawianego rozporządzenia. Czyli w tym wypadku jest dopuszczone stosowanie ogólnej nazwy towaru, bez jej uszczegółowienia.


2. Natomiast interpretacja indywidualna z dnia 27 maja 2008 r., nr IPPP1-443-630/08-4/AB Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie informuje, iż handlujący nie jest zobligowany do zamieszczania na wydruku paragonu fiskalnego szczegółowego opisu każdego towaru lub usługi. Jednakże jest on zobligowany do podania nazwy towaru lub usługi w taki sposób, by prawidłowo została danemu towarowi, czy też usłudze przypisana prawidłowa stawka VAT. Przy czym zaznaczył, iż ze względu na fakt, że obecnie funkcjonujące przepisy prawne w tym temacie posługują się określeniem nazwa towaru, dlatego też nie da się jednoznacznie stwierdzić, iż nazwa taka jest identyczna, jak nazwa jednostkowa towaru.

3. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 22 marca 2010 r., nr ILPP2/443-93/10-3/AK stwierdził, iż na paragonie fiskalnym emitowanym  przez kasy fiskalne w lombardzie w nazwie towaru może być umieszczona grupa towarowa, np. sprzęt AGD używany, elektronarzędzie używane. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu poinformował, iż w oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych można stwierdzić, iż tak stworzona nazwa usługi na paragonie fiskalnym, tj. np. elektronarzędzie używane, nie umożliwia jednoznacznej identyfikacji sprzedawanego towaru. Natomiast, jeśli taki paragon zostanie połączony z umową sporządzoną w momencie przyjęcia towaru do lombardu, która identyfikuje towar w sposób jednoznaczny i precyzyjny. Dlatego też podatnik w takim przypadku winien dysponować odpowiednią dokumentacją potwierdzającą daną transakcję i rodzaj sprzedawanego towaru, np. umową

4. Interpretacja indywidualna z dnia 10 lutego 2011 r., nr IPPP2-443-864/10-4/AK wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie stwierdzono, że podatnik ma prawo zamieszczać na paragonach nazwy towarów identyfikujące towar, jako grupy asortymentowe. Podatnik wskazał, że we wszystkich przypadkach, kiedy w danej grupie na paragonach podaje on dane nazwy występujące w konkretnej grupie asortymentowej wraz z właściwą przyporządkowaną stawką VAT, np. prasa wykazywana jest w następujący sposób: dzienniki 7%, czasopisma 7%, dzienniki 22%, czasopisma 22%, broszura 0%, prasa zagraniczna 0%. Jednocześnie podatnik zaznaczył, iż dysponuje on dodatkową dokumentacją, która dołączana jest do poszczególnych paragonów, pozwalającą na szczegółową identyfikację sprzedawanego towaru.

5. W dniu 9 marca 2010 r.został wydany wyrok o sygn. akt I FSK 63/09, NSA. NSA rozpatrywał skargę kasacyjną podatnika, który na paragonach fiskalnych opisujących sprzedaż gazet, czasopism i innych pozycji, nazwy tych towarów oznaczał jako "prasa 0%", "prasa 7%" oraz "prasa 22%". Tutaj Sąd stwierdził, iż na paragonie fiskalnym musi być zamieszczona nazwa towaru umożliwiająca nabywcy jednoznacznie sprawdzić ilość, rodzaj oraz cenę jednostkową poszczególnych zakupionych przez niego towarów. Dlatego też osiągnięcie powyższych celów, jest możliwe tylko przy szczegółowym określeniu nazwy nabytego towaru na takim paragonie, ponieważ jedynie w takim przypadku klient ma możliwość skontrolowania ilości wykazanych na paragonie towarów w powiązaniu z ich cenami jednostkowymi. Wg NSA wprowadzanie  na paragon fiskalny nazw grupowań towarów i usług według PKWiU nie spełnia tych wymogów. Dlatego też sposób, w jaki podatnik wprowadzał do kasy fiskalnej nazwy towarów jest niezgodny z prawem.

Z przytoczonych powyżej przykładów jasno wynika fakt, iż tak naprawdę o fakcie poprawności wprowadzonej nazwy na paragon fiskalny w sposób wiążący decyduje dana sytuacja, w jakiej jest sprzedawany towar, czy też usługa, oraz interpretacja Organu Podatkowego, do którego podatnik złożył w takim temacie zapytanie.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, oraz warunków ich stosowania (Dz. U. nr 212, poz. 1338 ze zm.)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy

kasa fiskalna

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maj 2012 09:44